ИЗДАВАНЕ НА РАЗРЕШЕНИЕ ОТ ДИРЕКЦИЯ "ОБЛАСТНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА" ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА СПЕЦИАЛНИ ВЗРИВНИ РАБОТИ

Правно основание

Чл. 29, ал. 1, чл. 39, ал. 1 и чл. 81, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК)

Чл. 13, ал. 1, т. 9 от Устройствения правилник на Изпълнителната агенция "Главна инспекция по труда"

Чл. 12, 15, 369 и 388, ал.1 от Правилника по безопасността на труда при взривните работи (ПБТВР)

Характеристика

Специални взривни работи са взривни работи в населени места, промишлени и строителни площадки, както и в други места с обекти, изискващи защита от вредните въздействия при взривните работи.

Процедурата указва реда за издаване на разрешение от териториално компетентната Дирекция "Областна инспекция по труда" за извършване на специални взривни работи по повод искане от заинтересованата страна.
Процедура по извършване на административната услугаПроцедура по извършване на административната услуга  
   

1. Компетентен орган

Разрешението се издава от директора на съответната Дирекция "Главна инспекция по труда".

2. Заявител

Заявители могат да бъдат физически и юридически лица.

3. Необходими документи

За осъществяване на услугата се подава искане, в което следва да се посочат наименованието на юридическото или физическото лице, характера и методите за извършване на взривни работи, включително и опасността от взривявяне на прах и газ, сведения за ръководителя на взривни работи, данни за склада, в който ще се съхраняват взривните материали, относно принадлежността, типа и местонахождението му.

Към заявлението трябва да се приложат:

- технологичен проект, съгласуван с всички заинтересовани за извършване на взривни работи, изработен от проектантка група, получила разрешение за проектиране по чл. 11 ПБТВР;

- копие от разрешително за проектиране на специални взривни работи;

- копие от съдебното решение за регистрация на заявителя;

- копие от свидетелствата за правоспособност на лицата, участвали в разработването на проекта;

- копие от трудовия договор на ръководителя на взривните работи със заявителя;

- копие от свидетелството за правоспособност на ръководителя на взривните работи;

- копие от свидетелствата за правоспособност на взривниците, имащи достъп до взривни материали;

- инструкция за безопасна работа с взривни материали;

- копие от разрешително (договор, писмо) за ползване на склада за взривни материали;

- заповед за отговорното лице за извършване на взривните работи;

- списък на лицата, които имат достъп до взривни материали;

- декларация, че свидетелството за правоспособност не е отнето от контролните органи на ИА ГИТ, Д "ОИТ" и МВР, съгласно чл. 388 ПБТВР;

- удостоверение за актуално състояние.

Забележка: Всички копия на документи се заверяват с печат и подпис "вярно с оригинала".

4. Вътрешен ход на административната услуга

В 7-дневен срок от постъпване на заявлението Д"ОИТ" издава или отказва да издаде разрешение за извършване на специални взривни работи.

Отказът да се издаде разрешение може да се обжалва по реда АПК.

Забележка: Случаи, при които се издават нови разрешения:

- при смяна на ръководителя на взривни работи издадените разрешения за извършване на взривни работи са недействителни; за издаване на нови разрешения в Д "ОИТ" се представят искане и копия от трудовия договор на ръководителя на взривни работи със заявителя, както и свидетелството за правоспособност;

- при временно отсъствие на ръководителя на взривни работи, (отпуск, командировка, болест и др.), работодателят определя друг правоспособен ръководител на взривни работи, като сключва с него срочен трудов договор; копия от договора и от свидетелството за правоспособност на временно изпълняващия ръководител на взривни работи се представят в Д "ОИТ"; временното заместване на ръководителя на взривните работи от друг ръководител може да бъде за срок не по-дълъг от един месец.