ИЗДАВАНЕ НА РАЗРЕШЕНИЕ ЗА СТРОЕЖ ЗА ОБЕКТИ НА ТЕХНИЧЕСКАТА ИНФРАСТРУКТУРА С ОБХВАТ И ЗНАЧЕНИЕ ЗА ПОВЕЧЕ ОТ ЕДНА ОБЛАСТ И ЗА ОБЕКТИ С НАЦИОНАЛНО ЗНАЧЕНИЕ (ЧЛ. 148, АЛ. 3 ОТ ЗУТ)

Правно основание

Закон за устройство на територията (ЗУТ)

Наредба № 4 от 21 май 2001 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти

Тарифа № 14 за таксите, които се събират в системата на Министерството на регионалното развитие и благоустройството и от областните управители

Характеристика

Поместеното изложение указва редът и условията за издаване на разрешение за строеж за обекти на техническата инфраструктура с обхват и значение за повече от една област и за обекти с национално значение.

Строежи могат да се извършват само ако са разрешени със Закона за устройство на територията. В общия случай разрешение за строеж се издава от главния архитект на общината, а за градовете с районно деление - по решение на общинския съвет - от главния архитект на района. От това положение съществуват изключения. Едно от изключенията е налице при издаване на разрешение за строеж за обекти на техническата инфраструктура с обхват и значение за повече от една област и за обекти с национално значение. Разрешение за посочените обекти се издава от министъра на регионалното развитие и благоустройството.
Процедура по извършване на административната услугаПроцедура по извършване на административната услуга  
   

I. Компетентен орган

Разрешение за строеж за обекти на техническата инфраструктура с обхват и значение за повече от една област и за обекти с национално значение се издава от министъра на регионалното развитие и благоустройството.

II. Заявител

Инициатор е възложителят – собственик на имота, лицето, на което е учредено право на строеж в чужд имот и лицето, което има право да строи в чужд имот по силата на специален закон.

III. Необходими документи

Разрешението за строеж се издава на възложителя въз основа на одобрен технически или работен инвестиционен проект, когато такъв се изисква. Допуска се разрешение за строеж да се издаде въз основа на одобрен идеен проект при условията на чл. 142, ал. 2 ЗУТ.

Инвестиционните проекти, по които се издава разрешение за строеж, се съгласуват и одобряват след писмено заявление на възложителя и след представяне на:

1. документи за собственост, а за сгради на жилищностроителни кооперации - и влязло в сила решение на общото събрание за приемане на проекта;

2. виза за проектиране в случаите по чл. 12, ал. 3, чл. 41, ал. 2, чл. 50, 51, 58, 59, чл. 133, ал. 6 и чл. 134, ал. 6 ЗУТ;

3. три копия от инвестиционния проект в обхват и съдържание, определени с наредбата по чл. 139, ал. 5 Наредба № 4 от 21 май 2001 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти;

4. административните актове, които в зависимост от вида и големината на строежа се изискват като условие за разрешаване на строителството по Закона за опазване на околната среда или специален закон;

5. оценка за съответствието, изготвена по реда на чл. 142, ал. 6 ЗУТ;

6. разрешително за изграждане на водовземно съоръжение за подземни води и/или разрешително за водовземане, и/или разрешително за заустване на отпадъчни води, издадени по реда и в случаите, предвидени в Закона за водите.

Забележка: Условията за ползване на вода за питейни, производствени и противопожарни нужди, за изпускане на отпадъчни води, за ползване на електроенергия, за съобщителни връзки, за топлинна енергия и за газоснабдяване се осигуряват от организациите, предоставящи обществени услуги, при условията и по реда на специалните закони.

IV. Вътрешен ход на административната услуга

Заявителят подава адресираните до министъра на регионалното развитие и благоустройството необходими документи. Разрешението за строеж се издава едновременно с одобряването на инвестиционния проект, когато това е поискано в заявлението. Разрешението за строеж се издава в 7-дневен срок от постъпване на писменото заявление, когато има одобрен инвестиционен проект. В разрешението за строеж се вписват всички фактически и правни основания за издаването му, условията, свързани с изпълнението на строежа, включително оползотворяването на хумусния земен слой и премахването на сградите без режим на застрояване или запазването им за определен срок до завършването на строежа.

V. Такси

За издаване на разрешение за строеж по реда на чл. 148, ал. 3 ЗУТ се събира такса в размер 0,05 на сто от строителната стойност на обекта, но не по-малко от 250 лв. и не повече от 1500 лв.