ИЗДАВАНЕ НА РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ОБЛЪЧВАНЕ НА ХРАНА С ЙОНИЗИРАЩИ ЛЪЧЕНИЯ

Правно основание

Чл. 22в от Закона за храните

Тарифа за таксите, които се събират от органите на държавния здравен контрол по Закона за здравето

Характеристика

Облъчване на храни с йонизиращи лъчения се разрешава, когато има основателна технологична необходимост за това, няма опасност за здравето на потребителя и е от полза за крайния потребител. Облъчването на храни може да бъде използвано само за следните цели:

- намаляване опасността от хранителни заболявания чрез унищожаване на патогенни организми;

- намаляване развалата на храните чрез забавяне или спиране на процесите на гниене и унищожаване на гнилостните микроорганизми;

- намаляване загубите при съхранение на храните чрез забавяне на зреенето, прорастването или покълването;

- премахване на вредните за растенията и за храните от растителен произход организми. Целта на описанието е да укаже реда и условията за издаване на разрешение за облъчване на храна с йонизиращи лъчения. Разрешение за облъчване на храна се издава от министъра на здравеопазването за всеки отделен вид храна.
Процедура по извършване на административната услугаПроцедура по извършване на административната услуга  
   

1. Компетентен орган

Компетентният орган по извършване на услугата е Министерството на здравеопазването.

2. Заявител

Заявител на услугата може да бъде производител на храната, лице предоставило я за облъчване.

3. Необходими документи

За получаване на разрешение за облъчване на храна, нейният производител подава заявление до Министерство на здравеопазването, което съдържа:

вида на храната, която ще се облъчва;

- обекта, в който ще се извърши облъчването;

- обосновка за необходимостта и целта на облъчването;

- декларация от лицето, предоставило храната, с която се декларира дали храната или част от нея преди това не са били подлагани на облъчване.

4. Вътрешен ход на административната услуга

Заявлението се подава в Дирекция "Канцелария и управление на човешките ресурси" в Звено за административно обслужване и по служебен път се изпраща в Националния център по радиобиология и радиационна защита (НЦРРЗ). Длъжностно лице от НЦРРЗ преглежда представените документи и при установяване на непълноти в представените документи и/или при необходимост от представяне на допълнителна информация уведомява заявителя писмено в срок до 14 дни от подаване на заявлението за срока, в който да отстрани установените непълноти и/или предостави информацията. При неизпълнение в определения срок заявлението не се разглежда.

При наличност на пълен комплект документи длъжностното лице от НЦРРЗ изготвя проект на разрешение на лицето в срок от 10 дни или прави мотивиран отказ и го представя в МЗ. Десетдневния срок тече от датата на представяне на пълната документация. Министърът на здравеопазването или оправомощено от него лице издава разрешението или прави отказа в срок от 10 дни от постъпването на проекта. Разрешението за облъчване на храна или отказ се издава в едномесечен срок.

5. Такси

За разрешение за облъчване с йонизиращи лъчения на определен вид храна се събира такса 100 лв.