Правно основание

Закон за публичното предлагане на ценни книжа (ЗППЦК)

Закон за Комисията за финансов надзор (ЗКФН)

Наредба № 11 от 3 декември 2003 г. за лицензите за извършване на дейност като фондова борса, организатор на неофициален пазар на ценни книжа, инвестиционен посредник, инвестиционно дружество, управляващо дружество и дружество със специална инвестиционна цел (Наредба № 11)

Наредба № 1 от 2003 г. за изискванията към дейността на инвестиционните посредници (Наредба № 1)

Характеристика

Управляващо дружество е акционерно дружество, получило лиценз при условията и по реда на ЗППЦК, чийто предмет на дейност е управление на дейността на колективни инвестиционни схеми и на инвестиционни дружества от затворен тип.

За извършване на дейност като управляващо дружество се изисква притежаването на писмен лиценз.

Управляващото дружество може да предоставя и допълнителни услуги:

- управление, в съответствие със сключен с клиента договор, на индивидуален портфейл, включително такъв на институционален инвеститор, включващ ценни книжа, по собствена преценка, без специални нареждания на клиента;

- предоставяне на инвестиционни консултации относно ценни книжа.

Лицензът не може да бъде издаден само за предоставяне на допълнителните услуги, както и за предоставяне на допълнителните услуги във вид на предоставяне на инвестиционни консултации, без да е разрешено предоставянето на услугите по управление на индивидуален портфейл.


Процедура:
   

1. Компетентен орган

Компетентен орган за издаване на лиценз за извършване на дейност като управляващо дружество е Комисията за финансов надзор (КФН).

2. Заявител

Заявител може да бъде само лице, което е акционерно дружество, чийто предмет на дейност е управление на дейността на колективни инвестиционни схеми и на инвестиционни дружества от затворен тип, включително:

- управление на инвестициите;

- администриране на дяловете или акциите, включително правни услуги и счетоводни услуги във връзка с управление на активите, искания за информация на инвеститорите, оценка на активите и изчисляване цената на дяловете или акциите, контрол за спазване на законовите изисквания, водене на книгата на притежателите на дялове или акционерите, разпределение на дивиденти и други плащания, издаване, продажба и обратно изкупуване на дялове или акции, изпълнение на договори, водене на отчетност;

- маркетингови услуги.

3. Нормативноустановени изисквания

Капиталът на управляващото дружество не може да бъде по-малък от 250 000 лева, като не по-малко от 25 % от него трябва да бъде внесен към момента на подаване на заявлението за лиценз, а останалата част – в 14-дневен срок от получаване на писменото уведомление от КФН, че ще издаде лиценз след внасяне на пълния размер на капитала.

4. Необходими документи

За издаване на лиценза се подава писмено заявление на хартиен носител и се попълва регистрационна форма на електронен носител по установени образец и формат до КФН. Заявлението съдържа наименованието, седалището и адреса на управление, адреса за кореспонденция, изчерпателно посочване на дейностите (сделките), които заявителят възнамерява да извършва в страната, съответно в чужбина, и подпис на лицето, разполагащо с представителна власт.

Към заявлението се прилагат:

- заверен препис от устава и другите учредителни актове, а при двустепенна система на управление на дружеството и заверен препис от решението на надзорния съвет за избор на управителен съвет;

- документи, удостоверяващи съответствието на капитала с изискванията по чл. 203, ал. 1 и 3 ЗППЦК;

- заверен препис от удостоверението за вписване в търговския регистър на заявителя, когато той се е регистрирал като търговец с друг предмет на дейност, заверен препис от решението на компетентния (съгласно устройствените актове) орган за промяна в неговия предмет на дейност, както и актуално удостоверение за вписването в търговския регистър;

- информация за сектора от пазара, който управляващото дружество възнамерява да покрие със своите услуги, и за предвиждания растеж на печалбата за срок една година.

Когато дружеството ще предоставя услуги по управление в съответствие със сключен с клиента договор на индивидуален портфейл, включително такъв на институционален инвеститор, включващ ценни книжа, по собствена преценка, без специални нареждания на клиента, както и ще предоставя инвестиционни консултации относно ценни книжа се прилагат следните документи:

- системата за водене на отчетност и за съхраняване на информацията, както и мерките за съхраняване на ценните книжа и паричните средства на клиентите и за отделяне на собствения портфейл от ценни книжа от портфейла на инвеститорите, които смята да прилага в дейността си, съгласно Наредба № 1;

- програма за дейността на управляващото дружество, включваща съдържанието по чл. 18, т. 3 от Наредба № 11;

- данни за името (собствено, бащино и фамилно), единния граждански номер (ЕГН) и адресната регистрация на лицата, избрани за членове на съвета на директорите, на управителния и на надзорния съвет на управляващото дружество;

- данни за наименованието, седалището, предмета на дейност, номера и партидата на вписването в търговския регистър и единния идентификационен код на юридическите лица, избрани за членове на съвета на директорите, на управителния и на надзорния съвет на управляващото дружество;

- данни за името (собствено, бащино и фамилно), единния граждански номер (ЕГН) и адресната регистрация на физическите лица, които представляват юридическите лица - членове на съвета на директорите, на управителния и на надзорния съвет на управляващото дружество;

- данни за името (собствено, бащино и фамилно), единния граждански номер (ЕГН) и адресната регистрация на всички други лица, които могат да сключват самостоятелно или съвместно с друго лице сделки за сметка на управляващото дружество;

- данни за името (собствено, бащино и фамилно), единния граждански номер (ЕГН) и адресната регистрация на лицата, които притежават пряко или чрез свързани лица 10 или над 10 на сто от гласовете в общото събрание на дружеството заявител или могат да го контролират и за броя на притежаваните от тях гласове;

- данни за наименованието, седалището, предмета на дейност, номера и партидата на вписването в търговския регистър и единния идентификационен код на юридическите лица, които притежават пряко или чрез свързани лица 10 или над 10 на сто от гласовете в общото събрание на дружеството заявител или могат да го контролират и за броя на притежаваните от тях гласове;

- общите условия, приложими към договорите за управление с инвестиционните дружества и другите институционални инвеститори, както и за управление на индивидуален портфейл от ценни книжа по собствена преценка без специални нареждания от клиента;

- информация за управленската и счетоводната организация и техническото оборудване, осигуряваща автономно управление на дейността на лицата по чл. 164 ЗППЦК и договорните фондове по чл. 164а от ЗППЦК, които възнамерява да управлява;

- правилата за личните сделки с ценни книжа на членовете и контролните органи на управляващото дружество, на инвестиционния консултант, работещ по договор за управляващото дружество, на служителите на управляващото дружество и на свързаните с тях лица;

- правилата на управляващото дружество за вътрешната организация и вътрешния контрол;

- документ, удостоверяващ внасянето на съответната такса съгласно тарифата- приложение към чл. 27, ал. 2 ЗКФН;

- данни за лицата, с които управляващото дружество се явява свързано лице.

За лицата избрани за членове на съвета на директорите или на управителния съвет на управляващото дружество, към заявлението се прилагат следните документи:

- свидетелство за съдимост;

- декларация, че не са били членове на управителен или на контролен орган или неограничено отговорни съдружници в дружество, за което е открито производство по несъстоятелност, или в прекратено поради несъстоятелност дружество, ако са останали неудовлетворени кредитори;

- декларация, че не са обявявани в несъстоятелност и не се намират в производство за обявяване в несъстоятелност;

- декларация, че не е съпруг или роднина по права или по съребрена линия до трета степен включително или по сватовство до трета степен с друг член на управителния или на контролния орган на управляващото дружество;

- декларация, че не са лишени от правото да заемат материалноотговорна длъжност;

- заверен препис от документи, удостоверяващи професионалната квалификация и опит, необходими за управлението на дейността на управляващото дружество;

- за членовете на управителния орган на управляващото дружество, които съгласно устава и решенията на неговите органи са овластени да го представляват, се прилага удостоверителен документ за адресна регистрация, а за чужденците – и заверен препис от разрешението за дългосрочно пребиваване в Република България, издадено от службите за административен контрол на чужденците;

- за лицата, избрани за членове на надзорния съвет на управляващото дружество, се прилагат документите по чл. 34, ал. 3 Наредба № 11.

За физическите лица, които представляват юридическите лица – членове на съвета на директорите, на управителния и на надзорния съвет на управляващото дружество, се прилагат документите по чл. 34, ал. 4 Наредба № 11.

За всички други лица, които могат да сключват самостоятелно или съвместно с друго лице сделки за сметка на управляващото дружество, се прилагат по чл. 34, ал. 5 Наредба № 11.

За юридическите лица, избрани за членове на съвета на директорите, на управителния и на надзорния съвет на управляващото дружество, се прилагат:

- заверен препис от удостоверението за вписване в търговския регистър и актуално удостоверение за вписването в търговския регистър;

- заверен препис от решението на компетентния съгласно устройствените актове орган за избор на лице, което ще ги представлява при изпълнение на задълженията им в съответния управителен или контролен орган на управляващото дружество.

Към заявлението за лицата, които притежават пряко или непряко 10 или над 10 на сто от гласовете в общото събрание на дружеството заявител или могат да го контролират, се прилагат: документите по чл. 35 Наредба № 11.

В случаите, когато лицензът включва право за извършване на услуги по управление на инвестициите и управляващото дружество държи пари и/или ценни книжа на тези клиенти и по тази причина за него могат да възникнат задължения към тях, то е длъжно да прави парични вноски във Фонда за компенсиране на инвеститорите в ценни книжа по чл. 77н, ал. 2 ЗППЦК.

Банковите документи, удостоверяващи, че всеки от записалите акции е внесъл пълния размер на дължимите вноски, се представят в КФН в 14-дневен срок от получаване на уведомлението от КФН, че ще издаде лиценз след внасяне на пълния размер на капитала.

5. Вътрешен ход на административната услуга

КФН се произнася по заявлението след консултации с компетентните органи на съответните държави членки, ако заявителят:

- е дъщерно дружество на друго управляващо дружество, инвестиционен посредник, кредитна институция или застраховател, получили разрешение за извършване на дейност от компетентните органи на друга държава членка;

- е дъщерно дружество на дружеството майка на друго управляващо дружество, инвестиционен посредник, кредитна институция или застраховател, получили разрешение за извършване на дейност от компетентните органи на друга държава членка;

- се контролира от физически или юридически лица, които контролират друго управляващо дружество, инвестиционен посредник, кредитна институция или застраховател, получили разрешение за извършване на дейност от компетентните органи на друга държава членка.

КФН се произнася по заявлението в срок до 3 месеца от получаването му, а когато са били поискани допълнителни сведения и документи – в срок 1 месец от получаването им.

На основа на представените документи КФН установява доколко са спазени изискванията за издаване на искания лиценз. Ако представените данни и документи са непълни или нередовни или е нужна допълнителна информация или доказателства за верността на данните, КФН изпраща съобщение за констатираните непълноти и несъответствия или за исканата допълнителна информация и документи.

Ако съобщението не бъде прието на посочения от заявителя адрес за кореспонденция, срокът за представянето им тече от поставянето на съобщението на специално определено за целта място в сградата на КФН. Последното обстоятелство се удостоверява с протокол, съставен от длъжностни лица, определени със заповед на председателя на КФН. Заявителят се уведомява писмено за взетото решение в 7-дневен срок.

Лицензът е писмен и дава право за извършване само на посочената в него дейност.

Агенцията по вписванията вписва в търговския регистър дружеството, съответно правото да се извършва дейност като управляващо дружество в неговия предмет на дейност, след като й бъде представен издаденият от КФН лиценз.

Лице, което не притежава лиценз за извършване на дейност като управляващо дружество съгласно изискванията на ЗППЦК, не може да използва в своето наименование, рекламна или друга дейност думи на български или на чужд език, означаващи извършване на действия по управление на инвестиционно дружество или договорен фонд.

КФН отказва издаването на лиценз, ако:

- капиталът на заявителя не отговаря на изискванията по чл. 203, ал. 1 от ЗППЦК;

- някой от членовете на управителния или на контролния орган на дружеството или лицата по чл. 60, ал. 2 и 4 от ЗППЦК не може да заема длъжността поради нормативна забрана или не отговаря на изискванията на този закон;

- лице, което притежава пряко или непряко 10 или над 10 на сто от гласовете в общото събрание или може да контролира заявителя с дейността си или с влиянието си върху вземането на решения, може да навреди на сигурността на дружеството или на неговите операции;

- общите условия, приложими към договорите за управление с инвестиционните дружества и другите инвеститори не осигуряват в достатъчна степен интересите на инвестиционното дружество и другите инвеститори;

- заявителят е представил неверни данни или документи с невярно съдържание;

- лицата, които притежават пряко или непряко 10 или над 10 на сто от гласовете в общото събрание на дружеството заявител, са направили вноски със заемни средства;

- заявителят е свързано лице с едно или повече физически или юридически лица и тази свързаност създава пречки за ефективното упражняване на надзорните функции на комисията или на заместник-председателя;

- са налице пречки за ефективното упражняване на надзорните функции на КФН или на заместник-председателя, произтичащи от или във връзка с прилагането на нормативен или административен акт на трета държава, регулиращ дейността на едно или повече лица, с които заявителят се явява свързано лице;

- заявителят не отговаря на другите изисквания, установени със ЗППЦК и с актовете по прилагането му.

В случаите по чл. 205, ал. 1, т. 1, 2, 4, 6 и 9 ЗППЦК КФН може да откаже окончателно издаването на лиценз само ако заявителят не е отстранил несъответствията и не е представил изискуемите документи в определения от нея срок, който не може да бъде по-малък от 1 месец.

Отказът на комисията да издаде лиценз се мотивира писмено. В случаите на отказ заявителят може да направи ново искане за издаване на лиценз не по-рано от 6 месеца от влизането в сила на решението за отказ.

Отказът да се издаде лиценз за извършване на дейност като управляващо дружество, както и неговото отнемане подлежат на обжалване пред ВАС по реда на Административнопроцесуалния кодекс. Обжалването на акта не спира неговото изпълнение.

6. Такси

Съгласно приложение към чл. 27, ал. 2 ЗКФН събираната такса за издаване на лиценз е 4 300 лева.