Правно основание

Република България е член на Европейския съюз (ЕС) от 01.01.2007г. и прилага редица външнотърговски мерки в съгласие с политиката на съюза. От тази дата България прилага актове на ЕС, регламентиращи вноса на някои стоманени продукти от Русия, Украйна и Казахстан, а именно системата за двоен контрол с количествени ограничения:

За Украйна – Регламент на ЕС 1871 от 11 декември 2006 г.

За Русия – Регламент на ЕС 1872 от 11 декември 2006 г.

За Казахстан – Регламент на ЕС 1870 от 11 декември 2006 г.

След 01.01.2007г. България прилага актове на ЕС, регламентиращи вноса на някои текстилни изделия, за които има количествени ограничения - Регламент № 3030/93 от 12 октомври 1993 година относно общите правила за внос на някои текстилни продукти с произход от трети страни. Според него при внос на текстилни изделия от Китай и Беларус, по текстилните категории за които има количествени ограничения се издават импорт-лицензи. Последният регламент е № 54 /2007 г. от 22 януари 2007 г.

Характеристика

След 01.01.2007 г. дирекция "Регистриране, лицензиране и контрол" (РЛК) на Министерство на икономиката и енергетиката прилага определени режими за внос в ЕС, което е свързано с издаване на съответни документи (импорт-лицензи и документи за наблюдение) в определена форма и при определени условия, след съгласуване с Европейската комисия (ЕК). За издаването на импорт-лицензи след 01.01.2007 г. се използва информационната система Syst?me Int?gr? de Gestion de Licenses (SIGL) на ЕК с адрес www.trade.ec.europa.eu/sigl/.


Процедура:
   

1. Компетентен орган

Компетентният орган по извършване на административната услуга е Министерството на икономиката и енергетиката.

2. Заявител

Заявители за издаване на импорт-лицензи са юридически и физически лица – вносители на стоманени, текстилни и други изделия.

3. Необходими документи

За издаване на импорт-лицензи търговецът подава заявление по образец в сградата на Министерството на икономиката и енергетиката, в приемната на дирекция "РЛК". Към заявлението се прилагат следните задължителни документи:

- удостоверение за вписване в търговския регистър;

- ЕИК или Булстат;

- външнотърговски договор, фактура, товарителница;

- експорт-лиценз в оригинал, издаден от оторизираните органи в страната- износител, в случаите когато такъв се изисква – количествени ограничения (квоти) и двойна проверка;

- други документи в съответствие с изискванията на конкретните Регламенти.

4. Вътрешен ход на административната услуга

Процедурата за издаване на импорт-лицензи е разписана в Заповед на министъра на икономиката и енергетиката № РД 16-1278 /30. 11. 2006 г.

За издаването на импорт-лицензи при количествени ограничения (квоти) и при Double Surveillance – Double Checking (Двойно наблюдение – Двойна проверка) търговецът подава заявлението в сградата на Министерството на икономиката и енергетиката, в приемната на дирекция "РЛК". За всеки издаван импорт-лиценз е задължително да се подаде отделно заявление, с приложените към него документи. Заявленията се вписват под самостоятелен входящ номер и дата на приемане в специален регистър в дирекция "РЛК", след предварително поставен входящ номер от деловодството на Министерството на икономиката и енергетиката и при условие, че са приложени всички необходими документи. Упълномощени експерти от дирекция "РЛК", отдел "Регистриране, лицензиране и контрол на прекурсори, черни и цветни метали и търговски сделки", след прилагане на процедурите по изпращане на информация до ЕК в Брюксел по системата SIGL и съответно потвърждение в срок до 5 дни, издават импорт-лиценз. Издаденият импорт-лиценз се получава в приемната на дирекция "РЛК", срещу подпис в регистъра на дирекцията, от лицето имащо право да представлява търговеца, съгласно Удостоверението за вписване в търговския регистър или от упълномощено лице, с нотариално заверено пълномощно. Импорт-лицензите се издават в два екземпляра, като първият екземпляр се предоставя на заявителя, а вторият екземпляр остава в Министерството на икономиката и енергетиката. Импорт-лицензите се отпечатват на червен фон бланки. Търговците могат да използват валидния до шест месеца импорт-лиценз за няколко поредни вноса, като конкретните количества по доставки се заверяват от митническо учреждение върху гърба на импорт-лиценза. При необходимост импорт-лицензите могат да бъдат удължени с три месеца по искане на заявителя. В дирекция "РЛК" се поддържа база данни за издадените импорт-лицензи (номера, дати на издаване, фирми, категории, количества, външнотърговска цена, № и дата на издаване на експорт лиценза от съответната страна).