Правно основание

Закон за устройство на територията (ЗУТ)

Наредба № 3 от 31 юли 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството (Наредба № 3)

Характеристика

Настоящото изложение указва реда и условията за извършване на заверка на заповедна книга за строеж. Заповедната книга на строежа съдържа:

- данни за местоположението и наименованието на строежа съгласно издаденото разрешение за строеж;

- данни за възложителя, за строителния надзор, за строителя, за техническия ръководител, за проектантите по всички части на проекта и за физическото лице, упражняващо технически контрол по част "Конструктивна" с трите имена, ЕГН, домашни и служебни адреси и телефони, номер на диплом (регистрационен номер), дата на издаване, учебно заведение, специалност на физическите лица, както и данни за юридическите лица и за лицата, които ги представляват за конкретния строеж, в т. ч. съдебна регистрация, данъчен номер и БУЛСТАТ;

- всички предписания и заповеди, свързани с изпълнението на строежа, издадени от оправомощените за това лица и специализираните контролни органи, както и несъществените изменения от одобрените проекти, предписани със заповед на проектанта.

Дирекцията за национален строителен контрол заверява заповедната книга само в случаите, в които разрешението за строеж е издадено от областния управител или от министъра на регионалното развитие и благоустройството.

За строежи, за които разрешението за строеж е издадено от областния управител или от министъра на регионалното развитие и благоустройството, лицето, упражняващо строителен надзор, в тридневен срок от съставянето на протокола за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво, следва да представи заповедната книга на строежа за заверка в ДНСК.


Процедура:
   

1. Компетентен орган

Компетентен орган по извършване на административната услуга е Дирекцията за национален строителен контрол (ДНСК).

2. Заявител

Заявител за извършване на услугата е лицето, упражняващо строителен надзор.

3. Необходими документи

Заявителят следва да представи заповедната книга в ДНСК за заверка и да приложи:

- документ за собственост;

- разрешение за строеж, със заверка с текст "влязло в сила" , дата, подпис на органа, който го е издал и мокър печат на съответната администрация;

- протокол за откриване на строителна площадка и за определяне на строителна линия и ниво на строежа;

- договор, лиценз и списък на квалифицираните специалисти за оправомощаване за упражняване на строителен надзор.

4. Вътрешен ход на административната услуга

Заповедна книга на строежа се съставя, попълва, прошнурова и се номерират страниците, в съответствие с Приложение № 4 към чл. 7, ал. 3, т. 4 от Наредба 3. Подписва се от лицето, упражняващо строителен надзор, или от техническия ръководител за строежите от пета категория и се представя за заверка и регистрация. Лицето, упражняващо строителен надзор, или техническият ръководител за строежите от пета категория уведомява специализираните контролни органи за заверената заповедна книга в 7-дневен срок от заверката. Заповедната книга се заверява и регистрира от ДНСК в 3-дневен срок.