Правно основание

Закон за регистър БУЛСТАТ (ЗРБ)

Характеристика

В регистър БУЛСТАТ се вписват всички субекти, извършващи дейност на територията на Република България, в това число и всички чуждестранни юридически лица, които притежават недвижимо имущество в страната или осъществяват стопанска дейност в страната (включително и чрез място на стопанска дейност или определена база или обект), както и тези, чието ефективно управление е на територията на страната.

На вписване в регистъра подлежат и документите за заличаване на субектите.

От 01.01.2006 г. кодът по БУЛСТАТ е единственият идентификатор на стопанските субекти пред български и чуждестранни институции.


Процедура:  

1. Компетентен орган

Агенция по вписванията чрез службите по вписванията, води и поддържа регистър БУЛСТАТ.

2. Заявител

Всички субекти на територията на Република България, попадащи в обхвата на ЗРБ, които са представили документ за заличаване. Вписването на заличаване е задължително за всеки от долу изброените субекти:

- събирателно дружество;

- дружество с ограничена отговорност;

- еднолично дружество с ограничена отговорност;

- акционерно дружество;

- еднолично акционерно дружество;

- командитно дружество;

- командитно дружество с акции;

- едноличен търговец;

- държавна фирма;

- общинска фирма;

- дъщерна фирма;

- кооперация;

- кооперативен съюз;

- кооперативна федерация;

- кооперативно предприятие;

- междукооперативно предприятие;

- жилищностроителна кооперация;

- дружество по ЗЗД;

- предприятие (по ПМС 50/68);

- публично предприятие, създадено със специален закон;

- клон на чуждестранно лице;

- търговско представителство на чуждестранно лице;

- представителство на международна организация;

- дипломатическо представителство;

- консулско представителско;

- представителство на чуждестранно радио/телевизия;

- представителство на чуждестранна агенция по печат;

- представителство на чуждестранна авиокомпания;

- представителство на друго чуждестранно лице;

- културен център на друга държава;

- фондация;

- сдружение;

- синдикална организация;

- народно читалище;

- политическа организация;

- религиозна организация;

- адвокатска колегия;

- нотариална камара;

- неправителствена организация, създадена с нарочно основание;

- администрация на президента на Република България;

- народно събрание;

- институция, създадена със специален закон;

- министерски съвет;

- министерство;

- комитет;

- агенция;

- съд;

- прокуратура;

- следствена служба;

- община;

- кметство;

- театър;

- опера;

- музей, галерия;

- филхармония;

- ансамбъл;

- цирк;

- кино;

- библиотека;

- научна организация, създадена със специален закон;

- научен институт;

- висше училище;

- организация в състава на ВУ;

- колеж извън състава на ВУ;

- колеж в състава на ВУ;

- училище;

- детска градина;

- амбулаторно-поликлинично заведение;

- болнично заведение;

- диспансер;

- здравно заведение за опазване здравето на майката и детето;

- национален център за опазване на общественото здраве;

- санаторно-курортно и лечебно-оздравително заведение;

- клон;

- поделение;

- общинско предприятие;

- физическо лице – субект на Булстат;

- юридическо лице в сферата на държавната власт;

- друг вид субект;

- чуждестранно лице, нерегистрирано в България;

- друг вид нефизическо лице без право на ЕИК;

- централна банка;

- областна администрация;

- полувисш институт;

- място за лишаване от свобода;

- взаимоспомагателна каса;

- юридическо лице към културна институция;

- юридическо лице към научна организация;

- обслужващо звено в системата на образованието;

- районна колегия;

- национална здравно-осигурителна каса;

- държавна агенция;

- държавна комисия;

- изпълнителна агенция;

- лечебно заведение за извънболнична помощ;

- лечебно заведение за болнична помощ;

- друго лечебно заведение;

- хигиенно-епидемиологична инспекция;

- културен институт;

- чуждестранно нефизическо лице с място на стопанска дейност в страната;

- чуждестранно физическо лице с място на стопанска дейност в страната;

- чуждестранно нефизическо лице – наемодател;

- пенсионен фонд;

- клон на чуждестранно юридическо лице с нестопанска цел;

- сдружение за напояване;

- фирма на обществена организация;

- държавно предприятие;

- чуждестранно юридическо лице, притежаващо имущество в страната;

- религиозна институция;

- местно поделение (ЮЛ);

- занаятчийско предприятие;

- религиозна институция (БПЦ);

- местно поделение на БПЦ (ЮЛ);

- адвокатско дружество;

- адвокатско съдружие;

- компенсационен фонд;

- акционерно дружество със специална инвестиционна цел;

- договорен фонд;

- чуждестранно юридическо лице с ефективно управление;

- нефизическо лице – осигурител;

- чуждестранно лице регистрирано по ЗДДС.

3. Нормативноустановени изисквания

Субектът да попада в обхвата на чл. 3, ал. 1, т. 1-11 ЗБР.

4. Необходими документи

Документите по чл. 10, ал.1 ЗБР.

5. Вътрешен ход на административната услуга

Изискуемите документи се подават в 7- дневен срок от възникване на задължението за вписване на лицата. Извършват се проверки на представените документи и за съответствие между данните в представените документи и в Националната база данни на регистър БУЛСТАТ и в други регистри и информационни системи, до които има достъп регистър БУЛСТАТ. При установяване на несъответствия се изготвя справка до органа, издал акта.

След извършените проверки се вписва заличаването в базата данни, като се

актуализира информацията за субекта.