Правно основание

Закон за юридическите лица с нестопанска цел (ЗЮЛНЦ)

Правилник за устройството и дейността на Централния регистър на юридическите лица с нестопанска цел за общественополезна дейност при Министерството на правосъдието

Характеристика

Настоящото описание има за цел да укаже реда и условията за вписване в централния регистър на юридическите лица с нестопанска цел. Режимът е въведен с цел осигуряване на публичност на информацията относно вписаните юридически лица с нестопанска цел за осъществяване на общественополезна дейност, както и упражняване на контрол върху тяхната дейност. Регистърът е документален и във вид на компютърна база данни. Ръководителят на Централния регистър осигурява съхранението на информацията в регистъра, нанасянето на информацията в регистъра и организира издаването на месечен бюлетин.

Определянето на юридическите лица с нестопанска цел като организации за осъществяване на общественополезна дейност се извършва с устава, учредителния акт или с изменение в тях. Юридическите лица с нестопанска цел, определени за извършване на общественополезна дейност, следва да подадат за вписване в централния регистър документи в двумесечен срок от вписването на определянето в съдебния регистър. Регистрацията е задължителна и значението й е оповестително и конститутивно.


Процедура:
   

1. Компетентен орган

Компетентният орган по издаване на заповедта е министърът на правосъдието.

2. Заявител

Заявители на услугата са юридически лица с нестопанска цел (сдружения и фондации), определени за извършване на общественополезна дейност.

3. Нормативноустановени изисквания

Юридическото лице трябва да е вписано в регистъра за юридическите лица с нестопанска цел в района на окръжния съд по седалището му и дейността му да не противоречи на закона. Юридическото лице не трябва да се самоопределило като юридическо лице за извършване в частна полза.

4. Необходими документи:

- заявление за вписване по чл.45 от ЗЮЛНЦ по образец;

- препис от съдебните решения за регистрация;

- удостоверение за актуално състояние по регистрацията, издадено от съда по регистрацията;

- декларация за наличието на обстоятелствата по чл. 38-41 ЗЮЛНЦ, както и за дължимите данъци, такси, мита и други публични вземания;

- правила и ред за извършване на общественополезна дейност;

- действащ устав;

- удостоверение за БУЛСТАТ регистрация.

5. Вътрешен ход на административната услуга

Служителите от Централния регистър преглеждат документите. На подаденото заявление и приложени документи се дава входящ номер.

Служителите към Централния регистър на юридическите лица с нестопанска цел изготвят проект на заповед, която след съгласуване с началник отдел "Регистри" и директор на дирекция "Съдебна дейност" се подписва от заместник–министър. След подписването на заповедта от ресорен заместник- министър юридическото лице се вписва в регистъра и му се издава удостоверение за вписването. Удостоверението е безсрочно. Съгласно чл. 46 ЗЮЛНЦ вписаните юридически лица с нестопанска цел за осъществяване на общественополезна дейност са длъжни да представят до 31 май на всяка година информация за дейността си през предходната година пред централния регистър.