Правно основание

Наредба № 2 от 24 април 1997 г. за организиране и провеждане на детски и ученически отдих и туризъм (Наредба № 2)

Характеристика

Организирането и провеждането на детски и ученически отдих и туризъм се осъществява в съответствие с Наредба № 2 и Закона за туризма. В изпълнение на държавната политика в областта на ученическия отдих, туризъм и спорт дейностите, свързани с тях се координират и контролират от регионалните инспекторати по образованието (РИО), които контролират дейността на директорите на държавните и общинските детски градини, училища и обслужващи звена в системата на народната просвета. Преди всяко провеждане на формите на организиран отдих и туризъм директорите на детски градини, училища и обслужващи звена уведомяват съответния регионален инспекторат по образованието и представят в писмена форма предварителна информация. Това дава възможност по-горестоящият контролиращ орган за се запознае с условията, при които ще се проведе организираният отдих и туризъм за учениците и да прецени дали в достатъчна степен са изпълнени от директора на детската градина, училището или обслужващото звено законовите условия за провеждане на предвижданото мероприятие. Формите на организиран отдих и туризъм могат да се проведат, ако в отговор на представената информация не е постъпило отрицателно мотивирано писмено становище от началника на РИО.


Процедура:
   

1. Компетентни органи

Компетентният орган по извършване на административната услуга е съответния регионален инспекторат по образованието (РИО).

2. Задължени лица

Задължени да представят информацията са директорите на детски градини, училища и обслужващи звена, преди всяко провеждане на формите на организиран отдих и туризъм.

3. Необходими документи

Задължените лица представят в писмена форма следната предварителна информация:

а) посочва се формата на организирания отдих и туризъм – екскурзия, поход, училище сред природата, екскурзионно летуване и др.;

б) общите условия на организирания отдих и туризъм, които задължително трябва да съдържат:

- начална и крайна дата на организирания отдих и туризъм;

- начален и краен пункт, както и маршрута, по който ще се осъществи пътуването;

- брой на нощувките, местоположението и вида на обектите за нощувка - когато пътуването включва нощувка;

- транспортните средства, с които ще се осъществи превоза на участниците в организираният отдих и данни за превозвача; когато превозът на децата и учениците се организира с автобус, следва да се посочат и данни за лиценза на превозвача;

- организацията на хранене на децата и учениците;

в) специфичните условия на организирания отдих и туризъм, в зависимост от формата;

г) лицето, което ще предоставя туристическата услуга, включително и за правото му да осъществява такава дейност - когато отдихът се организира по договор;

д) информация за преструктуриране на учебното съдържание - когато формата на организиран отдих и туризъм се провежда в учебно време; директорът организира, осигурява и контролира преструктурирането на учебното съдържание.

Към уведомлението следва да се приложат:

- писмена информация за условията на организирания отдих и туризъм, предоставена от лицата, предлагащи туристическата услуга - когато отдихът и туризмът се организират по договор;

- заповедта на директора на институцията за провеждане на организираната форма на отдих и туризъм, чието съдържание следва да е съобразено с изискванията на чл. 12, ал. 1,т. 1 от Наредба № 2;

- списъкът на децата или учениците с данни за трите имена, дата и година на раждане, група или клас;

- писменото съгласие на родителите, настойниците или попечителите на децата или учениците за участието им във формата на организиран отдих и туризъм;

- доказателства за проведен инструктаж на децата или учениците и на техните родители, настойници или попечители за безопасност и културно поведение; проведеният инструктаж се удостоверява с подписите на участниците в съответната форма на организиран отдих и на техните родители, настойници и попечители;

- документи, удостоверяващи правото на лицата, предоставящи туристическата услуга, да извършват съответния вид туристическа дейност - когато отдихът се организира по договор;

- лицензът на превозвача - когато превозът на децата или учениците се организира с автобус.

4. Вътрешен ход на административната услуга

Детските градини, училищата и обслужващите звена, желаещи да провеждат организиран отдих и туризъм следва да представят горепосочените документи в съответния регионалния инспекторат по образованието минимум 7 дни преди провеждането на мероприятието. При необходимост, началникът на съответния регионален инспекторат по образованието може да изиска от директора на детската градина, училището и обслужващото звено допълнителна информация за организирания отдих и туризъм. Тази възможност е предвидена, за да се гарантира в по-голяма степен безопасността, живота и здравето на учениците при провеждане на организираните форми на отдих и туризъм.

Формите на организиран отдих и туризъм се провеждат, ако в 7-дневен срок от постъпване на уведомлението до началника на регионалния инспекторат по образованието с придружаващите го документи или на допълнителната информация не е постъпило отрицателно мотивирано писмено становище от последния. Предвиденият 7-дневен срок, е необходим, за да може началникът на регионалния инспекторат или упълномощено от него лице да се запознае с комплекта документи и да прецени тяхното съответствие и изискванията на Наредба № 2.