Правно основание

Устройствен правилник на Главното управление на архивите при Министерския съвет

Характеристика

Изложението цели да укаже реда и условията за регистриране на фондообразуватели (учреждения и организации).

Целта на услугата е водене на отчетност, съхранение и ползване на архивните фондове.

Забележка: Дефиниция на основни понятия:

- архивен фонд – определената за постоянно съхранение част от документален фонд или сформирана в архива съвкупност от документи, които исторически и/или логически са свързани помежду си, използвана като основна класификационна и отчетна единица на Държавния архивен фонд (ДАФ);

- фондообразувател – учреждение, организация или лице, от чиито документи се обособява архивен фонд.


Процедура:
   

1. Заявител

Заявители могат да бъдат физически и юридически лица.

2. Необходими документи

За осъществяване на услугата са необходими следните документи:

- искане;

- опис на документите;

- договор за дарение;

- извлечение от протокола на оценителната комисия.

3. Вътрешен ход на административната услуга

Искането се отправя до съответния директор. Ако са налице нормативно установените изисквания, фондообразувателят се регистрира.