Правно основание

Административнопроцесуален кодекс (АПК)

Търговски закон (ТЗ)

Закон за техническите изисквания към продуктите (ЗТИП)

Наредба № 1 от 4 март 2002 г. за условията и реда за придобиване и признаване на правоспособност за упражняване на професии по управление на товароподемни кранове и подвижни работни площадки (Наредба № 1)

Наредба № 2 от 17 януари 2001 г. за условията и реда за придобиване и признаване на правоспособност за упражняване на професия по обслужване на парни и водогрейни котли (Наредба № 2)

Наредба № 3 от 17 януари 2001 г. за условията и реда за придобиване на правоспособност за упражняване на професията "монтьор по монтиране, поддържане и ремонтиране на асансьори" (Наредба № 3)

Характеристика

Съоръжения с повишена опасност по смисъла на ЗТИП са: парни и водогрейни котли, котли с органични топлоносители, съдове, работещи под налягане, тръбопроводи за пара и гореща вода, газови съоръжения, тръбопроводи и инсталации за втечнени въглеводородни газове, преносни и разпределителни газопроводи, съоръжения, инсталации и уреди за природен газ, ацетиленови уредби, нефтопроводи и нефтопродуктопроводи, асансьори, повдигателни съоръжения, въжени линии и ски-влекове.

Министърът на образованието и науката и министърът на труда и социалната политика по предложение на председателя на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор (ДАМТН) приемат наредби за условията и реда за придобиване на правоспособност за упражняване на професии по обслужване на съоръжения с повишена опасност и за признаване на такава правоспособност. Такива са Наредба № 1, Наредба № 2, Наредба № 3.

Целта на настоящата услуга е да укаже реда, по който се установява съответствието с изискванията, определени в тези наредби, на учебните програми и планове за обучението в курсовете и училищата за придобиване на правоспособност по управление и обслужване на съоръжения с повишена опасност.


Процедурa:
  

1. Компетентен орган

Компетентен по настоящата услуга е главният директор на Главна дирекция "Инспекция за държавен технически надзор" (ГД "ИДТН").

2. Заявител

Професионални учебни заведения, центрове за професионално обучение, юридически или физически лица, регистрирани по ТЗ, могат да подават заявления за придобиване на правоспособност за обслужване на съоръжения с повишена опасност.

3. Нормативно установени изисквания

Заявителят трябва да е предвидил в учебните програми и курсове минимално необходимия брой учебни часове по теория и практика. Съдържанието на учебните планове и учебни програми трябва да отговаря на предвидените изисквания в някоя от наредбите в зависимост от вида на съоръжението с повишена опасност.

4. Необходими документи

Заявителят подава следните документи:

- писмено заявление до главния директор на ГД "ИДТН";

- учебен план и учебна програма.

5. Вътрешен ход на административната услуга

Главният директор на ГД "ИДТН" възлага на служител с подходяща компетентност да извърши проверка на представените планове и програми за съответствието им с изискванията на наредбите. При положителен резултат от проверката служителят заверява с подпис и печат програмите и плановете и ги предава на главния директор на ГД "ИДТН" за съгласуване.

Главният директор на ГД "ИДТН" в 10-дневен срок от получаване на писменото заявление изпраща с писмо съгласуваните учебен план и учебна програма на заявителя. Отказът за съгласуването им трябва да е писмен и мотивиран.

6. Обжалване

Отказите за съгласуване подлежат на обжалване по реда и в сроковете на АПК.

7. Такси

По реда на настоящата услуга такси не се събират.