Правно основание

Административнопроцесуален кодекс

Закон за биологичното разнообразие

Наредба за общите правила за организацията на административното обслужване

Наредба за принципите, инспекцията и удостоверяването на Добрата лабораторна практика

Устройствен правилник на Национална банка за промишлени микроорганизми и клетъчни култури

Национална стратегия за научни изследвания за периода 2005-2013 г. (www.minedu.government.bg)

Програма за развитие на научния потенциал (www.minedu.government.bg)

Вътрешни правила за организация на административното обслужване в НБПМКК

Характеристика

Целта на административната услуга е да укаже реда и условията, при които Националната банка за промишлени микроорганизми и клетъчни култури (НБПМКК) предоставя на учебни заведения, научни институти, фармацевтични фирми, медицински звена и държавни контролни институции различни групи микроорганизми, вируси и клетъчни култури от своята колекция по публикуван периодично каталог на съхраняваните микробиологични обекти (www.nbimcc.org/cat/nbimcc_catalogue.html). НБПМКК обслужва потребители от страната и чужбина.

В НБПМКК се съхраняват щамове от целия свят. Към настоящия момент общият брой на обектите надхвърля 8 000 щама, а много от тях могат да се намерят единствено в НБПМКК. Уникалността на колекцията се изразява в големия брой щамове от над 550 вида микроорганизми от 204 рода, които са необходими за образованието, науката, здраве-опазването, промишлеността и селското стопанство. От всеки щам се съхраняват от 6 до 25 образци в лиофилна или замразени форма. Към декември 2006 г. се съхраняват 90580 образци - в лиофилно хранилище 86020 ампули, а в течен азот 4560 криотуби.

Националната банка за промишлени микроорганизми и клетъчни култури:

- осигурява микроорганизми, вируси и клетъчни култури на научни институти, с което съдейства за осъществяване на държавната политика за развитие на науката в областта на биотехнологиите;

- предоставя микробиологични обекти за учебни цели на средни и висши училища;

- отпуска щамове микроорганизми и клетъчни култури на държавни институции и частни фирми в областта на фармацевтичната и химическата промишленост, здравеопазването и селското стопанство.

Като единствена по рода си структура в изпълнителната власт Банката предоставя референтни микроорганизми за нуждите на ХЕИ, РИОКОЗ, ДВСК, РВМС, РИОСВ, НСРЗ и др.


Процедура:
   

1. Компетентен орган

Компетентният орган за извършване на административната услуга е НБПМКК.

2. Заявител

Заявители за предоставяне на микробиологични образци от НБПМКК могат да бъдат научни институти, учебни заведения, фирми-производствени звена, държавни контролни органи (ХЕИ, РИОКОЗ, ДВСК, РВМС, РИОСВ, НСРЗ), болнични заведения, микробиологични лаборатории, от страната и чужбина.

3. Нормативноустановени изисквания

Необходимо условие за извършване на услугата е заявителят да е компетентен за работа със съответната група микробиологични обекти и да разполага с подходящи условия за това. Потребителите декларират тези обстоятелства в заявлението за административната услуга и приемат споразумение за предоставяне на микробиологични образци . Освен това е необходимо НБПМКК е да разполага с търсения микробиологичен обект в своята колекция.

4. Необходими документи

За да се извърши административната услуга по предоставяне на микробиологични образци, е необходимо заявителят да подаде заявление за предоставяне на щамове от НБПМКК .

5. Вътрешен ход на административната услуга

Заявлението за предоставяне на щамове от НБПМКК се адресира до Директора на НБПМКК. Заявлението се подава лично в сектор "Международно сътрудничество и научна информация" (МСНИ) или се изпраща по пощата. МСНИ регистрира подаденото заявление в Дневника за кореспонденция, проверява идентичността на заявителя и неговата компетентност за работа с микробиологичните обекти. МСНИ в срок от 3 работни дни изпраща до потребителя уведомително писмо за предоставяне на исканите щамове, заедно с проформа-фактура и споразумение за предоставяне на микробиологични образци . Потребителят извършва заплащането по банков път. Услугата се извършва до 7 работни дни след извършване на заплащането. Потребителят получава образците лично или чрез куриерска служба. При предоставяне на образците потребителят получава оригинална фактура и придружителна документация (каталожна информация за щама, упътване за отваряне на ампули, рецепта/и за хранителна среда). Подписва се приемно-предавателен протокол . По цялата процедура се води контролен лист .

НБПМКК има право да откаже отпускане на микробиологични образци, при непълно заявление на потребителя или при невъзможност да изпълни заявката. МСНИ в посочения по-горе срок изпраща отказно писмо до заявителя, като го уведомява за причините на отказа. Отказът за отпускане на микробиологични образци може да бъде обжалван по реда, установен в Административнопроцесуалния кодекс. Жалбата се подава по избор или пред горестоящия административен орган – в случая Министъра на образованието и науката, или направо пред компетентния административен съд, в 14-дневен срок от съобщаването му.

В резултат от услугата заявителите получават биологичен материал (бактерии, актиномицети, дрожди, плесени, плазмидосъдържащи микроорганизми, животински и растителни вируси, животински клетъчни култури), необходими им за извършване на научноизследователска, учебна, контролна или производствена дейност. Съгласно споразумението за предоставяне на микробиологични образци потребителите нямат право да ги предоставят на трети страни и се задължават да цитират номера на щама в НБПМКК в своите публикации. Ако депозиторът загуби или повреди предоставения образец, може да подаде заявление за извършване на нова административна услуга.

Потребителят може да направи рекламация за щам, поради ниска жизненост, контаминация или друга причина, но не по-късно от 30 дни след предоставянето му. За тази цел потребителите попълват формуляр по образец – жалба за предоставен щам от НБПМКК . Жалбата се подава лично в МСНИ или се изпраща по пощата. МСНИ регистрира подаденото заявление в Дневника за кореспонденция, проверява идентичността на заявителя и неговата компетентност за работа с микробиологичните обекти, след което представя на Директора жалбата и документите по нея. Директорът определя комисия, която изготвя становище по жалбата. Директорът утвърждава становището на комисията. МСНИ в срок от 7 работни дни изпраща отговор на потребителя дали жалбата е основателна или не. НБПМКК може да поиска допълнителна информация по жалбата. Ако жалбата е основателна, потребителят получава нов образец до 3 работни дни за сметка на НБПМКК.

6. Такси (за опаковка/услуга в лева)

6.1. Микроорганизми:

- фирми-производствени звена – 80 лева;

- държавни институции и контролни органи, научни проекти – 40 лева;

- висши учебни заведения – 20 лева;

- средни училища – 10 лева.

Допълнителни услуги:

- растяща култура се заплаща допълнително – 20 лева;

- консервиране (при брой не по-малък от 10 ампули) – 20 лева;

- доставка на лиофилна форма в страната – 6 до 8 лева;

- доставка на замразена форма в страната – по калкулация;

- доставка на лиофилна/замразена форма в чужбина – по калкулация.

6.2. Животински клетъчни линии:

- фирми-производствени звена – 280 лева;

- държавни институции, контролни органи и учебни заведения, научни проекти – 200 лева.

Допълнителни услуги:

- растяща култура се заплаща допълнително – 40 лева;

- консервиране – 20 лева;

- доставка в страната или за чужбина – по калкулация.