Правно основание

Европейска патентна конвенция (ЕПК)

Закон за патентите и регистрацията на полезните модели (ЗПРПМ)

Характеристика

Всеки изобретател, желаещ неговото изобретение да се ползва от патентна закрила в повече от една европейски държави, може да подаде заявка по реда на глава шеста от ЗПРПМ. Във всяка от договарящите по ЕПК страни, за които е издаден, европейският патент има същото действие и е обект на същите условия, както издадения от тази договаряща страна национален патент. Идеята на европейския патент е неговото действие във всяка европейска страна да бъде приравнено на действието на национален патент. Така последиците от издадения патент се подчиняват на същия правен режим, предвиден за патенти, издадени от местно патентно ведомство и патентопритежателят получава същата правна закрила.


Процедура:
   

1. Компетентен орган

Според текста на чл. 72а ЗПРПМ заявките за европейски патент могат да се подават до Патентното ведомство (ПВ) на Република България (РБ) или до Европейското патентно ведомство (ЕПВ) в Мюнхен или неговия клон в Хага. Разделните заявки се подават само до ЕПВ.

Заявители с постоянен адрес или седалище в РБ подават заявки за европейски патент в ПВ, освен ако заявката ползва приоритет от по-ранна заявка, подадена във ведомството.

ПВ препраща заявката за европейски патент на ЕПВ.

2. Заявител

Според разпоредбите на чл. 58 ЕПК право да подадат заявка за европейски патент имат всички физически лица или юридически лица. От патентната закрила се ползват изобретателя и неговите частни или универсални правоприемници. ЕПК създава оборимата презумпция, че заявителят притежава право на патент, като целта е да се съкрати една дълга процедура, при която всеки път трябва да се проверява дали заявителят е истинският изобретател.

3. Изисквания, на които трябва да отговаря европейската заявка

Европейската патентна заявка трябва да съдържа:

- искане за издаване на европейски патент;

- описание на изобретението;

- една или повече претенции;

- чертежите, споменати в описанието и претенциите;

- реферат, който съдържа техническата информация.

Забележка: Заявката трябва да съдържа достатъчно ясно и пълно разкритието на изобретението, така че то да може да бъде осъществено от специалист в областта. Претенциите определят предмета на исканата закрила и те трябва да съответстват на описанието.

В искането заявителят задължително трябва да посочи всички договарящи по ЕПК страни, в които желае неговото изобретение да се ползва с патентна закрила.

4. Вътрешен ход на административната услуга

Международната заявка, в която ЕПВ е избрано или посочено ведомство, се счита за европейска патентна заявка.

4.1. Подаване и препращане на европейска патентна заявка

Когато заявителят избере ЕПВ за получаващо ведомство, то подава заявката директно до него.

Когато заявката е подадена чрез посредничеството на компетентно местно ведомство по индустриална собственост, то предприема необходимите мерки, за да препрати заявката своевременно на ЕПВ.

4.2. Дата на подаване на заявката

За дата на подаване на заявката се счита тази, на която е постъпило искане за издаване на патент. Тя е от значение за момента, от който ще започне да тече срокът на закрилата, а също и за евентуалното ползване на приоритет при подаване на други, последващи заявки.

4.3. Действия, които се предприемат след подаване на заявка

- първо се проверява дали заявката отговаря на изискванията за установяване на дата на подаване, дали са платени таксите, дали е налице превод на съответния език;

- така проверената заявка се публикува в бюлетин на ЕПВ;

- следва фаза на формална експертиза, в която се проверява дали заявката външно отговаря на нормативните изисквания; ако бъдат открити недостатъци, се дава срок на заявителя за отстраняването им; ако те не бъдат отстранени, заявката се отказва и производството се прекратява;

- след това се провежда фаза на проучване, през която ЕПВ извършва проверка на състоянието на техниката; фазата приключва с доклад, който се изпраща на заявителя, за да прецени дали все още желае да получи закрила на изобретението си;

- заявителят може да направи искане за извършване на експертиза за патентоспособност; ако в резултат на експертизата се установи, че изобретението не отговаря на изискванията за закрила или заявката е нередовна, се дава възможност на заявителя за становище;

- окончателното решение на експертизния отдел на ЕПВ е за издаване на патент или решение за отказа за издаване на патент;това решение влиза в сила от датата на публикуването му в Европейския патентен бюлетин.

4.4. Възражения

В рамките на девет месеца след публикуването на съобщение за издаване на европейски патент всеки може да подаде в ЕПВ възражение срещу издадения патент. Възражението трябва да бъде изложено в писмена форма и да бъде обосновано. То не се счита за подадено, докато не бъде платена такса за възражение.

5. Такси

Годишна патентна такса за европейски патенти се плаща в ПВ на Република България по реда на чл. 33 ЗПРПМ за всяка патентна година след годината, през която ЕПВ публикува съобщението за издаване на европейския патент.