Правно основание

Административнопроцесуален кодекс

Наредба за общите правила за организацията на административното обслужване

Наредба за принципите, инспекцията и удостоверяването на Добрата лабораторна практика

Устройствен правилник на Национална банка за промишлени микроорганизми и клетъчни култури

БДС EN ISO/IEC 17025 "Общи изисквания относно компетентността на лабораториите за изпитване и калибриране"

Национална стратегия за научни изследвания за периода 2005-2013 г. (www.minedu.government.bg)

Програма за развитие на научния потенциал (www.minedu.government.bg)

Вътрешни правила за организация на административното обслужване в НБПМКК

Характеристика

Целта на административната услуга е да се укажат реда и условията, при които Националната банка за промишлени микроорганизми и клетъчни култури (НБПМКК) издава удостоверения за микробиологични образци. Издаваните от НБПМКК удостоверения са необходими за лабораторната дейност на контролни органи в сферата на здравеопазването, земеделието, хранителната промишленост и екологията (ХЕИ, РИОКОЗ, ДВСК, РВМС, РИОСВ, НСРЗ и др.), както и на научни работници при публикуване на трудове, свързани с микробиологични обекти.

НБПМКК издава следните удостоверения за микроорганизми и клетъчни култури:

- удостоверение за съхранение на депозиран щам/култура ;

- удостоверение за съответствие на щам/култура , в съкратен или разширен вид с включена каталожна информация за щама, според нуждите на заявителя;

- сертификат за щам , съдържащ данни за произход, равенство в други колекции, рискова група, приложение, партида на лиофилизация, условия за култивиране и съхранение, морфологична и физиолого-биохимична характеристика.


Процедура:
   

1. Компетентен орган

Административният акт се издава от Директора на НБПМКК.

2. Заявител

Заявители за издаване на удостоверение могат да бъдат научни институти, учебни заведения, фирми-производствени звена, държавни контролни органи (ХЕИ, РИОКОЗ, ДВСК, РВМС, РИОСВ, НСРЗ), болнични заведения, микробиологични лаборатории, от страната и чужбина.

3. Нормативноустановени изисквания

За издаване на удостоверение за съхранение на депозиран щам заявителят трябва да е депозирал съответните щамове/култури в НБПМКК.

За издаване на удостоверение за съответствие на щам заявителят трябва да е получил от НБПМКК съответните щамове/култури.

За издаване на сертификат за щам заявителят трябва да е получил от НБПМКК съответните щамове до една година преди подаване на заявлението.

4. Необходими документи

За да бъде предоставена административната услуга е необходимо заявителят да подаде заявление за получаване на удостоверение от НБПМКК.

5. Вътрешен ход на административната услуга

Заявлението за получаване на удостоверение от НБПМКК се адресира до Директора на НБПМКК. Заявлението се подава лично в сектор "Международно сътрудничество и научна информация" (МСНИ) или се изпраща по пощата. МСНИ регистрира подаденото заявление в Дневника за кореспонденция, проверява идентичността на заявителя и неговата компетентност за работа с микробиологичните обекти, след което извършва справка за съответните щамове и подготвя необходимите документи. Удостоверенията се издават в срок до 7 работни дни от Директора на НБПМКК. При допълнителни изследвания за издаване на сертификат срокът може да се удължи до 1 месец. При желание на заявителя документите се издават на английски език. Потребителят получава удостоверението лично или по пощата. По цялата процедура се води контролен лист .

НБПМКК има право да откаже издаване на удостоверение, при непълно заявление на потребителя или ако не отговаря на необходимите условия за издаване на административния акт. МСНИ в срок от 7 работни дни изпраща отказно писмо до заявителя, като го уведомява за причините на отказа. Отказът може да бъде обжалван по реда, установен в Административнопроцесуалния кодекс. Жалбата се подава по избор или пред горестоящия административен орган – в случая Министъра на образованието и науката, или направо пред компетентния административен съд, в 14-дневен срок от съобщаването му.

Издаването на сертификати за характеристиките на отпуснатите типови и референтни култури осигурява качеството на работата на държавните контролни органи в областта на здравеопазването, ветеринарното дело, хранително-вкусовата, химическата промишленост и др. Научните работници получават право да публикуват в международни списания изследвания, свързани с авторство върху микробиологични обекти.

Срокът на действие на индивидуалния административен акт е:

- удостоверение за съхранение на депозиран щам – без срок;

- удостоверение за съответствие на щам – без срок;

- сертификат за щам – една година.

Ако потребителят загуби издаденото удостоверение, може да подаде заявление за извършване на нова административна услуга.

6. Такси:

- издаване на удостоверение за съхранение на депозиран щам – безплатно;

- издаване на удостоверение за съответствие на щам – безплатно;

- издаване на сертификат за щам – 50 лв.