Правно основание

Чл. 48а от Закона за физическото възпитание и спорта (ЗФВС)

Чл. 4 от Закона за достъп до обществената информация (ЗДОИ)

Чл. 96., ал. 1 и чл. 100 от Правилника за прилагане на Закона за физическото възпитание и спорта (ППЗФВС)

Чл. 20, ал. 7 от Устройствения правилник на Държавната агенция за младежта и спорта

Заповед № РД-09-182/25.04.2006 г. на Председателя на Държавната агенция за младежта и спорта (Заповед № РД-09-182/25.04.2006 г.)

Характеристика

Изложението указва реда и условията за издаване на справка от публичния регистър на спортните обекти и обектите за социален туризъм.

Целта на услугата е чрез анализ на данните от публичния регистър на спортните обекти и обектите за социален туризъм за фактическото състояние и идентификация на реалните проблеми, да се подобри управлението на спортните обекти – държавна и общинска собственост, за да се превърнат в проспериращ икономически отрасъл, който да бъде в състояние да изпълнява предназначението си за материалното осигуряване на системата на физическото възпитание и спорта в Република България.

В системата на публичния регистър са ангажирани държавни (ДАМС) и областни администрации, общински и обществени институции (спортни федерации), които имат задължението:

- да събират, съхраняват и актуализират данни за публичния регистър;

- да контролират достоверността на информацията и процедурата на постъпването, обработването и ползването и;

- да осигуряват функционирането на системата материално, финансово и кадрово.


Процедура:
   

1. Компетентен орган

Компетентни за осъществяване на услугата са Държавната агенция за младежта и спорта (ДАМС) и създадената със Заповед на Председателя на ДАМС комисия за достъп до обществена информация.

2. Заявител

Заявители могат да бъдат физически и юридически лица.

3. Необходими документи

За получаване на справка се подава заявление по образец.

4. Вътрешен ход на административната услуга

Заявленията за достъп до обществена информация, се подават в отдел "Човешки ресурси, канцелария и архив".

Постъпилите заявления се разглеждат при условията, по реда и в сроковете, определени от ЗДОИ, от комисия, която изготвя становища за предоставяне или отказ за предоставяне на достъп до информация.

Решението за предоставяне или отказ за предоставяне на достъп до информация по чл. 28, ал. 2 ЗДОИ се издава от председателя на комисията и се връчва на заявителя срещу подпис или се изпраща по пощата с обратна разписка. Изготвя се и придружително писмо, което съдържа информация относно:

- срока, в който се предоставя достъпът (не по-кратък от 30 дни от датата на получаване на решението);

- указания за начина, по които следва да се заплатят разходите;

- указания за начина, по който ще се предостави достъпът;

- указание, че при неявяване на заявителя в определен срок и/или незаплащане на разходите по предоставяне на информацията е налице отказ на заявителя от предоставен достъп;

- телефон за информация.

5. Такси

Заплащат се такси съгласно Заповед № 10 от 10 януари 2001 г. на министъра на финансите за определяне на нормативи за разходите при предоставяне на обществена информация по Закона за достъп до обществената информация.