Правно основание

Закон за рибарството и аквакултурите (ЗРА)

Характеристика

Настоящото описание указва предпоставките и реда за издаване на разрешително за улов на риба и други водни организми за научно изследователски цели от изпълнителният директор на Изпълнителната агенция по рибарство и аквакултури.


Процедура:
   

1. Компетентен орган

Компетентният орган по извършване на административната услуга е Изпълнителната агенция по рибарство и аквакултури (ИАРА).

2. Заявител

Заявители на услугата са научни организации, които желаят да извършват съответната дейност.

3. Необходими документи

За издаване на разрешителното се подава писмено заявление от ръководител на научна организация, в което се посочват:

- данни за лицето, което извършва експеримента;

- целите на експеримента;

- водният обект за извършване на експеримента;

- периодът за извършване на експеримента;

- видовете риба и други водни организми по семейства;

- уредите, с които се извършва експериментът.

4. Вътрешен ход на административната услуга

Разрешителното се издава за срок до една година. Разрешителното е лично и не може да се преотстъпва. Преди всеки улов притежателят на разрешителното е длъжен да уведоми териториалното звено на ИАРА, на чиято територия се намира водният обект.

Изпълнителният директор на ИАРА отказва с мотивирана заповед издаването на разрешително за улов на риба с научноизследователски цели. Заповедта може да бъде обжалвана по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

Изпълнителната агенция по рибарство и аквакултури води публичен регистър за издадените разрешителни за улов на риба и други водни организми с научноизследователски цели.