Правно основание

Административнопроцесуален кодекс (АПК)

Търговски закон (ТЗ)

Закон за техническите изисквания към продуктите (ЗТИП)

Наредба № 1 от 4 март 2002 г. за условията и реда за придобиване и признаване на правоспособност за упражняване на професии по управление на товароподемни кранове и подвижни работни площадки (Наредба № 1)

Наредба № 2 от 17 януари 2001 г. за условията и реда за придобиване и признаване на правоспособност за упражняване на професия по обслужване на парни и водогрейни котли (Наредба № 2)

Наредба № 3 от 17 януари 2001 г. за условията и реда за придобиване на правоспособност за упражняване на професията "монтьор по монтиране, поддържане и ремонтиране на асансьори" (Наредба № 3)

Характеристика

Съоръжения с повишена опасност по смисъла на ЗТИП са: парни и водогрейни котли, котли с органични топлоносители, съдове, работещи под налягане, тръбопроводи за пара и гореща вода, газови съоръжения, тръбопроводи и инсталации за втечнени въглеводородни газове, преносни и разпределителни газопроводи, съоръжения, инсталации и уреди за природен газ, ацетиленови уредби, нефтопроводи и нефтопродуктопроводи, асансьори, повдигателни съоръжения, въжени линии и ски-влекове.

Министърът на образованието и науката и министърът на труда и социалната политика по предложение на председателя на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор (ДАМТН) приемат наредби за условията и реда за придобиване на правоспособност за упражняване на професии по обслужване на съоръжения с повишена опасност и за признаване на такава правоспособност. Такива са Наредба № 1, Наредба № 2, Наредба № 3.

Целта на настоящата услуга е да укаже реда за издаване на разрешения за провеждане на курсове за придобиване на правоспособност за обслужване на съоръженият с повишена опасност.


Процедура:
  

1. Компетентен орган

Компетентен да издаде разрешение за провеждане на курсове за придобиване на правоспособност за обслужване на съоръжения с повишена опасност е началникът на регионалния отдел на Главна дирекция "Инспекция за държавен технически надзор" (ГД "ИДТН").

2. Заявител

Професионални учебни заведения, центрове за професионално обучение, юридически или физически лица, регистрирани по ТЗ, могат да подадат заявление за издаване на разрешение по реда на разглежданата услуга.

3. Нормативно установени изисквания

Заявителите, кандидатстващи за издаване на разрешение за провеждане на курсове за придобиване на правоспособност за обслужване на съоръжения с повишена опасност, трябва да разполагат с:

- учебно-техническа база, учебна документация и учебни пособия;

- учебен план и учебна програма, съгласувани от главния директор на ГД "ИДТН";

- безопасни и подходящи за практическо обучение съоръжения с повишена опасност;

- лектори по теория и практика;

- физически и психически здрави кандидати за обучение, навършили 18 години, с образователна степен съгласно изискванията на някоя от наредбите в зависимост естеството на съоръженията с повишена опасност.

4. Необходими документи

Кандидатстващите лица подават писмено заявление до началника на регионалния отдел на ГД "ИДТН", придружено със следните документи:

- съгласувани от главния директор на ГД "ИДТН" учебен план и програма;

- списък на преподавателите по теория и практика на професията;

- документи, удостоверяващи професионален опит и квалификация на преподавателите;

- списък на кандидатите за обучение;

- документи на кандидатите за обучение - медицински свидетелства на кандидатите, копия от документи за завършено образование и други документи, изискващи се от съответната наредба;

- описание на материално-техническата база, необходима за провеждане на обучението.

5. Вътрешен ход на административната услуга

Началникът на регионалния отдел на "ИДТН" възлага извършване на проверка на представените документи и проверка на съоръженията с повишена опасност, на което ще се извършва практическото обучение на курсистите.

При положителен резултат от проверката, началникът на регионалния отдел на "ИДТН" издава разрешение за провеждане на обучението в 10-дневен срок от получаване на заявлението. При констатирани несъответствия в 10-дневен срок от получаване на заявлението се издава отказ за провеждане на обучението.

6. Обжалване

Отказите за издаване на разрешение подлежат на обжалване по реда и в сроковете по АПК.

7. Такси

За издаване на разрешение по разглежданата услуга не се събира такса.