Правно основание

Закон за физическото възпитание и спорта (ЗФВС)

Правилник за прилагане на Закона за физическото възпитание и спорта (ППЗФВС)

Наредба № 2 от 19 май 1999 г. за лицензиране на спортните организации в Република България (Наредба № 2 от 19 май 1999 г.)

Характеристика

Изложението указва реда и условията за издаване на лицензи за извършване на спортна дейност на българските спортни организации.

Целта на услугата е създаването на необходимите условия за системно практикуване на физически упражнения и спорт, развитие на различните видове спорт в страната, както и издигане на спортния престиж на нацията.

Лицензията дава право за извършване на спортна дейност, която включва:

- провеждане на учебно-тренировъчен и спортно състезателен процес;

- организиране на държавни първенства на страната по съответния вид спорт;

- излъчване на шампиони на Република България за съответните възрастови групи и спорт;

- подготовката на националните отбори, които представляват Република България на международни спортни състезания и форуми - Олимпийски игри, световни и европейски първенства и др.

Забележка: Дефиниция на основни понятия:

- лицензия на спортна организация - официално признание и разрешение за осъществяване на спортна дейност с произтичащите от това права, задължения и отговорности;

- спортен клуб – доброволно сдружение на граждани, юридическо лице с нестопанска цел, което развива и популяризира физическото възпитание и спорта и осъществява тренировъчна и спортно-състезателна дейност по един или по няколко вида спорт;

- спортна федерация - доброволно сдружение на спортни клубове по един или сходни видове спорт, която координира развитието, практикуването и администрирането на съответния вид спорт на национално ниво на територията на страната и ги представлява пред държавата и международните спортни организации;

- национална спортна организация - доброволно сдружение на спортни клубове и/или спортни федерации, която координира дейността им в определена предметна област от системата на физическото възпитание, спорта и социалния туризъм и взаимодейства с държавата и международните спортни организации при формирането и осъществяването на националната спортна политика.


Процедура


1. Компетентен орган

Лицензията се издава от председателя на Държавната агенция на младежта и спорта (ДАМС).

2. Заявител

Заявители могат да бъдат спортни организации – спортни федерации по един или сходни видове спорт, многоспортови федерации и национални спортни организации регистрирани по Закона за юридическите лица с нестопанска цел.

3. Нормативно установени изисквания за издаване на лиценза

За издаване на лиценза следва да бъдат спазени изискванията на:

- разпоредбите на чл. 17, ал. 2, чл. 14 ЗФВС и чл. 11 от Наредба № 2/04.06.1999 г. за спортни федерации;

- чл.15 ЗФВС, чл. 10, ал. 1 ППЗФВС и чл. 12 от Наредба № 2/04.06.1999 г. за национални спортни организации.

4. Необходими документи

4.1 За спортни федерации:

- заявление по образец;

- учредителен протокол, устав и препис на съдебното решение за регистрация;

- актуализирания устав и препис на съдебното решение за пререгистрация, ако са настъпили промени в устава или ръководството на лицата;

- документ, удостоверяващ членство в съответната международна федерация;

- поименен списък на спортните клубове - редовни членове на федерацията, участвали на последното общо събрание, както и протоколи с решения за приемане на нови клубове или изключване на съществуващи след последното общо събрание;

- списъци на националните треньори - щатни и хонорувани, в които се отразява тяхната професионална квалификация, и на щатните длъжностни лица на федерацията към момента на подаване на заявлението;

- наредби за провеждане на държавния спортен календар;

- приета от управителния съвет система от показатели за спортно развитие, чрез които се оценяват и категоризират спортните клубове;

- документ за членство в Българския олимпийски комитет, когато спортът на федерацията е олимпийски;

- копия от протокола на последното общо събрание и от доклада на контролния съвет на федерацията;

- декларация за изпълнени финансови задължения към държавата и общината по образец;

- копие от удостоверение за регистрация по реда на Закона за мерките срещу изпирането на пари.

4.2 За Национална спортна организация:

- заявление по образец;

- учредителен протокол, устав и препис на съдебното решение за регистрация;

- актуализирания устав и препис на съдебното решение за пререгистрация, ако са настъпили промени в устава или ръководството на лицата;

- списък на редовните членове на организацията, чрез които тя осъществява дейност в съответната предметна област на системата за физическото възпитание, спорта и социалния туризъм и гарантира развитието на спорта в по-широка област сред различни възрастови групи или по видове спорт;

- списък на щатния и хонорувания състав на организацията към момента на подаване на заявлението;

- програма за спортно развитие, приета на общо събрание на спортната организация;

- решения на общото събрание, с които са одобрени договорите за ползването на предоставеното държавно, общинско и ведомствено движимо и недвижимо имущество от управителния съвет на националната спортна организация, съгласно приложен списък и участие в съвместна дейност с други дружества, фондове, сдружения с нестопанска цел и фондации;

- решение на общото събрание за одобрените цени и условия за отдаване под наем на спортни, туристически, автосервизни, ловни и други обекти на националната спортна организация, както и обособени части от тях за обслужващи и спомагателни дейности и за видовете услуги, които извършва за граждани;

- копие от протокола на последното общо събрание и копие от счетоводния отчет, приет от контролния съвет;

- декларация за изпълнени финансови задължения към държавата и общината по образец;

- копие от удостоверение за регистрация по реда на Закона за мерките срещу изпирането на пари.

5. Вътрешен ход на административната услуга

Документите се внасят в деловодството на Държавната агенция за младежта и спорта. Те се адресират до специализираното звено. Извършва се преглед на внесените документи. Последните се внасят за разглеждане в Централната комисия за лицензиране.

В срок до два месеца от след постъпване в ДАМС на заявлението и приложените към него документи Централната комисия за лицензиране се произнася и предлага на председателя на ДАМС да издаде заповед за:

- издаване на спортна лицензия;

- отказ за издаване на спортна лицензия.

Ако са налице нормативните изисквания, председателят на ДАМС издава заповед и на лицето се предоставя лицензионно удостоверение.

Отказът подлежи на обжалване по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

еГов.Бг