Правно основание

Закон за медиацията

Наредба № 2 от 15 март 2007 г. за условията и реда за одобряване на организациите, които обучават медиатори; за изискванията за обучение на медиатори; за реда за вписване, отписване и заличаване на медиатори от Единния регистър на медиаторите и за процедурните и етични правила за поведение на медиатора (Наредбата)

Характеристика

Настоящото описание има за цел да укаже реда и условията за одобряване на организации, които ще обучават медиатори. Медиацията е доброволна и поверителна процедура за извънсъдебно разрешаване на спорове, при която трето лице - медиатор, подпомага спорещите страни да постигнат споразумение. Обучение на медиатори могат да извършват организации - одобрени от министъра на правосъдието, които разполагат с необходимите специалисти, квалифицирани и в медиацията. Одобрението се извършва със заповед, която дава право на съответната организация да извършва съответната дейност. Целта на режима е засилване на контрола от страна на държавата, в лицето на министъра на правосъдието, върху качеството на обучението на медиатори.


Процедура:
   

1. Компетентен орган

Компетентният орган по издаване на заповедта е министърът на правосъдието.

2. Заявител

Заявители на услугата са юридически лица - организации, която ще обучават медиатори.

3. Необходими документи:

Заявителят следва да подаде заявление по образец до министъра на правосъдието (приложение № 1 към чл. 3 от Наредбата) приложени към следните документи:

- удостоверение за актуално състояние в оригинал/заверен препис от акта, с който е създадена, когато не подлежи на съдебна регистрация;

- учебен план и учебна програма за обучение на медиатори в съответствие с изискванията на Наредбата;

- списък на специалистите и документи, които удостоверяват образованието и квалификацията им;

- документ за платена държавна такса.

4. Вътрешен ход на административната услуга

Заявлението и приложените към него документи се подават до министъра на правосъдието чрез регистратурата на министерството на правосъдието. Подаването на заявление за одобрение на организацията-обучител по медиация не е обвързано със срок. Министърът на правосъдието се произнася по заявлението в 30 дневен срок от подаването му. При нередовност на подадените документи на заявителя се дава 14-дневен срок да отсрани недостатъците. При неизпълнение в този срок заявлението не се разглежда.

В случай, че организацията, която кандидатства да обучава медиатори не отговаря на нормативните изисквания, министърът на правосъдието отказва със заповед одобряването й. Копие от заповедта за отказ се изпраща на заявителя с писмо с обратна разписка. Заповедта може да се обжалва пред Върховния административен съд по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

Заповедта за одобряване на организация, която ще обучава медиатори е безсрочна. Номерът й се публикува на страницата на Министерството на правосъдието в Интернет.

5. Такси – няма

Забележка: предвижда се събиране на такса в размер на 100 лева. В момента се работи по включването й в Тарифа № 1 към Закона за държавните такси, събирани от съдилищата, прокуратурата, следствените служби и Министерството на правосъдието.

еГов.Бг