Правно основание

Закон за професионалното образование и обучение (ЗПОО)

Тарифа за таксите за лицензиране на центрове за професионално обучение и на центрове за информация и професионално ориентиране, които се събират от Националната агенция за професионално образование и обучение (Тарифата)

Характеристика

Настоящото изложение указва реда и условията за издаване на дубликат на лицензия на центрове за професионално обучение (ЦПО) и центрове за информация и професионално ориентиране (ЦИПО), при унищожаване, изгубване или повреждане на документа. Искане за извършване на административната услуга може да бъде подадено само от ЦПО или ЦИПОО, притежаващ лицензия от Националната агенция за професионално образование и обучение (виж услугата "Лицензиране на центрове за професионално обучение и центрове за информация и професионално ориентиране").


Процедура:
   

1. Компетентен орган

Компетентният орган по извършване на административната услуга е Националната агенция за професионално образование и обучение (НАПОО).

2. Заявител

Правото да искат издаването на съответния административен акт принадлежи на

физически или юридически лица, лицензирани съгласно чл. 42, т. 2 от Закона за професионалното образование и обучение.

3. Необходими документи

За издаване на дубликат на лицензия заявителят подава искане по образец до НАПОО.

4. Вътрешен ход на административната услуга

Искането за издаване на дубликат на лицензията, се завежда в деловодството на агенцията. Насочва се от председателя или зам-председателя на НАПОО към началник отдел "Лицензиране" за изпълнение. Началник отдел "Лицензиране" насочва искането към съответния експерт, който е водил процедурата за лицензиране. На основание оригиналния лиценз се издава дубликат. Дубликатът на лицензията се подписва от председателя на НАПОО и се подпечатва с печат на НАПОО. Най-отгоре на лицензията се пише "Дубликат". Дубликатът на лицензията се получава от представител на съответния център, като се вписва в тетрадка-регистър на издадените лицензии, датата на получаване, име, фамилия и подпис на лицето, което получава дубликата на лицензията.

5. Такси

Заявителите следва да внесат такса за издаване на дубликат в размер на 50 лв., по банков път, съгласно чл. 3 от Тарифата.