Правно основание

Закон за генетично модифицирани организми (ЗГМО)

Наредба за работа с генетично модифицирани организми в контролирани условия (НРГМОКУ)

Тарифа за таксите, които се събират в системата на Министерството на околната среда и водите (Тарифата)

Характеристика

"Работа в контролирани условия" е всяка дейност, при която организмите генетично се модифицират или при която тези генетично модифицирани организми (ГМО) се култивират, съхраняват, превозват, унищожават, премахват или се използват по друг начин и за която се използват физични прегради или комбинация от физични и химични и/или биологични прегради за ограничаване на контакта на ГМО с населението и околната среда.

Работата с ГМО в контролирани условия се извършва в помещения, които са регистрирани в Министерството на околната среда и водите. Помещения се регистрират, при условие че в тях са осигурени предпазните и защитните мерки, определени с НРГМОКУ за съответния клас работа с ГМО, с цел осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд на работещите в помещенията и предотвратяване излагането на околната среда на въздействието на ГМО.

Въз основа на оценката на риска физическите или юридически лица, научни институти и висши училища, извършващи дейността, класифицират работата в контролирани условия с ГМО, както следва:

- клас 1 – дейности с минимален риск, за които е подходящо прилагането на първо ниво на защита на човешкото здраве и околната среда;

- клас 2 – дейности с ниска степен на риск, за които е подходящо прилагането на второ ниво на защита на човешкото здраве и околната среда;

- клас 3 – рискови дейности, за които е подходящо прилагането на трето ниво на защита на човешкото здраве и околната среда;

- клас 4 – високорискови дейности, за които е подходящо прилагането на четвърто ниво на защита на човешкото здраве и околната среда.

Лицата, които извършват работа с ГМО в контролирани условия, са длъжни да осигурят съответното ниво предпазни и защитни мерки, посочени в Приложението към НРГМОКУ и определени с разрешението по чл. 32, ал. 1 ЗГМО, съответстващи на определения клас на работа с ГМО. Изборът на нивото предпазни и защитни мерки се извършва в резултат на оценката на риска за всеки конкретен случай. Окончателната класификация и нивото предпазни и защитни мерки съгласно приложението се определят с разрешението за работа в контролирани условия по чл. 32, ал. 1 ЗГМО.

В Министерството на околната среда и водите се води публичен регистър за помещенията за работа с ГМО в контролирани условия в електронен вид. Публичният регистър е част от информационната система "Клирингова къща по биобезопасност". На вписване в регистъра подлежат данните и обстоятелствата, описани в заявлението. При промяна на тези данни и обстоятелства лицата, получили удостоверение за регистрация, са длъжни да уведомят в 7-дневен срок министъра на околната среда и водите. Новите обстоятелства се вписват в регистъра.

Министърът на околната среда и водите заличава от регистъра помещенията, когато в резултат на контрол по Глава седма от ЗГМО е установено, че те не отговарят на условията на закона, както и когато има подадено писмено искане на лицето, което е получило удостоверение за регистрация на помещението.


Процедура:
   

1. Компетентен орган

Министърът на околната среда и водите издава заповедите за регистриране на помещения за работа с ГМО в контролирани условия.

2. Заявител

Физически и юридически лица, научни институти и висши училища, желаещи да регистрират помещение за работа с ГМО в контролирани условия.

3. Необходими документи

Писмено заявление за регистриране на помещения за работа с ГМО в контролирани условия, в което за първи път ще се извършва работа с ГМО. Заявлението съдържа:

- идентификация на заявителя – име, номер на документа за самоличност и постоянен адрес за физическите лица, или наименование, седалище и адрес на управление, регистрация по БУЛСТАТ за едноличните търговци и юридическите лица;

- местонахождение и описание на помещението, в което ще се извършва работата с ГМО в контролирани условия;

- имената и постоянния адрес на физическите лица, които са отговорни за надзора и безопасността на работа с ГМО в контролирани условия;

- информация за обучението и квалификацията на лицата по предходната точка;

- информация относно създадените от заявителя комитети и групи по биобезопасност, които извършват дейностите, посочени в НРГМОКУ;

- описание на вида на дейностите, които ще бъдат извършвани;

- определения клас по чл. 17 ЗМГО;

- резюме на оценката на риска и информация относно управлението на отпадъците;

- фирмени данни – актуална фирмена регистрация (за заявител едноличен търговец или юридическо лице);

- документ за платена такса за кандидатстване за регистрация на помещенията за работа с ГМО в контролирани условия.

4. Вътрешен ход на процедурата

При констатирани непълноти или неточности заявителят се уведомява в 7-дневен срок от постъпване на заявлението. Заявителят е длъжен да отстрани констатираните непълноти или неточности.

Към министъра на околната среда и водите се създава консултативна комисия по ГМО, наричана по-нататък "комисията", която дава становища на министъра на околната среда и водите и на министъра на земеделието и горите по въпроси от тяхната компетентност, възникнали при прилагането на ЗГМО. Решенията на комисията са публични и са част от информационната система "Клирингова къща по биобезопасност" съобразно чл. 4, ал. 2 ЗГМО. Комисията проверява достоверността и пълнотата на информацията, съдържаща се в подаденото заявление, точността на извършената оценка на риска и на определения клас на работа в контролирани условия и адекватността на предпазните мерки. В 30-дневен срок от подаване на заявлението комисията изготвя становище и го представя на министъра на околната среда и водите. 30-дневният срок спира да тече до отстраняване на непълнотите и неточностите в заявлението.

Министърът на околната среда и водите издава заповед за вписване на помещението в регистър на помещенията за работа с ГМО в контролирани условия в 15-дневен срок от получаване на становището на комисията. Министърът издава на заявителя удостоверение за регистрация на помещението.

Мотивиран отказ за вписване на помещението в регистър на помещенията за работа с ГМО в контролирани условия може да бъде направен в 15-дневен срок от получаване на становището на комисията, когато то не отговаря на условията по чл. 23 ЗГМО. Министерството на околната среда и водите уведомява заявителя за отказа в 7-дневен срок от неговото издаване. Отказът за регистриране на помещението подлежи на обжалване по реда на АПК.

5. Такси

За регистрацията Министерството на околната среда и водите събира такса, както следва:

- за научни организации и звена, които са бюджетни учреждения и държавни висши училища – 500 лв.;

- за физическите и юридическите лица извън посочените в горната точка – 1000 лв.

Таксите по Тарифата се събират при предявяване на искането за предоставяне на услугата. При прекратяване на започнала процедура внесената такса не се възстановява.

еГов.Бг