Правно основание

Чл. 42, т. 2, т. 3, б. "б", чл. 42, т. 11 от Закона за професионалното образование и обучение (ЗПОО)

& 1, т. 2, б. "г" от Допълнителните разпоредби на Закона за администрацията

Закон за народната просвета

Чл. 20, т. 3, 9 и 12 от Правилник за дейността на Националната агенция за професионално образование и обучение

Характеристика

Настоящото изложение указва реда и условията за извършване на консултации от Националната агенция за професионално образование и обучение. Консултацията е допълнително разяснение, даване на съвети и препоръки, които се предоставят на желаещите физически или юридически лица, от експертите в отдел "Лицензиране" и отдел "Професионална квалификация", във връзка с лицензиране на център за професионално обучение (ЦПО) и/или център за информация и професионално ориентиране (ЦИПО), акредитиране на проекти на държавни образователни изисквания (ДОИ) за придобиване на квалификация по професии, одобряване на програми по чл. 16, т. 3 и 7 от Закона за народната просвета.


Процедура:
   

1. Компетентен орган

Компетентният орган по извършване на административната услуга е Националната агенция за професионално образование и обучение (НАПОО).

2. Заявител

Искането за консултация се отнася за кандидатите за лицензиране, за кандидатите, които желаят акредитиране на проект на ДОИ за придобиване на квалификация по професии, както и за клиентите, които искат одобряване на програми.

3. Необходими документи:

В случаите на писмена заявка до НАПОО се подава искане по образец за предоставяне на административна услуга.

Физическите или юридически лица следва да представят в НАПОО, в уговорен предварително час и ден, попълнени примерни документи (заявление, формуляри, учебен план и програми по заявени професии, необходими за лицензиране на ЦПО или ЦИПО, проекти на ДОИ за придобиване на квалификация по професии, разработени в съответствие с действащата методология, програми за одобряване и др.) за обсъждане, съвети и препоръки, с цел лицензиране, акредитиране на проекти на ДОИ за придобиване на квалификация по професии и одобряване на програмите.

4. Вътрешен ход на административната услуга

Процедурата стартира след заявено желание от страна на клиента и насочване от страна на н-к отдел "Лицензиране" или н-к отдел "Професионална квалификация". Консултацията може да бъде проведена по телефон, писмено - с е-mail или с писмо по пощата, както и на място в НАПОО. Физическите или юридическите лица, желаещи да бъдат консултирани на място в НАПОО, уговарят предварително час и ден за провеждане на консултацията. Договореност за консултацията може да се осъществи по телефон, e-mail, с писмо по пощата или чрез личен контакт на място в НАПОО, във време удобно за клиента и експерта. Експертът от отдел "Лицензиране" или отдел "Професионална квалификация" в НАПОО приема лицето/ата, желаещо/и да бъде/ат консултирано/и в уговорения предварително час и ден и провежда консултацията.

Клиентът има право да задава всякакви въпроси, в писмен или устен вид, свързани с лицензирането на център за професионално обучение и/или център за информация и професионално ориентиране, разработването на проект на ДОИ за придобиване на квалификация по професии и одобряването на програми, включително и в Интернет. В сайта на НАПОО има рубрика "Често задавани въпроси", която също има характер на консултация.

Когато консултираното лице/а не е/са доволно/и от проведената консултация, може/гат да поиска/т допълнителна консултация чрез съответния н-к на отдел или друг член на ръководството.

еГов.Бг