Правно основание

Закон за здравето

Наредба № 24 от 5 септември 2006 г. за здравните изисквания при изготвяне и спазване на седмичните разписания на учебните занятия (Наредба № 24)

Наредба № 8 от 25 април 2006 г. за платените услуги, извършвани от регионалните инспекции за опазване и контрол на общественото здраве, поискани от физически или юридически лица

Характеристика

Целта на настоящата услуга е да укаже реда и условията за извършване на здравна оценка на седмичната учебна натовареност и заверка на седмичното разписание на учебните занятия в училищата от съответната Регионална инспекция за опазване и контрол на общественото здраве (РИОКОЗ).

Изследването на учебната натовареност се извършва с цел изготвяне на правилно съставени учебни програми, съобразени с възрастовите особености на учениците и предотвратяване на умората у тях.


Процедура:
   

I. Компетентен орган

Компетентността по оценка и заверка на седмичното разписание, както и издаването на протокол за оценка на седмично разписание на учебните занятия, е предоставена на съответната Регионална инспекция за опазване и контрол на общественото здраве (РИОКОЗ).

II. Заявител

Заявители по настоящата услуга са заинтересованите лица.

III. Нормативноустановени изисквания

Утвърденото от директора на училището седмично разписание на учебните занятия следва да се представи до 15 дни след началото на първия и на втория учебен срок и до 5 дни след всяка промяна на седмичното разписание на учебните занятия, като учебните предмети се посочват с пълното им наименование, без кодове и без имената на учителите.

IV. Необходими документи

В Столична РИОКОЗ и РИОКОЗ Сливен е необходимо заявителят да подаде заявление по образец.

При молба на заинтересован гражданин за осъществяване хигиенна оценка на седмичните учебни разписания в РИОКОЗ Софийска област се изисква подаването на:

- Заявление по образец;

- Извлечение от учебната програма на ученика;

- Акт за раждане – ксерокопие.

V. Вътрешен ход на административната услуга

Регионалната инспекция за опазване и контрол на общественото здраве в срок до 15 дни от представянето на утвърденото седмично разписание на учебните занятия го оценява, заверява и изготвя протокол в три екземпляра по образец, като единият се предоставя на директора на училището, вторият - на Регионалния инспекторат по образованието, а третият се съхранява в РИОКОЗ.

Седмичните разписания на учебните занятия се заверяват с печат "Съгласувано с РИОКОЗ" и подпис на оценяващото длъжностно лице.

Оценката включва определянето на дневен и седмичен коефициент на седмичните разписания на учебните занятия за всяка паралелка. Дневният коефициент на седмичните разписания на учебните занятия за всяка паралелка и за всеки учебен ден се определя като отношение на броя на учебните предмети с положителна оценка към общия брой на учебните предмети за деня и се представя като процент. Положителна оценка получават тези учебни предмети, които са поставени на определеното място съгласно изискванията на Наредба № 24 съобразно степента им на относителна трудност. Седмичният коефициент за всяка паралелка се определя като средноаритметична стойност на дневните коефициенти. Дневният и седмичният коефициент за всяка паралелка е не по-нисък от 50 процента.

VI. Такси и срокове

Дължимата сума за извършване на хигиенна оценка на седмичните учебни разписания съгласно Наредба № 8 от 25 април 2006 г. за платените услуги, извършвани от регионалните инспекции за опазване и контрол на общественото здраве, поискани от физически или юридически лица е в размер на 26,50 лв.

Настоящата услуга се извършва в срок до 15 дни от представянето на утвърденото седмично разписание на учебните занятия.

еГов.Бг