Правно основание

Чл. 11, ал. 1 и чл. 13 от Закона за Държавния архивен фонд (ЗДАФ)

Характеристика

Изложението указва реда и условията за извършване на експертиза и техническа обработка на архивните документи.

Целта на услугата е попълване на Държавния архивен фонд с документи за историята на Република България, както и определяне на документите за временно съхранение и унищожаване.

Забележка: Експертизата е определяне ценността на документите въз основа на принципите и критериите с цел подбиране на част от тях за постоянно съхранение.


Процедура:
   

1. Компетентен орган

Компетентен е съответният държавен архив.

2. Заявител

Заявител е учреждението-фондообразувател.

3. Правила за извършване на експертизата

Експертизата следва да бъде извършена по реда и при условията на Наредба № 1 за класифицирането, научно-техническото обработване, съхраняването и използуването на документите в учрежденията, организациите и предприятията и Наредба № 1 от 3 юли 1987 г. за класифицирането, научно-техническото обработване, съхраняването и използуването на научно-техническите документи в организациите.

4. Необходими документи

За извършване на експертизата се изготвят:

- заповед на експертната комисия на фондообразувателя;

- протокол на експертна комисия;

- историческа справка;

- инвентарен опис на делата за постоянно запазване;

- опис на делата, неподлежащи на запазване;

- опис на делата за временно запазване от справочен характер;

- придружително писмо.

5. Вътрешен ход на административната услуга

Документите се адресират до директора на съответния архив за утвърждаване в срок до 6 месеца.

6. Такси

Заплащат се такси съгласно Ценоразписа на услугите, които се извършват ГУА при МС и държавните архиви.

еГов.Бг