Правно основание

Административнопроцесуален кодекс

Закон за биологичното разнообразие

Наредба за общите правила за организацията на административното обслужване

Наредба за принципите, инспекцията и удостоверяването на Добрата лабораторна практика

Устройствен правилник на Национална банка за промишлени микроорганизми и клетъчни култури

Национална стратегия за научни изследвания за периода 2005-2013 г. (www.minedu.government.bg)

Програма за развитие на научния потенциал (www.minedu.government.bg)

Вътрешни правила за организация на административното обслужване в НБПМКК

Характеристика

Целта на административната услуга е да се укажат реда и условията, при които Националната банка за промишлени микроорганизми и клетъчни култури (НБПМКК) предоставя на учебни заведения, научни институти, фармацевтични фирми, медицински звена и държавни контролни институции различни групи микроорганизми, вируси и клетъчни култури от чужбина.

НБПМКК чрез междуколекционен обмен осигурява промишлени, колекционни, типови и тест микроорганизми. Тя осъществява внос на карантинни, непатогенни и патогенни микроорганизми от първа и втора рискови групи.

Националната банка за промишлени микроорганизми и клетъчни култури:

- осигурява микроорганизми, вируси и клетъчни култури на научни институти, с което съдейства за осъществяване на държавната политика за развитие на науката в областта на биотехнологиите;

- предоставя микробиологични обекти за учебни цели на средни и висши училища;

- отпуска щамове микроорганизми и клетъчни култури на държавни институции и частни фирми в областта на фармацевтичната и химическата промишленост, здравеопазването и селското стопанство.

Като единствена по рода си структура в изпълнителната власт Банката предоставя референтни микроорганизми за нуждите на ХЕИ, РИОКОЗ, ДВСК, РВМС, РИОСВ, НСРЗ и др.

Внесеният от чужбина биологичен материал обогатява генофонда на българската националната колекция за микроорганизми и клетъчни култури.


Процедура:
   

1. Компетентен орган

Компетентният орган за извършване на административната услуга е НБПМКК.

2. Заявител

Заявители за доставка могат да бъдат научни институти, учебни заведения, фирми-производствени звена, държавни контролни органи (ХЕИ, РИОКОЗ, ДВСК, РВМС, РИОСВ, НСРЗ), болнични заведения, микробиологични лаборатории.

3. Нормативноустановени изисквания

Необходимо условие за извършване на услугата е заявителят на да е компетентен за работа със съответната група микробиологични обекти и да разполага с подходящи условия за това. Потребителите декларират тези обстоятелства в заявлението за административната услуга и приемат споразумение за предоставяне на микробиологични образци .

4. Необходими документи

За да се извърши доставка на микробиологични образци от чужбина, е необходимо заявителят да подаде заявление за предоставяне на щамове от друга колекция .

5. Вътрешен ход на административната услуга

Заявлението за предоставяне на щамове от друга колекция се адресира до Директора на НБПМКК. Заявлението се подава лично в сектор "Международно сътрудничество и научна информация" (МСНИ) или се изпраща по пощата. МСНИ регистрира подаденото заявление в Дневника за кореспонденция, проверява идентичността на заявителя и неговата компетентност за работа с микробиологичните обекти.

МСНИ извършва справка в чужди колекции за търсените щамове и условията на доставка, и в срок до 14 работни дни изпраща до потребителя уведомително писмо за резултатите. След потвърждение от потребителя, че приема условията на доставка, МСНИ изпраща на потребителя проформа-фактура и споразумение за предоставяне на микробиологични образци .

НБПМКК има право да откаже доставка на микробиологични образци при непълно заявление на потребителя или при невъзможност да изпълни заявката. МСНИ в посочения по-горе срок изпраща отказно писмо до заявителя, като го уведомява за причините на отказа. Отказът може да бъде обжалван по реда, установен в Административнопроцесуалния кодекс. Жалбата се подава по избор или пред горестоящия административен орган – в случая Министъра на образованието и науката, или направо пред компетентния административен съд, в 14-дневен срок от съобщаването му.

Потребителят извършва заплащането по банков път. НБПМКК извършва необходимите действия за доставка на щама от чужбина – изпращане на заявка и кореспонденция с чуждата колекция. МСНИ подготвя необходимата документация за внос на щамовете, според конкретните изисквания на митницата. След получаването на щама от чуждата колекция, МСНИ завежда обекта в Регистрационния дневник за микробиологични образци. Създава се досие на щама. МСНИ предава в съответната микробиологична лаборатория на НБПМКК (бек офис) лиофилизираните образци (растящи култури) и копие от досието за последващи действия. Оформя се протокол за приемане на образци на депозит . Микробиологичната лаборатория извършва проверка на образците – чистота, растеж и видови показатели. Ако щамът не отговаря на изискванията за депозит в НБПМКК, се прави рекламация пред чуждата колекция. Микробиологичната култура се подготвя за консервиране и се проверява в бек офиса, след което се завежда в хранилището на НБПМКК. МСНИ уведомява потребителя по телефона, че образците са готови за предоставяне. Потребителят получава образците лично или чрез куриерска служба. При предоставяне на образците потребителят получава оригинална фактура и придружителна документация (каталожна информация за щама, упътване за отваряне на ампули, рецепта/и за хранителна среда). Подписва се приемно-предавателен протокол . По цялата процедура се води контролен лист .

Процедурата по услугата се извършва до 3 месеца след извършване на заплащането. Заявителите получават биологичен материал (бактерии, актиномицети, дрожди, плесени, плазмидосъдържащи микроорганизми, животински и растителни вируси, животински клетъчни култури), необходими им за извършване на научноизследователска, учебна, контролна или производствена дейност. Съгласно споразумението за предоставяне на микробиологични образци потребителите нямат право да ги предоставят на трети страни и се задължават да цитират номера на щама в НБПМКК в своите публикации.

Потребителят може да направи рекламация за щам, поради ниска жизненост, контаминация или друга причина, но не по-късно от 30 дни след предоставянето му. Потребителите попълват формуляр по образец – жалба за предоставен щам от НБПМКК . Жалбата се подава лично в МСНИ или се изпраща по пощата. МСНИ регистрира подаденото заявление в Дневника за кореспонденция, проверява идентичността на заявителя и неговата компетентност за работа с микробиологичните обекти, след което представя на Директора жалбата и документите по нея. Директорът определя комисия, която изготвя становище по жалбата. Директорът утвърждава становището на комисията. МСНИ в срок от 7 работни дни изпраща отговор на потребителя дали жалбата е основателна или не. НБПМКК може да поиска допълнителна информация по жалбата. Ако жалбата е основателна, потребителят получава нов образец до 3 работни дни за сметка на НБПМКК.

Ако депозиторът загуби или повреди предоставения образец, може да подаде заявление за извършване на нова административна услуга.

6. Такси:

- закупуване на щам от чужда колекция, опаковка, транспорт и митнически такси - по калкулация;

- допълнително се заплаща за намножаване и консервиране (предоставят се 3 ампули) - 40 лв.

еГов.Бг