ВПИСВАНЕ В НАЦИОНАЛНИЯ ТУРИСТИЧЕСКИ РЕГИСТЪР И ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА СРЕДСТВА ЗА ПОДСЛОН - ХОТЕЛИ, МОТЕЛИ, ВИЛНИ И ТУРИСТИЧЕСКИ СЕЛИЩА; МЕСТА ЗА НАСТАНЯВАНЕ - ПАНСИОНИ, ПОЧИВНИ СТАНЦИИ, СЕМЕЙНИ ХОТЕЛИ, САМОСТОЯТЕЛНИ СТАИ, ВИЛИ, КЪЩИ, БУНГАЛА И КЪМПИНГИ; ЗАВЕДЕНИЯ ЗА ХРАНЕНЕ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ - РЕСТОРАНТИ, ЗАВЕДЕНИЯ ЗА БЪРЗО ОБСЛУЖВАНЕ, ПИТЕЙНИ ЗАВЕДЕНИЯ, КАФЕ-СЛАДКАРНИЦИ И БАРОВЕ

Правно основание

Закон за туризма (ЗТ)

Устройствен правилник на Държавната агенция по туризъм (Устройствен правилник)

Наредба за организацията на единната система за туристическа информация (НОЕСТИ)

Наредба за категоризиране на средствата за подслон, местата за настаняване и заведенията за хранене и развлечения (НКСПМНЗХР)

Тарифа за таксите, които се събират по Закона за туризма (Тарифата)

Характеристика

Категорията на средствата за подслон, местата за настаняване и заведенията за хранене и развлечения се определя на базата на съответствие с минималните задължителни изисквания за изграждане, обзавеждане и оборудване, обслужване, предлагани услуги и професионална и езикова квалификация на персонала, посочени в съответното приложение към Наредбата за категоризиране на средствата за подслон, местата за настаняване и заведенията за хранене и развлечения.

За категоризиране на посочените по-горе туристически обекти може да кандидатства лице, което:

- е търговец по смисъла на Търговския закон или е юридическо лице, което има право по силата на друг закон да извършва стопанска дейност;

- не е в производство по ликвидация или несъстоятелност.

Хотелиерство или ресторантьорство се извършва само в туристически обекти, категоризирани или с открита процедура за категоризиране.


Процедура:
   

1. Компетентен орган

Компетентен орган по осъществяване на услугата е председателят на Държавната агенция по туризъм.

2. Заявител

Заявител може да бъде търговец по смисъла на Търговския закон или юридическо лице, което има право по силата на друг закон да извършва стопанска дейност.

Необходимо е да бъдат спазени разпоредбите на чл. 50 и 50а от Закона за туризма, съответно чл. 3, 5, 6 и 7 от Наредбата за категоризиране на средствата за подслон, местата за настаняване и заведенията за хранене и развлечения.

3. Необходими документи

Лицето, което извършва или ще извършва хотелиерство или ресторантьорство, или упълномощено от него лице подава заявление за категоризиране или за промяна на категорията на туристически обект, към което прилага:

- актуално удостоверение за вписване в търговския регистър на лицето - оригинал или копия от документи, удостоверяващи, че юридическото лице има право по силата на друг закон да извършва стопанска дейност;

- удостоверение, че лицето не е в производство по ликвидация или несъстоятелност - оригинал или нотариално заверено копие;

- справка за професионалната и езиковата квалификация на персонала в обекта по образец, посочен в Наредбата за категоризиране на средствата за подслон, местата за настаняване и заведенията за хранене и развлечения;

- копия от документите, удостоверяващи професионалната и езиковата квалификация на управителя на туристическия обект;

- формуляр за определяне на категорията по образец, посочен в Наредбата за категоризиране на средствата за подслон, местата за настаняване и заведенията за хранене и развлечения;

- копия от документите за собственост на обекта;

- документ, удостоверяващ въвеждането на обекта в експлоатация;

- копие от договора за наем или от друг договор, от който е видно, че са налице условия лицето да извършва съответната туристическа дейност в обекта;

- нотариално заверено пълномощно - оригинал, когато заявлението се подава от пълномощник;

- документ за платена такса за категоризиране съгласно Тарифата за таксите, които се събират по Закона за туризма.

4. Вътрешен ход на административната услуга

Заявлението и приложените към него документи се разглеждат от Експертната комисия по категоризация на туристически обекти (ЕККТО) в 14-дневен срок от постъпването им. ЕККТО открива процедурата за категоризиране на туристическия обект, когато констатира, че представените документи съответстват на изискванията и издава на заявителя временно удостоверение за открита процедура, валидно за срок 3 месеца. Временното удостоверение се изпраща до заявителя с препоръчано писмо с обратна разписка на адреса по неговото седалище или на друг адрес, посочен от него, в 14-дневен срок от заседанието на ЕККТО.

В случай че ЕККТО констатира нередовности в представените документи, заявителят следва да ги отстрани в 14-дневен срок от уведомяването му за тях. Ако по независещи от него причини заявителят не може да отстрани нередовностите в този срок, той може да направи писмено обосновано искане до председателя на ЕККТО за удължаване на срока. Искането следва да бъде направено в рамките на 14-дневния срок.

ЕККТО може да вземе решение за удължаване на 14-дневния срок с не повече от 30 дни считано от датата на уведомяването на заявителя за решението. Решението се взема с обикновено мнозинство от присъстващите членове на комисията.

Уведомяването на лицето, подало заявление за категоризиране, за сроковете се извършва с препоръчано писмо с обратна разписка. Уведомяването с препоръчано писмо се удостоверява чрез известие за получаването му.

ЕККТО с мнозинство от две трети от състава й, присъстващ на заседанието, взема решение за създаване на експертни работни групи за проверка на място на туристическите обекти за изпълнение на изискванията по приложение № 1 към НКСПМНЗХР и на минималните задължителни изисквания към съответния туристически обект, определени в приложения № 2, 3 и 4 към НКСПМНЗХР съобразно заявената категория. Проверките на място се извършват от експертните работни групи в състав най-малко трима души. За проверката се съставя констативен протокол, който съдържа предложение за определяне или за отказ за определяне на вид и категория на туристическия обект.

При констатиране на несъответствия с изискванията за съответната категория, за които се допускат предписания, определени в съответното приложение, експертните работни групи дават задължителни предписания за отстраняването им, като срокът за тяхното изпълнение не може да надвишава 45 дни.

При констатиране на несъответствия с изискванията за съответната категория, за които не се допускат предписания, експертните работни групи предлагат определяне на категория, по-ниска от заявената, или отказ за определяне на категория.

Председателите на експертните работни групи в 7-дневен срок от извършването на проверката на място въз основа на констативния протокол изготвят доклад до ЕККТО, който съдържа предложение за определяне категория на туристически обект или за отказ за определяне.

Туристическите обекти се категоризират в следните категории: "една звезда", "две звезди", "три звезди", "четири звезди" или "пет звезди", във възходяща градация.

Председателят на ДАТ определя категорията на туристическите обекти в срок 3 месеца от датата на откриване на процедура за категоризиране.

На категоризираните туристически обекти се издава категорийна символика в 14-дневен срок от датата на заповедта за определяне на категория. Категорийната символика включва удостоверение и табела. Категорийната символика е унифицирана и се издава по образец, утвърден от председателя на ДАТ.

Председателят на ДАТ по предложение на ЕККТО издава заповед за отказ за определяне на категория, когато:

- не се отстранят нередовностите по заявлението и приложените към него документи в изрично посочените срокове;

- не са изпълнени минималните задължителни изисквания за вид и категория на туристическия обект, определени в съответното приложение на НКСПМНЗХР;

- е налице обективна невъзможност експертната работна група да извърши проверка на място в обекта по вина на проверяваното лице;

- при проверка по документи или на място се установи, че компетентен да определи категорията на съответния туристически обект е друг орган;

- при открита процедура за категоризиране се констатира промяна на лицето, което извършва или ще извършва хотелиерство или ресторантьорство, или реконструкция или разширение на туристическия обект;

- при открита процедура за категоризиране се констатира, че лицето не отговаря на изискванията на чл. 5, т. 3 НКСПМНЗХР.

Председателят на ДАТ по предложение на ЕККТО определя категория, различна от заявената, при неизпълнение на изискванията, съответстващи на заявената категория, определени в приложения № 2, 3 или 4 към НКСПМНЗХР.

Заповедите могат да се обжалват по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

Забележка: Категорията на туристическите обекти е безсрочна.

5. Такси

За осъществяване на услугата се събират такси съгласно Тарифа за таксите, които се събират по Закона за туризма.

         еГов.Бг