ВПИСВАНЕ В НАЦИОНАЛНИЯ ТУРИСТИЧЕСКИ РЕГИСТЪР И ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА КАТЕГОРИЯ НА ТУРИСТИЧЕСКИ ХИЖИ - ТУРИСТИЧЕСКИ ХИЖИ, ТУРИСТИЧЕСКИ УЧЕБНИ ЦЕНТРОВЕ, ТУРИСТИЧЕСКИ СПАЛНИ И ЗАВЕДЕНИЯ ЗА ХРАНЕНЕ, ПРИЛЕЖАЩИ КЪМ ТУРИСТИЧЕСКИТЕ ХИЖИ - ТУРИСТИЧЕСКИ СТОЛОВИ, ТУРИСТИЧЕСКИ БЮФЕТИ

Правно основание

Закон за туризма (ЗТ)

Устройствен правилник на държавната агенция по туризъм (Устройствен правилник)

Наредба № 1 от 5 юни 2007 г. за категоризиране на туристическите хижи и прилежащите към тях заведения за хранене (Наредба № 1 от 5 юни 2007 г.)

Наредба за организацията на единната система за туристическа информация (НОЕСТИ)

Тарифа за таксите, които се събират по закона за туризма (Тарифата)

Характеристика

Категорията на туристическите хижи се определя на базата на съответствие с минималните задължителни изисквания за изграждане, обзавеждане и оборудване, обслужване и предлагани туристически услуги, съобразно приложенията към Наредба № 1 от 5 юни 2007 г.

За категоризиране на туристическа хижа може да кандидатства лице, което:

1. е търговец по смисъла на Търговския закон или е юридическо лице, което има право по силата на друг закон да извършва стопанска дейност;

2. не е в производство по ликвидация или несъстоятелност.

Хотелиерство или рестораньорство се извършва в категоризирани туристически хижи или в такива с временно удостоверение за открита процедура за категоризиране.

Забележка: Легални дефиниции, свързани с предмета на изложението:

1. туристическа хижа - самостоятелно място за настаняване за краткотрайно пребиваване на туристите; представлява масивна сграда в планината, в предпланински и морски райони, в природни и исторически местности, крайградски паркове и зони за отдих, архитектурно и функционално изградена, обзаведена и оборудвана за предлагане на основни и допълнителни туристически услуги; обзаведена е с най- необходимата мебелировка, съоръжения, съдове и прибори за ползване и самостоятелно обслужване на туристите; предлага туристическа, краеведска, екологична и друга информация;

2. туристически учебен център - самостоятелно място за настаняване с учебни функции; представлява масивна сграда в или край населени места и в планински райони, архитектурно и функционално изградена, обзаведена и оборудвана за провеждане на специализирано обучение на кадри, обслужващи спортно-туристическите дейности, както и на професионално обучение по различни видове туризъм, алпинизъм, ориентиране, спелеология, водни ски и други спортове; разполага с учебни и спортни зали, методични кабинети, библиотека и др.; има изградена инфраструктура със спортни площадки, терени, подходящо обозначени за обучение; маркирани и трасирани маршрути и турове, необходими за професионална подготовка на курсисти; обзаведен е с подходящи съоръжения за обучение и необходимата мебелировка, съдове и прибори за престой и самостоятелно обслужване на курсистите;

3. туристическа спалня - самостоятелно място за настаняване за краткотрайно пребиваване на туристите; представлява масивна сграда, архитектурно и функционално изградена в или край населени места, архитектурно-исторически и етнографски центрове, във възлови планински центрове, крайморски зони за отдих, в изходни пунктове към планините, природни и културни забележителности; обзаведена е с най-необходимата мебелировка за предлагане на основни и допълнителни туристически услуги; предоставя туристическа, краеведска, екологична и друга информация.

4. заведения за хранене, прилежащи към туристическите хижи:

- туристическа столова - заведение за хранене със собствена храна или по заявка; предлага се ограничен асортимент от кухненска продукция, сладкарски, тестени и други изделия, пиво, топли, студени, безалкохолни и други напитки; самообслужването е основна форма на обслужване;

- туристически бюфет - заведение за хранене с ограничен асортимент от готови и пакетирани хранителни стоки, студени и топли сандвичи, тестени и захарни изделия, пиво, топли и студени напитки и др.;

- туристическа столова със сервитьорско обслужване - заведение за хранене с разнообразен асортимент от кухненска и сладкарска продукция, безалкохолни и алкохолни напитки, пиво, топли напитки и др.; спазват се изискванията за обзавеждане и обслужване в ресторант (лист-меню, карт-меню, мека мебел, украса, гардероб и др.);

5. хотелиерство е предоставянето на туристически услуги във всички видове категоризирани по закона или с издадено временно удостоверение за открита процедура за категоризиране средства за подслон, места за настаняване и туристически хижи;

6. хотелиер е лице, което извършва хотелиерство;

7. ресторантьорство е предоставянето на туристически услуги във всички видове категоризирани по закона заведения за хранене и развлечения и заведения за хранене, прилежащи към туристически хижи;

8. ресторантьор е лице, което извършва ресторантьорство.


Процедура:
   

1. Компетентен орган

Компетентен орган по осъществяване на услугата е предсесателят на Държавната агенция по туризъм (ДАТ).

2. Заявител

Заявител може да бъде търговец по смисъла на Търговския закон или юридическо лице, което има право по силата на друг закон да извършва стопанска дейност.

3. Необходими документи

Лицето, което ще извършва или извършва хотелиерство или ресторантъорство, или упълномощено от него лице подава заявление за категоризиране или за промяна на категорията на туристически обект до председателя на ДАТ. Заявлението е по образец и към него се прилагат:

- актуално удостоверение за вписване в търговския регистър на лицето - оригинал или копия на документи, удостоверяващи, че юридическото лице има право по силата на друг закон да извършва стопанска дейност;

- удостоверение, че лицето не е в производство по ликвидация или несъстоятелност - оригинал или нотариално заверено копие;

- формуляр за определяне на категорията;

- копия от документите за собственост на обекта или удостоверение от публичния регистър на спортните обекти и обектите за социален туризъм по чл. 48а от Закона за физическото възпитание и спорта;

- копие от договор за наем или от друг договор, от който е видно, че са налице условия лицето да извършва съответната туристическа дейност в обекта;

- нотариално заверено пълномощно - оригинал, когато заявлението се подава от пълномощник;

- документ за платена такса за категоризиране съгласно тарифата по чл. 55, ал. 4 от Закона за туризма.

4. Вътрешен ход на административната услуга

Експертната комисия по категоризация на туристически обекти (ЕККТО) разглежда заявлението за туристически обекти в 14-дневен срок от постъпването му и след като констатира, че представените документи съответстват на изискванията, предлага на председателя на ДАТ да открие процедурата по категоризиране на туристическия обект и да издаде временно удостоверение за откритата процедура, валидно за срок 3 месеца, а за високопланинските, труднодостъпните и отдалечените туристически обекти, валидно за 5 месеца. Временното удостоверение за откритата процедура се изпраща до заявителя на посочен от него адрес в 14-дневен срок от заседанието на ЕККТО.

В случай че ЕККТО констатира нередовности в представените документи, заявителят следва да ги отстрани в 14-дневен срок от уведомяването му за тях. Ако по независещи от него причини заявителят не може да отстрани нередовностите в този срок, той може да направи писмено обосновано искане до председателя на ЕККТО за удължаване на срока. Искането трябва да бъде направено в рамките на 14-дневния срок.

ЕККТО може да вземе решение за удължаване на 14-дневния срок с не повече от 30 дни считано от датата на уведомяването на заявителя за решението. Решението се взема с обикновено мнозинство от присъстващите членове на комисията. Уведомяването на лицето, подало заявление за категоризиране за сроковете се извършва с препоръчано писмо с обратна разписка. Уведомяването с препоръчано писмо се удостоверява чрез известие за получаването му.

Експертната комисия по категоризация на туристическите обекти с мнозинство две трети от състава й, присъстващ на заседанието, взема решение за създаване на експертни работни групи за проверка на място на туристическите обекти за изпълнение на изискванията по приложение № 1 към Наредба № 1 от 5 юни 2007 г. и на минималните задължителни изисквания към съответния туристически обект, посочени в приложения № 2 и 3 към Наредба № 1 от 5 юни 2007 г., съобразно заявената категория.

Експертните работни групи се състоят от председател и членове. Проверките на място се извършват от експертните работни групи в състав най-малко 3 души. За проверката се съставя констативен протокол, който съдържа предложение за определяне или за отказ за определяне на вид и категория на туристическия обект.

При констатиране на несъответствия с минималните задължителни изисквания по приложение № 2 или 3 към Наредба № 1 от 5 юни 2007 г. експертните работни групи дават задължителни предписания за отстраняването им, като срокът за тяхното изпълнение не може да надвишава 45 дни.

Председателите на експертните работни групи в 7-дневен срок от извършване на проверката на място въз основа на констативния протокол изготвят доклад до комисията, който съдържа предложение за определяне категория на туристически обект или за отказ за определяне.

Туристическите хижи се категоризират в категории "един еделвайс", "два еделвайса" и "три еделвайса" във възходяща градация.

Заведенията за хранене, прилежащи към туристическите хижи, се категоризират в "един еделвайс", "два еделвайса" и "три еделвайса" във възходяща градация.

Категорията на туристическите обекти се определя в срок 3 месеца от датата на откриване на процедурата по категоризиране със заповед на председателя на ДАТ, а за високопланинските, труднодостъпни и отдалечени туристически обекти този срок е 5 месеца.

На категоризираните туристически обекти се издава категорийна символика в 14-дневен срок от датата на заповедта за определяне на категорията. Категорийната символика включва удостоверение и табела.

Категорийната символика е унифицирана и се издава по образец, утвърден от председателя на ДАТ.

Забележка: Категорията на туристическите обекти е безсрочна.

Председателят на ДАТ по предложение на комисията издава заповед за отказ за определяне на категория, когато:

- не се отстранят нередовностите по заявлението и приложените към него документи в сроковете по чл. 9, ал. 1 и 3 от Наредба № 1 от 5 юни 2007 г.;

- не са изпълнени минималните задължителни изисквания за вид и категория на туристическия обект, определени в съответното приложение;

- е налице обективна невъзможност експертната работна група да извърши проверка на място в обекта по вина на проверяваното лице;

- при открита процедура за категоризиране се констатира промяна на лицето, което извършва или ще извършва хотелиерство или ресторантьорство, или наличие на някое от обстоятелствата по чл. 21, ал. 1, т. 2 и 3 от Наредба № 1 от 5 юни 2007 г.;

- при открита процедура за категоризиране се констатира, че лицето не отговаря на изискванията по чл. 6, т. 2 от Наредба № 1 от 5 юни 2007 г.

Председателят на ДАТ по предложение на ЕККТО определя категория, различна от заявената, при неизпълнение на изискванията, съответстващи на заявената категория, определени в приложение № 2 или 3 към Наредба № 1 от 5 юни 2007 г.

Заповедите могат да се обжалват по реда Административнопроцесуалния кодекс.

5. Такси

За осъществяване на услугата се събират такси съгласно Тарифа за таксите, които се събират по Закона за туризма.

eГов.Бг