Правно основание

Закон за туризма (ЗТ)

Устройствен правилник на Държавната агенция по туризъм (Устройствен правилник)

Наредба за категоризиране на ски пистите (НКСП)

Наредба за организацията на единната система за туристическа информация (НОЕСТИ)

Тарифа за таксите, които се събират по Закона за туризма (Тарифата)

Характеристика

Категорията на ски пистите се определя на базата на съответствие с минималните задължителни изисквания за: обезопасеност, информационна обезпеченост, сложност на ски пистата и достъп до планинския участък, предоставяни туристически услуги.

За категоризиране на ски писта може да кандидатства лице, което:

1. е търговец по смисъла на Търговския закон или е юридическо лице, което има право по силата на друг закон да извършва стопанска дейност;

2. не е в производство по ликвидация или несъстоятелност.

Категоризиране на ски-писта с цел възможност за предоставяне на туристически услуги и защита правата на туристите. Туристически услуги могат да се предлагат в само в категоризирани ски-писти или такива с издадено временно удостоверение за открита процедура по категоризиране

Забележка: Ще бъдат разгледани основни легални понятия, предмет на изложението:

- "ски-писта" е общодостъпен, обособен и обезопасен планински участък, на който се предлагат и потребяват туристически услуги, свързани с практикуване на ски-спортове (ски-алпийски дисциплини, сноуборд и ски-бягане);

- "ски писти за алпийски ски и сноуборд" са ски писти, представляващи обособен, сигнализиран и обезопасен наклонен планински терен за състезателно или любителско каране на ски и сноуборд;

- "ски писти за ски бягане" са ски писти, представляващи обособено, обезопасено и сигнализирано планинско трасе за практикуване на състезателно ски бягане на дистанции или любителско ски бягане;

- "обзорна карта" е контурната карта на пистата в мащаб 1:25 000, върху която е очертана пистата.


Процедура:

   

1. Компетентен орган

Компетентен орган по осъществяване на услугата е председателят на Държавната агенция по туризъм (ДАТ).

2. Заявител

Заявител може да бъде търговец по смисъла на Търговския закон или юридическо лице, което има право по силата на друг закон да извършва стопанска дейност.

3. Необходими документи

Процедурата за категоризиране на ски писта се открива след подаване на заявление до председателя на ДАТ от лицето, което ще предоставя туристически услуги в туристическия обект и което е собственик на прилежащите към туристическия обект съоръжения или са му предоставени права за ползване върху прилежащите към ски пистата съоръжения. Заявлението се подава по образец, към което се прилагат:

- удостоверение за актуална съдебна регистрация на лицето - оригинал или заверен препис или копия от документи, удостоверяващи, че юридическото лице има право по силата на друг закон да извършва стопанска дейност;

- удостоверение, че лицето не е в производство по ликвидация или несъстоятелност - оригинал или заверен препис;

- копия от документа за собственост на съоръженията, прилежащи към туристическия обект, или съответно от договор за наем или от друг договор, от който е видно, че на лицето са му предоставени права за ползване на съоръженията;

- документ, удостоверяващ въвеждането на прилежащите към туристическия обект съоръжения в експлоатация;

- скица на ски пистата с посочено наименование на пистата в мащаб 1:5000;

- обзорна карта с местонахождението на пистата;

- решение по оценка на въздействие върху околната среда (ОВОС) за одобряване на инвестиционното предложение или решение да не се извършва ОВОС, издадени в случаите и по реда на Закона за опазване на околната среда и/или с писмено съгласие по реда на Закона за защитените територии;

- нотариално заверено пълномощно в оригинал, когато заявлението се подава от пълномощник;

- документ за платена такса за категоризиране съгласно Тарифата за таксите, които се събират по Закона за туризма.

4. Вътрешен ход на административната услуга

Заявлението и приложените към него документи се разглеждат от ЕККТО в 14-дневен срок от постъпването им. ЕККТО открива процедурата за категоризиране на ски писта, когато констатира, че представените документи съответстват на изискванията и издава на заявителя временно удостоверение за открита процедура за категоризиране на обекта, валидно за срок 3 месеца. Временното удостоверение се изпраща до заявителя с препоръчано писмо с обратна разписка на адреса по неговото седалище или на друг адрес, посочен от него, в 14-дневен срок от заседанието на ЕККТО.

В случай че ЕККТО констатира нередовности в представените документи, заявителят следва да ги отстрани в 14-дневен срок от уведомяването му за тях. Ако по независещи от него причини заявителят не може да отстрани нередовностите в този срок, той може да направи писмено обосновано искане до председателя на ЕККТО за удължаване на срока. Искането трябва да бъде направено в рамките на 14-дневния срок.

ЕККТО може да вземе решение за удължаване на 14-дневния срок с не повече от 30 дни считано от датата на уведомяването на заявителя за решението. Решението се взема с обикновено мнозинство от присъстващите членове на комисията. Уведомяването на лицето, подало заявление за категоризиране за сроковете се извършва с препоръчано писмо с обратна разписка. Уведомяването с препоръчано писмо се удостоверява чрез известие за получаването му.

ЕККТО с обикновено мнозинство от присъстващите членове взема решение за създаване на експертни работни групи за проверка на място за съответствието на ски пистата с минималните задължителни изисквания към ски пистата, определени в приложения № 1 и 3 на Наредбата за категоризиране на ски-пистите.

Експертните работни групи се състоят от председател и членове, определени от ЕККТО за всеки конкретен случай. Проверките на място се извършват от експертните работни групи в състав най-малко от трима души. За проверките на място експертните работни групи съставят констативен протокол, който съдържа предложение за определяне или за отказ за определяне категорията на ски пистата.

При констатиране на несъответствия с изискванията, за които се допускат предписания, експертните работни групи дават задължителни предписания за отстраняването им, като срокът за тяхното изпълнение не може да надвишава 30 дни.

При констатиране на несъответствия с изискванията, за които не се допускат предписания, експертните работни групи предлагат отказ за определяне на категория.

Председателите на експертните работни групи в 14-дневен срок от извършване на проверката на място въз основа на констативния протокол изготвят доклад до ЕККТО, който съдържа предложение за определяне или за отказ за определяне категория на ски пистата.

Ски пистите се категоризират в следните категории:

- зелена - за начинаещи;

- синя - лека писта;

- червена: средна писта и трудна (черна) писта.

Определянето на категорията на ски писта се извършва в срок 3 месеца от датата на откриване на процедурата за категоризиране със заповед на председателя на ДАТ.

На категоризираните ски писти се издава категорийна символика в 14-дневен срок от датата на заповедта за определяне на категория. Категорийната символика включва удостоверение и табела, които се поставят на информационното табло по чл. 8, ал. 5 от Наредбата за категоризиране на ски-пистите, разположено на подходите към пистата.

Председателят на ДАТ по предложение на ЕККТО издава заповед за отказ за определяне на категория, когато:

- не се отстранят нередовностите по заявлението и приложените към него документи в изрично посочените срокове;

- не са изпълнени минималните задължителни изисквания за съответната категория ски писта, посочени в приложения № 1 и 3 на Наредбата за категоризиране на ски-пистите.

Заповедта за отказ за определяне на категория може да бъде обжалвана по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

Забележка: Категорията на ски пистите е безсрочна.

5. Такси

За осъществяване на услугата се заплащат такси съгласно Тарифа за таксите, които се събират по Закона за туризма.

еГов.Бг