Правно основание

Закон за туризма (ЗТ)

Наредба за категоризиране на плажовете (НКП)

Наредба за организацията на Единната система за туристическа информация (НОЕСТИ)

Устройствен правилник на Държавната агенция по туризъм (УПДАТ)

Тарифа за таксите, които се събират по Закона за туризма (Тарифата)

Правилник за организацията на работа, състава и дейността на Експертната комисия по категоризация на туристически обекти, издаден от председателя на ДАТ

Характеристика

Целта на настоящото описание е да укаже реда и условията за категоризиране на плаж с цел възможност за предоставяне на туристически услуги и защита правата на туристите. Туристическите услуги се предлагат в охраняваните зони от плажа.

Плаж е общодостъпна и обезопасена зона в непосредствена близост до естествен или изкуствен воден обект, предназначена за рекреационни дейности, в която се предлагат и потребяват туристически услуги. Плажовете подлежат на задължително категоризиране, независимо от формата на собственост и начина на стопанисване. Плажовете се категоризират в категории "A", "B" и "C" в низходяща градация. На категоризиране подлежат следните плажове:

- плажове към естествени водни обекти – морски, речни и езерни;

- плажове към изкуствени водни обекти – язовирни, и към плувни басейни.

Легалните дефиниции на видовете плажове са дадени в § 1, т. 1-7 от Наредбата за категоризиране на плажовете.

Не подлежат на категоризиране плажове към плувни басейни, прилежащи към средства за подслон, места за настаняване и заведения за хранене и развлечения.

Категорията на плажовете се определя на базата на съответствие с минималните задължителни изисквания за:

- обезопасеност;

- информационна обезпеченост;

- спазване на санитарно-хигиенните норми;

- предлагани туристически услуги.


Процедура:
  

1. Компетентни органи

Компетентен орган за определяне на категория на плаж е председателят на Държавната агенция по туризъм, по предложение на Експертната комисия по категоризиране на туристически обекти (ДАТ).

2. Заявител

Заявител на услугата е лицето, което ще предоставя туристически услуги на плажа и което е негов собственик или са му предоставени права за ползване върху него.

3. Нормативноустановени изисквания

За определяне категория на плаж е необходимо заявителят да бъде търговец по смисъла на Търговския закон или юридическо лице, което има право по силата на друг закон да извършва стопанска дейност и да не е в производство по ликвидация или несъстоятелност.

4. Необходими документи

Процедурата за категоризиране на плаж се открива след подаване на заявление до председателя на Държавната агенцията по туризъм, към което се прилагат:

- удостоверение за актуална съдебна регистрация на лицето (от 01.01.2008г. - за вписване в търговския регистър) - оригинал или заверен препис, или копия от документи, удостоверяващи, че юридическото лице има право по силата на друг закон да извършва стопанска дейност;

- удостоверение, че лицето не е в производство по ликвидация или несъстоятелност - оригинал или заверен препис;

- свидетелство за съдимост на лицето, което ще осъществява функции по управление на дейностите в обекта;

- копия от документите за собственост на плажа или съответно от договора за концесия, за наем или от друг договор, от който е видно, че на лицето са му предоставени права за ползване на плажа;

- заключение от органите на държавния здравен контрол, че качеството на водата за къпане и зоната за къпане, прилежаща към плажа, отговарят на нормативната уредба, с дата на издаване, предхождаща с не повече от 30 дни датата на подаване на заявлението;

- схема на границите на плажа, скица на плажа или друг документ, от който е видно точното местонахождение на плажа, издадени от съответния компетентен орган;

- нотариално заверено пълномощно, когато заявлението се подава от пълномощник - оригинал;

- документ за платена такса за категоризиране съгласно Тарифата за таксите, които се събират по Закона за туризма.

5. Вътрешен ход на административната услуга

Заявлението и приложените към него документи се разглеждат от Експертната комисия по категоризация на туристически обекти (ЕККТО) към председателя на ДАТ, в 14-дневен срок от постъпването им. ЕККТО открива процедурата за категоризиране на плажа, когато констатира, че представените документи съответстват на изискванията и издава на заявителя временно удостоверение за открита процедура, валидно за срок 3 месеца. Временното удостоверение се изпраща до заявителя с препоръчано писмо с обратна разписка на адреса по неговото седалище или на друг адрес, посочен от него, в 14-дневен срок от заседанието на ЕККТО.

В случай че ЕККТО констатира нередовности в представените документи, заявителят следва да ги отстрани в 14-дневен срок от уведомяването му за тях. Ако по независещи от него причини заявителят не може да отстрани нередовностите в този срок, той може да направи писмено обосновано искане до председателя на ЕККТО за удължаване на срока. Искането следва да бъде направено в рамките на 14-дневния срок.

ЕККТО може да вземе решение за удължаване на 14-дневния срок с не повече от 30 дни считано от датата на уведомяването на заявителя за решението. Решението се взема с обикновено мнозинство от присъстващите членове на комисията.

Уведомяването на лицето, подало заявление за категоризиране, за сроковете се извършва с препоръчано писмо с обратна разписка. Уведомяването с препоръчано писмо се удостоверява чрез известие за получаването му.

ЕККТО с обикновено мнозинство от присъстващите членове взема решение за създаване на експертни работни групи за проверка на място на плажовете за съответствието им с минималните задължителни изисквания към съответния плаж, посочени в приложение № 1 на Наредбата за категоризиране на плажове, съобразно заявената категория. Експертните работни групи се състоят от председател и членове, определени от ЕККТО за всеки конкретен случай. Проверките на място се извършват от експертните работни групи в състав най-малко трима души. За проверките експертните работни групи съставят констативен протокол, който съдържа предложение за определяне или за отказ за определяне на категорията на плажа.

При констатиране на несъответствия с изискванията, за които се допускат предписания, посочени в приложение № 1, експертните работни групи дават задължителни предписания за отстраняването им, като срокът за тяхното изпълнение не може да надвишава 30 дни. При констатиране на несъответствия с изискванията, за които не се допускат предписания, експертните работни групи предлагат определяне на по-ниска от заявената категория или отказ за определяне на категория.

Председателите на експертните работни групи в 14-дневен срок от извършването на проверката на място въз основа на констативния протокол изготвят доклад до ЕККТО, който съдържа предложение за определяне категория на плажа или за отказ за определяне.

Плажовете се категоризират в следните категории: "А", "В" и "С".

Определянето на категорията на плаж се извършва при наличие на съответствие с минималните задължителни изисквания по чл. 4 от Наредбата за категоризиране на плажовете и не се влияе от естествените природни дадености на туристическия обект и на водния обект, в непосредствена близост до който е разположен плажът.

На категоризираните плажове се издава категорийна символика в 14-дневен срок от датата на заповедта за определяне на категория. Категорийната символика включва удостоверение и табела.

Председателят на ДАТ по предложение на Експертната комисия по категоризация на туристически обекти издава заповед за отказ за определяне на категория, когато:

- не се отстранят нередовностите по заявлението и приложените към него документи в посочените сроковете;

- не са изпълнени минималните задължителни изисквания за категория "С", посочени в приложение № 1 от Наредбата за категоризиране на плажове.

Председателят на ДАТ по предложение на Експертната комисия по категоризация на туристически обекти определя категория, по-ниска от заявената, при неизпълнение на изискванията за заявената категория.

Заповедта за отказ за определяне на категория или за определяне на категория, по-ниска от заявената, (в частта й за всеки обект) може да бъде обжалвана по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

6. Такси

За категоризиране на плажове се заплащат следните такси:

- на морски плажове - по 0,20 лв. на кв. м активна охраняема плажна площ, но не повече от 5000 лв.;

- на речни, язовирни и езерни плажове - по 0,20 лв. на кв. м активна охраняема плажна площ, но не повече от 3000 лв.;

- на плажове към плувни басейни - по 0,20 лв. на кв. м активна плажна площ.

При подаване на заявлението за категоризиране се заплаща 1/2 от съответната такса, а при получаване на категорийната символика, включваща удостоверение и табела - втората половина от таксата.