Правно основание

Глава ІІІ, Раздел ІV от Закон за опазване на околната среда (ЗООС)

Закон за подземните богатства (ЗПБ)

Наредба № 18 от 7 януари 2000 г. за условията и реда за съгласуване на годишни проекти за търсене и/или проучване, добив и първична преработка на подземни богатства, на проекти за ликвидация и консервация на геологопроучвателни и миннодобивни обекти и на техните изменения и допълнения (Наредба № 18)

Характеристика

Във връзка с изискванията на чл. 82 и чл. 84 от Закона за подземните богатства (ЗПБ) по компонент "земни недра" се издават становища за ликвидация или консервация на геологопроучвателни и миннодобивни обекти.

Проектите за ликвидация или консервация на геологопроучвателни и миннодобивни обекти подлежат на съгласувателен режим от Министерството на околната среда и водите (МОСВ).


Процедура:
  

1. Компетентен орган

Регионалната инспекция по околната среда и водите (РИОСВ) издава становища, а МОСВ съгласува дейността.

2. Заявител

Титулярите на разрешения за търсене и/или проучване и концесионерите.

3. Нормативноустановени изисквания

Издават се становища след извършени процедури по Наредба № 18, както и съгласно приети постановления на Министерски съвет, с които се определя реда и начина по изпълнение на ликвидиране последствията от въгледобива, рудодобива и уранодобива. Приетите съответни актове са: Постановление № 195/26.09.2000г. за техническа ликвидация, консервация и преодоляване на вредните последици при прекратяване или ограничаване на производствената дейност във въгледобива; Постановление № 140/23.07.92г. на МС за преструктуриране на рудодобива и поетапно закриване на неефективни производствени мощности; Постановление № 74/27.03.98г на МС за ликвидиране на последствията от добива и преработката на уранова суровина и Наредба № 26/96г. за рекултивация на нарушени терени, подобряване на слабопродуктивни земи, отнемане и оползотворяване на хумусния пласт.

4. Необходими документи

Необходимите документи, които трябва да се представят са указани в чл. 9 от Наредба № 18, като се направи заявление до директора на РИОСВ с искане за издаване на становище за проект (цялостен и годишни) за ликвидация или консервация на геологопроучвателни и миннодобивни обекти.

5. Вътрешен ход на административната услуга

Издават се становища по съгласувателен режим, съгласно ЗПБ и Наредба № 18, като се извършва проверка по заявена документация и оглед на място, след което становището се дава на компетентния орган, изготвящ крайния документ (МОСВ).

При издаване на становище по компоненти "земни недра", експертите имат съгласувателен режим, т. е. предоставят становищата на упражняващия съгласувателния режим по чл. 10 от Наредба № 18 – МОСВ. Няма строго определен законов срок на действие на проекта ликвидация или консервация на геологопроучвателни и миннодобивни обекти – до приемане на извършените дейности по ликвидацията или консервацията на геологопроучвателни и миннодобивни обекти.

 

еГов.Бг