Правно основание

Закон за водите

Тарифа за таксите, които се събират от органите на държавния здравен контрол по Закона за здравето

Заповед № РД 1197 от 18.11.2004 г. и № РД 09-988 от 30.11.2004 г. на министъра на околната среда и водите и министъра на здравеопазването за определяне на служебен ред за издаване на сертификат за минерална вода

Характеристика

Право за бутилиране на минерални води и/или производство на газирани и други напитки се учредява чрез концесия само след издаден сертификат за минералната вода от конкретен водоизточник от Министерството на здравеопазването. Целта на настоящата административна услуга е да посочи реда за извършване на оценка на минералните води и издаване на сертификат за минерална вода от конкретен водоизточник. Чрез сертификатът се дава заключение за пригодността на водата, за да послужи на правния субект, който желае да експлоатира минералния водоизточник.


Процедура:
  

1. Компетентен орган

Сертификатът се издава от Министерството на здравеопазването.

2. Заявител

Заявители на услугата са физически или юридически лица, които ще експлоатират минералния водоизточник.

3. Необходими документи

Заявителят следва да подаде заявление за издаване на сертификат за минерална вода.

4. Вътрешен ход на административната услуга

Заявленията за издаване на сертификат за минерална вода се подават в Министерството на околната среда и водите, откъдето се изпращат в Министерството на здравеопазването по служебен път. Изследванията и анализите за издаване на сертификата се извършва по реда на съвместната Заповед № РД 1197 от 18.11.2004 г. и № РД 09-988 от 30.11.2004 г. на министъра на околната среда и водите и министъра на здравеопазването за определяне на служебен ред за издаване на сертификат за минерална вода. Сертификатът се подготвя от експерти в дирекция "Обществено здраве" в срок от 10 дни от постъпване в Министерство на здравеопазването на комплекта документи по т. 12 на горепосочената заповед и се представя за подпис на ресорния заместник министър след парафиране от началника на отдел "Държавен здравен контрол", директора на дирекция "Обществено здраве" (ОЗ) и главния държавен здравен инспектор. Сертификатът се изготвя най-малко в четири екземпляра, от които два за МОСВ, един за архив и един за съхраняване в Д "ОЗ". Сертификатите за МОСВ се изпращат по служебен път, придружени с копие от документи за издаването им. След подписване от ресорния заместник министър МЗ по служебен път изпраща в МОСВ два оригинални екземпляра от издадения сертификат и/или експертна балнеологична оценка, или аргументиран отказ и комплекта документи за издаване на сертификата. Заявителят получава оригинала на подписания и подпечатан сертификат от Звеното за административно обслужване.

Сертификатът се издава за срок от 5 години. Подновяване на сертификат, чиито срок на валидност е изтекъл, се извършва по същия ред. Подновен сертификат се изготвя най-малко в четири екземпляра, от които един за заявителя, един за МОСВ, един за архив и един за Д "ОЗ".

5. Такси

За извършване на административната услуга се заплаща такса в размер на 50 лева.

 

еГов.Бг