Правно основание

Наредба № 9 от 16 март 2001 г. за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели

Тарифа за таксите, които се събират от органите на държавния здравен контрол по Закона за здравето

Характеристика

Качеството на водите, предназначени за питейно-битови нужди се контролира от министъра на здравеопазването и трябва да отговаря на определени показатели, определени в Приложение № 1 към Наредба № 9 от 16 март 2001 г. за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели, за да се осигури снабдяването на населението с безопасна и чиста питейна вода. В случаите, когато не съществува алтернативна възможност за водоснабдяване се допуска отклонение от изискванията. Целта на настоящото описание е да изложи реда и условията за издаване на разрешение за ползването на вода за питейно-битови цели с отклонение от изискванията, когато не съществува алтернативна възможност за водоснабдяване и без да се допуска опасност за здравето на потребителите. С разрешението се указва за кои показатели, до какви максимални стойности, за какъв период от време се разрешава отклонението, кои са засегнатите географски райони и предприятия за производство на храни, брой на засегнато население, подходяща схема за мониториране на показателите с отклонение от изискванията при какви ограничения и условия може да се използва водата, без това да създава риск за здравето на потребителите и какви мерки е необходимо да се предприемат за отстраняване на несъответствията.


Процедура:
   

1. Компетентен орган

Компетентен орган да издаде разрешението е министерството на здравеопазването.

2. Заявител

Заявители на услугата са всички ВиК оператори (водоснабдителни организации или други физически и юридически лица), които експлоатират водоснабдителни системи и предоставят услугата питейно-битово водоснабдяване.

3. Необходими документи:

Заявление, което да съдържа следната информация:

- основанията за искане на разрешение за отклонение;

- показателя, за който се отнася отклонението, и данни от предходен мониторинг;

- засегнатия географски район, общото количество вода, доставяно в денонощие, броя население, предприятия на хранително-вкусовата промишленост, които използват водата;

- подходяща схема за мониторинг с повишена честота на вземане на проби, ако е необходимо;

- план за действията, предвидени за отстраняване на отклонението, график за работата, планирани проверки и финансови разчети за разходите.

4. Вътрешен ход на административната услуга

Заявлението се подава в Звеното за административно обслужване. Въз основа на подадените документи в срок от 25 дни от постъпване на заявлението в Министерство на здравеопазването се изготвя разрешението в четири екземпляра. Един от тях се предава на заявителя, един се предава в архива на МЗ, един се изпраща до съответната регионална инспекция за опазване и контрол на общественото здраве и един се съхранява в Д "ОЗ". Срокът на действие на разрешителното е възможно най-кратък и не по-дълъг от 3 години. В края на периода се прави преглед за преценка на ефективността на предприетите действия за отстраняване на отклоненията. Въз основа на нея и на обосновка от регионалните органи на Държавния здравен контрол главният държавен здравен инспектор може да допусне повторно удължаване на срока за период не по дълъг от три години. В изключителни случаи и със съгласието на Европейската комисия срока може да се удължи за още три години. Заявителят получава оригинала на подписаното и подпечатано разрешително от Звеното за административно обслужване.

5. Такси

За издаване на разрешение за ползване на вода за питейно-битови цели с отклонение от изискванията се заплаща такса в размер на 50 лева.

 

еГов.Бг