Правно основание

Кодекс за социално осигуряване (КСО)
Закон за семейни помощи за деца (ЗСПД)
Правилник за прилагане на Закона за семейни помощи за деца (ППЗСПД)


Характеристика

Съгласно действащото българско законодателство събитията бременност и раждане спадат към категорията на осигурените социални рискове. По тази причина осигурената за всички осигурени социални рискове майка има право на парично обезщетение за бременност и раждане за срок от 315 календарни дни, от които 45 дни преди предполагаемата дата на раждане.

Независимо от наличието или липсата на очертаните в КСО предпоставки, всяка жена - майка придобива субективното право да получи еднократна помощ при раждане на дете. Материята, свързана с изискванията и условията, при които се предоставя тази помощ, е уредена в Закона за семейни помощи за деца и Правилника за прилагане на Закона за семейни помощи за деца.


Процедура:
  
1. Компетентен орган

Компетентният орган по извършване на административната услуга е Агенцията за социално подпомагане.

2. Заявител

Право да получат семейни помощи за деца имат следните лица:

- бременните жени - български граждани;
- семействата на български граждани - за деца, които отглеждат в страната;
- семействата, в които единият от родителите е български гражданин - за децата с българско гражданство, които отглеждат в страната;
- семействата на роднини, близки или приемни семейства - за деца, настанени по реда на чл. 26 от Закона за закрила на детето;
- бременните жени - чужди граждани, и семействата на чужди граждани, които постоянно пребивават и отглеждат децата си в страната, ако получаването на такива помощи е предвидено в друг закон или в международен договор, по който Република България е страна.

3. Нормативноустановени изисквания

Майката има право на еднократна помощ при раждане на живо дете, независимо от дохода на нейното семейство, при условие че детето не е оставено за отглеждане в специализирана институция за деца.

4. Необходими документи

Еднократната помощ при раждане на дете се отпуска въз основа на подадена молба-декларация по образец, утвърден от министъра на труда и социалната политика, в дирекция "Социално подпомагане" по постоянен адрес.

Към молба-декларацията се прилагат следните документи:

- оригинално удостоверение за раждане на детето, за което се иска помощта;
- копия от удостоверенията за раждане на всички деца, родени от майката;
- удостоверение от служба ГРАО за родените от майката деца;
- лична карта (за справка).

5. Вътрешен ход на административната услуга

Правото да бъде получена еднократна помощ възниква от датата на раждане на детето, освен ако то е оставено за отглеждане в специализирана институция за деца към датата на подаването на декларацията. Тази помощ може да бъде поискана в 3-годишен срок, който тече от края на месеца, през който е родено детето.

Заявените семейни помощи се отпускат от дирекция "Социално подпомагане", която предприема необходимите правни действия в тази насока въз основа на заповед, издадена от нейния директор. Заповедта се довежда до знанието на правоимащите лица със съобщение, облечено в писмена форма, в 7-дневен срок от нейното постановяване.

Изплащането на семейната помощ може да бъде извършено по касов или по безкасов път. При изразена от правоимащото лице воля и съгласие, отразено в молба-декларацията, помощите могат да се превеждат и по банков път.

Длъжностното лице, осъществило изплащането, отразява на гърба на удостоверението за раждане следните данни: основанието за извършеното плащане, размера на еднократната помощ, поредността на детето, за което тя се предоставя и датата на изплащане. Верността на отразените данни се удостоверява с подписа на съответното длъжностно лице и с печат.