Характеристика

Целта на настоящата административна процедура е оценяване на знанията, уменията и поведението на изпитваните да управляват МПС безопасно за себе си и околните, да не причиняват имуществени вреди и да опазват околната среда.

Правно основание

Закон за движението по пътищата (ЗДП)
Наредба № 37 от 2 август 2002 г. за условията и реда за обучение на кандидатите за придобиване на правоспособност за управление на МПС и условията и реда за издаване на разрешение за тяхното обучение (Наредба № 37)
Наредба № 38 от 16 април 2004 г. за условията и реда за провеждането на изпитите на кандидати за придобиване на правоспособност за управление на МПС и реда за провеждане на проверочните изпити (Наредба № 38
)


Процедура:
   

1. Компетентен орган

Компетентна да извърши услугата е Регионална дирекция "Автомобилна администрация" на територията, на която е местонахождението на обучаващата фирма.

2. Заявител

Заявител на услугата е лицето, притежаващо разрешение за обучение, или упълномощено от него лице.

3. Нормативно установени изисквания

До изпит за придобиване на правоспособност за управление на МПС се допускат лица, преминали обучение в съответствие с учебната документация за обучение на кандидатите за придобиване на правоспособност за управление на МПС.

4. Необходими документи

За организиране и провеждане на изпит за придобиване на правоспособност за управление на МПС лицето, притежаващо разрешение за обучение или упълномощено от него лице, представя в Регионална дирекция "Автомобилна администрация" на територията, на която е местонахождението на обучаващата фирма заявление за допускане до изпит, към което се прилагат следните документи:

- списък с имената на кандидатите, предлагани за допускане до изпит;
- документ за платена държавна такса съгласно Тарифа № 5 за таксите, които се събират в системата на Министерството на транспорта.

Кандидатите за придобиване на правоспособност за управление на МПС, които съгласно изискванията на учебната документация подлежат на задължително теоретично и/или практическо обучение, представят и съответното свидетелство за завършено обучение.

При представяне на документите в съответната Регионална дирекция "Автомобилна администрация" обучаващите представят за проверка и съответния регистър за извеждане на свидетелствата за завършено обучение.

Лицата, които се явяват на изпит за придобиване на правоспособност след като са загубили правоспособност да управляват МПС и след това са върнали свидетелството си за управление, представят и документ за загуба на правоспособността, издаден от МВР, и удостоверение за психологическа годност.

Същите лица, които се явяват на изпит за придобиване на правоспособност, за която се изисква стаж, представят и справка (от МВР) за съответния стаж, придобит преди загубата на правоспособността.

Лицата, представяни на изпит за придобиване на правоспособност пред органите на МВР по реда на Наредба № 19 за подготовката, изпитите, отчета и изискванията към водачите на МПС, представят и справка от МВР за протокола, датата и резултатите от проведения изпит.

Кандидатите за придобиване на правоспособност за управление на МПС от категориите "С+Е" и "D" и от подкатегории "С1+Е" и "D1" представят справка от МВР за наложени по съдебен или административен ред наказания лишаване от право да управляват МПС за определяне стажа като водач.

За явяване само на теоретичната част на изпита се представя заявление за допускане до изпит, към което се прилагат:

- списък с имената на кандидатите предлагани за допускане до изпит;
- документ за платена държавна такса, съгласно Тарифа № 5 за таксите, които се събират в системата на Министерството на транспорта.

Кандидатите за придобиване на правоспособност за управление на МПС, които съгласно изискванията на учебната документация подлежат на задължително теоретично обучение, представят и съответното свидетелство за завършено обучение.

При повторно и всяко следващо явяване на изпит за придобиване на правоспособност за управление на МПС за всеки кандидат се представя заявление, към което се прилагат:

- списък с имената на кандидатите, предлагани за допускане до изпит;
- документ за платена държавна такса, съгласно Тарифа № 5 за таксите, които се събират в системата на Министерството на транспорта.

Кандидатите за придобиване на правоспособност за управление на МПС, които съгласно изискванията на учебната документация подлежат на задължително теоретично и/или практическо обучение, представят и съответното свидетелство за завършено обучение.

При повторно и всяко следващо явяване на практическата част от изпита се представя и документ за платени 4 часа по управление на МПС.

Приемат се само редовни документи (без недостатъци и непълноти).

Документите следва да бъдат подадени преди обявената дата за изпит по преценка на обучаващите и лицето, което ще се явява на изпит.

Изпитът за придобиване на правоспособност за управление на МПС се насрочва в срок до 5 работни дни от подаването на документите.

5. Вътрешен ход

Служител от съответната Регионална дирекция „Автомобилна администрация" проверява документите на кандидатите при подаването им.

Списъците с приетите документи се регистрират във входящ дневник.

За провеждането на изпита за придобиване на правоспособност за управление на МПС, Регионална дирекция „Автомобилна администрация" изготвя протоколи по образец.

Председателят на изпитната комисия за всяка група се определя в деня на изпита в Регионална дирекция „Автомобилна администрация" чрез жребий. На изтеглянето на жребия може да присъства представител на учебните форми, представили кандидатите за изпит.

До изпит не се допускат лица, непредставили документ за самоличност или съответното свидетелство за управление на МПС. Лица с отнет контролен талон и акт за административно нарушение, се допускат до изпит в срока на валидност на акта.

До изпит не се допускат лица, включени в изпитния протокол, които се явят след започване на съответната част от изпита.

От изпита се отстраняват лица, които не спазват реда за неговото провеждане.

Изпитът за придобиване на правоспособност за управление на МПС се провежда от комисия в състав председател и член на комисията.

Председателят на изпитната комисия отговаря за спазването на изискванията, условията и реда за провеждането на изпитите.

Преди започването на изпита председателят проверява условията за неговото провеждане - учебния кабинет, учебната площадка, състоянието на учебните МПС и при необходимост дава указания за привеждане на материалната база във вид и състояние за нормално и обективно провеждане на изпита.

Председателят на изпитната комисия вписва в протокола за изпит члена на изпитната комисия и заедно представят комисията на изпитваните.

Преди започване на изпита председателят на изпитната комисия запознава изпитваните с техните права и задължения.

Председателят на изпитната комисия проверява самоличността на кандидатите и свидетелството за управление на МПС на кандидати, които вече имат правоспособност.

След всяка част от изпита председателят на изпитната комисия връща срещу подпис на лицата, които не са издържали изпита свидетелството за завършено обучение.

Свидетелствата за завършено обучение на лицата, които не са се явили, не са допуснати или са отстранени, се връщат на члена на изпитната комисия, предложен от обучаващите.

След приключване на изпита председателят на изпитната комисия прилага към изпитния протокол свидетелството за завършено обучение на лицата, които са издържали изпита.

Председателят на изпитната комисия връща в Регионална дирекция „Автомобилна администрация"и предава с приемо-предавателния протокол изпитните документи и свидетелствата за завършено обучение на лицата, издържали изпита.

Преди започване на теоретичната част на изпита председателят на изпитната комисия дава указания относно условията и реда за неговото провеждане и изтеглянето на изпитните листа.

Председателят на изпитната комисия поканва изпитваните да изтеглят изпитните листа по реда, по който са записани в протокола за изпит.

Всеки от изпитваните изтегля изпитни листа и ги предава на председателя на комисията.

Председателят на изпитната комисия вписва в изпитния протокол срещу името на всеки изпитван номерата на изтеглените листа.

За осигуряване на равнопоставеност на изпитваните, изтеглените от тях изпитни листа остават при изпитната комисия.

Преди раздаване на изпитните листа председателят на изпитната комисия дава указания относно изискванията за решаване на изпитните листа.

Върху учебната дъска или на друго видно за всички изпитвани място се записва началото и краят на теоретичната част на изпита и номера на изпитния протокол, за попълване на изпитните листа с личните данни на изпитваните се предоставят до пет минути, които не се включват във времето за решаване на теста.

По време на изпита в учебния кабинет не се допускат външни лица (освен упълномощени длъжностни лица), не се допускат действия, които нарушават нормалното провеждане на изпита, не се допуска излизане на изпитваните от учебния кабинет. Изпитваните работят самостоятелно - комисията няма право да им оказва помощ при решаване на теста, а председателят и членът на комисията следят за реда при провеждането на изпита.

Всички изпитвани предават изпитните си листове на председателя на комисията след изтичане на времето, определено за решаването им.

Изпитваните напускат кабинета, в който се провежда изпитът, след като и последният изпитван предаде изпитните си листове на председателя на комисията.

Комисията проверява и оценява изпитните листа и оценката на всеки изпитван се нанася в протокола за изпит от председателя на комисията.

Председателят на изпитната комисия обявява резултатите от теоретичната част на изпита и съобщава на успешно издържалите мястото и часа за провеждане на практическата част от изпита.

Изпитната комисия предоставя възможност на желаещите да видят допуснатите от тях грешки.

Когато изпитът има две части, до практическата част на изпита се допускат само изпитвани, издържали успешно теоретичната част.

Практическата част на изпита за категория А и подкатегория А1 се провежда само на учебна площадка и съдържа 10 елемента.

Практическата част на изпита за категория Ткт се провежда само на учебна площадка и съдържа 5 елемента.

Практическата част се състои от два етапа, като до втория етап се допускат само изпитвани, преминали успешно първия етап.

Практическата част на изпита за категории В+Е, С+Е и D+E и подкатегории С1+Е и D1+E се провежда на учебна площадка и по пътищата в населено място. Изпитът на учебна площадка съдържа 1 елемент с 4 упражнения.

Практическата част на изпита за категории В, С и D и подкатегории В1, С1 и D1 се провежда по пътищата в населеното място.

Редът за явяване на изпитваните за провеждане на практическата част на изпита се определя с жребий, който се организира от обучаващите. Допуска се изпитваните сами да определят този ред.

При необходимост, когато практическата част на изпита се провежда на учебна площадка, преди неговото започване членът на изпитната комисия прави демонстрация на последователността на изпълнението на елементите.

Преди започването на практическата част на изпита всеки изпитван попълва собственоръчно личните си данни в контролната карта и се подписва.

Преди започването на практическата част на изпита председателят на изпитната комисия попълва в контролните карти номера на протокола за изпит, номера изпитвания в него и началния час на изпита.

По време на практическата част на изпита трябва да бъдат проверени уменията за техническа проверка на превозното средство във връзка с безопасността на движението и подготовката на водача преди потегляне.

Когато практическата част на изпита се провежда на учебна площадка, изпитваният започва изпълнението на елементите, след като получи разрешение от председателя на изпитната комисия.

Когато практическата част на изпита се провежда по пътища в населено и извън населено място, изпитваният може да заеме мястото на водача в учебното МПС след като получи разрешение от председателя на изпитната комисия.

Когато практическата част на изпита е по пътища в населено и извън населено място, председателят на изпитната комисия указва посоката или маршрута за движение.

Председателят на изпитната комисия отговаря на уточняващите въпроси на изпитвания относно посоките на движение.

По време на практическата част на изпита, председателят и членът на комисията наблюдават и оценяват действията на изпитвания, а председателят своевременно нанася в контролната карта допуснатите грешки.

Когато практическата част на изпита се провежда на учебна площадка не се допуска:

- останалите участници в изпита да се намират на друго място, освен определеното от председателя на изпитната комисия;
- присъствието на лица, нямащи отношение към изпита;
- създаването на условия, които затрудняват изпитвания;
- оказване на помощ на изпитвания от страна на изпитната комисия и другите изпитвани.


Когато практическата част на изпита, се провежда по пътищата в населено и извън населено място:

- председателят на изпитната комисия отговаря за сигурността на изпитвания и другите участници в движението;
- при възможност председателят на изпитната комисия разрешава в учебното МПС да се намират повече от един изпитван;
- не се разрешава оказване на помощ на изпитвания от страна на изпитната комисия или други лица, намиращи се в учебното МПС.

Практическата част на изпита се прекратява и резултатът е "неиздържал", когато председателят на комисията трябва да се намеси в управлението на МПС за предотвратяване на ПТП (когато действията на изпитвания са опасни за участниците в движението).

Отказът да бъде издаден актът подлежи на обжалване по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

6. Такси

За явяване на изпит за придобиване на правоспособност за управление на МПС кандидатите заплащат такса съгласно Тарифа № 5 за таксите, които се събират в системата на Министерството на транспорта.