Правно основание

Постановление № 221 от 25 септември 2002 г. за преобразуване на Главна дирекция "Изпитване и сертификация" в Изпълнителна агенция "Сертификация и изпитване" и за приемане на Устройствен правилник на Изпълнителна агенция "Сертификация и изпитване"

Устройствен правилник на Изпълнителна агенция "Сертификация и изпитване"

Характеристика

Настоящата услуга указва реда и условията за изпитване на електрически съоръжения за електромагнитна съвместимост.


Процедура:
   

I. Компетентен орган

Компетентността по настоящата услуга е предоставена на Изпитвателната лаборатория за електромагнитна съвместимост – София (ИЛ за ЕМС) към Изпълнителна агенция "Сертификация и изпитване".

II. Заявител

Услугата е достъпна за всеки кандидат, независимо от неговия правен статут, желаещ да удостовери съответствието на електрически уред с изискванията за електромагнитна съвместимост, посочени в отнасящия се за него стандарт.

III. Необходими документи

За да бъде извършена настоящата услуга е необходимо да бъдат подадени заявка за изпитване по образец, образец от изделието, придружен с информация относно технически данни за него и инструкция за експлоатация, представени в ИЛ за ЕМС – София.

IV. Вътрешен ход на административната услуга

След получаване на необходимите документи съответните лица от ИЛ за ЕМС към Изпълнителна агенция "Сертификация и изпитване" извършват измервания по методи, описани в стандарта, резултатите от които доказват съответствие или не със съответните изисквания. Следва издаване на протокол от изпитване, съдържащ резултатите от проведените измервания съгласно конкретен стандарт. Протоколът се издава винаги, независимо от резултатите.