Понед., 14 Юни 2010 07:34

Облигационно право

от Диана Петкова
Оценете статията
(24 гласа)

ОБЛИГАЦИОННО ПРАВО

            І. Обща част

 

1. Облигационно право – понятие, система и източници. Облигационно отношение – понятие и източници.

2. Договор – понятие, същност, значение и видове. Едностранни сделки.

3. Сключване на договора.

4. Преддоговорни отношения.

5. Предварителен договор.

6. Договор в полза на трето лице. Обещаване действие на трето лице.

7. Престация – понятие, определяне. Видове престации. Престация “dare”.

8. Престации за индивидуално и родово определени вещи.

9. Множествени престации - алтернативни и факултативни.

10. Парични задължения и задължения за лихви.

11. Изпълнение – понятие, същност и принципи.

12. Страни по изпълнението.

13. Даване в изпълнение. Частично изпълнение.

14. Време и място на изпълнението. Доказване и прихващане на изпълнението.

15. Възражение за неизпълнен договор. Право на задържане.

16. Встъпване в правата на удовлетворения кредитор.

17. Неизпълнение – понятие, същност, форми. Обективна невъзможност за изпълнение.

18. Вина на длъжника и дължима грижа.

19. Виновна невъзможност за изпълнение. Забава на длъжника.

20. Вреда – понятие и видове. Поправяне на вредите, особености при парични задължения.

21. Договорна и деликтна отговорност – сравнение. Кумулиране.

22. Граници на отговорността. Компенсация на вини.

23. Разваляне на двустранни договори.

24. Неустойка. Задатък.

25. Забава на кредитора.

26. Прихващане на насрещни дългове.

27. Подновяване. Опрощаване. Сливане.

28. Прехвърляне на вземане.

29. Встъпване в дълг. Заместване в дълг.

30. Множество субекти – разделност, солидарност и неделимост.

31. Упражняване правата на длъжника от негов кредитор.

32. Отменителен иск.

33. Привилегии – понятие, видове и поредност.

34. Поръчителство – понятие, сключване, отговорност на поръчителя. Регресни права.

35. Залог – понятие и същност. Съдържание на заложното право.

36. Залог върху вещ. Залог на вземане.

37. Особени залози.

38. Ипотека – понятие и същност. Съдържание на ипотечното право.

39. Видове ипотеки. Учредяване, изменение и погасяване.

 

 

 

 

            ІІ. Специална част

 

40. Продажба. Задължения на страните.

41. Отговорност на продавача за съдебно отстраняване.

42. Отговорност на продавача за недостатъци.

43. Особени правила при продажба на вещи.

44. Продажба на наследство. Замяна.

45.  Договор за гледане и издръжка.Рента.

46. Дарение. Видове. Сключване.

47. Действие на дарението. Отмяна.

48. Наем. Задължения на страните.

49. Прекратяване на наема. Пренаемане.

50. Аренда.

51. Заем за послужване. Заем за потребление.

52. Влог.

53. Изработка. Задължения на страните.

54. Отговорност на изпълнителя за недостатъци. Прекратяване на изработката.

55. Поръчка.

56. Гражданско дружество.

57. Спогодба. Публично обещание за награда.

58. Неоснователно обогатяване-понятие и състави. Основание и липса на основание..

59. Специални състави на неоснователното обогатяване.

60. Общ състав на неоснователното обогатяване.

61. Водене на чужда работа без натоварване.

62. Непозволено увреждане-понятие и състави. Отговорност за лично поведение.

63. Отговорност за вреди, причинени от другиго.

64. Отговорност за вреди, произлезли от вещи. Отговорност на държавата и общините за вреди.

ЛИТЕРАТУРА

I.  Учебни курсове:

Кожухаров, А, Облигационно право. Общо учение за облигационното

отношение., С, 1958, Нова редакция и допълнения П. Попов, С, 2002

Кожухаров,   А,   Облигационно   право.   Отделни   видове   облигационни

отношения, С, 1965, Нова редакция и допълнения П. Попов, С, 2002

Кожухаров,   А,   Облигационно  право.   Кратък  курс.   Нова  редакция  и

допълнения П. Попов, С, 2000

Калайджиев, А, Облигационно право. Обща част, С, 2001

Апостолов,   И,   Облигационно   право.   Част   първа.   Общо   учение   за

облигацията, С, 1947, 1990

II.  Помагала:

Марков, М, Облигационно право. Помагало, С, 2006

III.  Нормативни актове:

Закон за задълженията и договорите

Закон за особените залози

Закон за арендата в земеделието

Закон за отговорност на държавата и общините за вреди

Закон за гражданското въздухоплаване - чл. 23

Кодекс на търговското корабоплаване - чл. 46- 52

Уч. 2007- 2008 г.                                                    Гл. ас. Александър Кацарски

 

1 Коментар

  • Връзка към коментара Hi_tide Вторник, 15 Юни 2010 18:05 публикуван от Hi_tide

    proba

    Е-мейл адресът e защитен от спам ботове.
Регистрирайте се за да добавите коментар.