Социалната политика се осъществява от разпоредбите на правото на ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ от Европейския Социален фонд и от действия по специфични въпроси, свързани със здравеопазването, бедността и проблемите на инвалидите. Социалната политика на ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ включва подобряването на условията на труд и жизнен стандарт в държавите членки, функционирането на Общия пазар, категоризирането на социалните системи и др. Комисията е оправомощена да развива по-тясно сътрудничество между държавите членки относно заетостта, условията на труд, проф. квалификация, социалното осигуряване и подпомагане и др. През 1989 г. се приема Хартата на основните социални права, а през 1993 г. влиза в сила Договорът от Маастрихт, който съдържа Декларация за социалната политика. Европейският социален фонд е създаден през 1960 г. с цел да се подобрят възможностите за работа на работниците във вътрешния пазар за поддържане на жизненото им равнище.

Политиката в областта на защитата на потребителя се осъществява съгласно договора за европейската общност. Приетите актове уреждат предимно икономическите интереси на потребителите, контрола върху подвеждащата реклама, точно и ясно обозначаване на цените и др. Изискванията спрямо РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ бяха приемането на закон за защита на потребителите, определянето на независима институция, която да контролира прилагането на законодателството в тази област и др.

Политиката в областта на околната среда се осъществява с цел запазване, защита и подобряване на качеството на околната среда, закрила на човешкото здраве, рационално използване на природните ресурси и др. При разработването на политиката в тази област се отчитат наличните технически и научни данни, състоянието на околната среда в различни области на ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ, потенциалните ползи и разходи при бездействие. Съветът взема решение какви действия да се предприемат в тази насока.