С общата селскостопанска политика се цели да се поддържа развитието на селскостопанската система, с която да се осигури нормален жизнен стандарт на селскостопанските производители и доставка на хранителни стоки на разумни цени. Целите на ОСП са да се увеличи селскостопанското производство, да се осигури добро жизнено равнище на фермерите, да се стабилизират пазарите, да се гарантира редовността на доставките и др. Пълноценното функциониране на ОСП започва през 1968 г. на основата на принципите на свободно движение и финансова солидарност. Прилагането на ОСП в рамките на ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ допринася за успешното преструктуриране на селското стопанство. Постигнато е увеличаване на производството на селскостопански продукти посредством съчетаването на политиката на поддържането на цените с технологично обоснование, с което ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ се самозадоволява с всички необходими храни.

Комисията изискваше от РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ във връзка с молбата и за членство в ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ да завърши процеса на поземлената реформа и приватизацията, да създаде активен пазар на земята, да либерализира цените на селскостопанските продукти, да се преструктурира хранително-вкусовата промишленост и др.

Ефективното прилагане на обща транспортна политика първоначално е било необосновано бавно, което води до завеждане на дело през 1982 г. от европейския парламент в Европейския съюз за неспазване задълженията му по договора в тази област. През 1991 г. се приема докладът “транспортът през 2000 г. и след това”, в който се включват целите за постигане на интегрирана транспортна система, която обхваща целия континент. ЕВРОПЕЙСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ през 1992 г. приема резолюция, с която призовава Комисията да изготви бяла книга, съдържаща глобалната европейската концепция за транспорта. Като цяло сега общата транспортна политика обхваща политически мерки и инициативи в три области:

1. подобряване на качеството чрез създаването на интегрирани и конкурентни транспортни системи на основата на съвременни технологии;

2. подобряване функционирането на единния пазар и разширяване на вътрешното измерение чрез подобряване на транспортните връзки с трети страни;

3. насърчаване достъпа на оператори от ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ до други транспортни пазари.

Изискванията на Комисията към РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ бяха: подобряване на пътната мрежа; приемане на ново законодателство в областта на въздушния транспорт и др.

Общата търговска политика е изключително от компетенцията на европейската общност, като държавите членки нямат право да провеждат самостоятелна търговска политика без специалното разрешение на ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ, нито да сключват самостоятелни международни договори в тази сфера. Целта на ОТП е чрез създаването на митнически съюз да се допринесе за хармоничното развитие на световната търговия, постепенната отмяна на ограниченията върху международната търговия, намаляването на митническите бариери. През 1994 г. Съветът приема пакет от нормативни актове, които дават съществен тласък в развитието на режима ОТП в следните области: относно общия режим, приложим към вноса на текстилни продукти от трети страни; относно общия режим, приложим към вноса относно установяването на процедура на европейската общност за въвеждане на количествени квоти, относно ускоряване на процеса на вземане на решения за някои инструменти за търговска защита на ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ.