Институциите на ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ притежават компетентност в областта на законотворчеството. Тя обаче не е универсална, а е ограничена само в рамките на определена и допустима от държавите членки нормотворческа компетентност. В нормотворческа дейност се прилага принципа за паралелната конкурираща се компетентност за прилагането от институциите на ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ на задължителни актове само в области, в които държавите членки са прехвърлили компетентността си. Правомощия за приемане на актове са предоставени на Съвета, Комисията и ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ. Нормотворчеството се осъществява предимно от съвета. В ограничен обем се осъществява от Съвета и ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ. На Комисията е предоставена ограничена нормотворческа компетентност – само за приемането на актове в областта на изпълнителните мерки. Тя обаче има правото на законодателна инициатива. Най-голям обем нормотворческа компетентност е предоставена на съвета. Той притежава окончателната власт за приемането на задължителните актове, съставляващи вторичното право.

Нормотворческата компетентност на ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ няма самостоятелен характер, а се осъществява само съвместно със Съвета. Комисията е институцията, която участва в нормотворческия процес като монополен носител на нормотв. инициатива. Тя притежава правомощия относно приемането на определени НА. Нейната компетентност произтича от учредителните  договори, а също така и чрез пряко овластяване от Съвета. Институциите на ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ са с различни компетенции вкл. в областта на нормотворчеството. На практика е налице разделение на функциите между институциите на ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ, като това разделение се проявява във вертикален и хоризонтален план. Вертикално е разделението между институциите и държавите членки, а хоризонтално между институциите на ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ.

Завършващата фаза на нормотв. процес е вземането на решения във формата на актове, приети от институциите. Създадените в рамките на ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ специални нормотворчески процедури непрекъснато се изменят и усъвършенстват. Първоначално предвидената е тази, която Съветът приема актове по предложение на Комисията след изслушване на ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ. Тук Комисията има законодателна инициатива, а ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ – консултативна роля. Ако не се поиска мнението на ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ, приетият акт може да бъде оспорен пред Съда. Това е процедура на консултиране, по която се приемат актове във важни области. Приетите по тази процедура актове се подписват от председателя на Съвета и се публикуват в “Официален Вестник на ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ”. Бюджетната процедура е свързана с ежегодното финансиране на ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ. Тя предвижда съвместна компетентност на ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ и Съвета и включва следните етапи:

 

1.       Комисията изготвя проекто - бюджет до 01.09 и го представя на Съвета

2.       Съвета изготвя проект и сезира ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ за първо четене не по-късно от 05.10

3.       ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ трябва в 45-дневен срок трябва да гласува и да го върне на Съвета

4.       Съветът за 15 дни одобрява промените или ги отхвърля

5.       ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ може в 15-дневен срок да направи промени и да обяви бюджета за приет или да отхвърли проекта, след което процедурата започва от начало.

 

Съществува и т. нар. нова процедура за сътрудничество. Тук ролята на ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ не е консултативна, а той действително участва в законодателния процес:

 

1.       Комисията предлага на Съвета приемането на нормативни актове

2.       Съветът изпраща предложението в ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

3.       Съветът изготвя обща позиция, след като получи становището на ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

4.       Позицията се предоставя на ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ, който за 3 месеца трябва да я приеме, отхвърли или измени

5.       Комисията в срок от 1 месец решава дали да приеме промените на ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

6.       Пристъпва се към 2-ро четене на проекта

7.       Ако Съветът не се произнесе до 3 месеца по допълненията на ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ или по измененията предложени на Комисията, процесът се прекратява.

Институциите на ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ прилагат над 20 различни процедури.