Комитетът на регионите е най-новата институция на ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ и започва своята дейност през 1994 г. Една от главните задачи на Комитета е да формулира мнения по въпроси, отнасящи се до транспортните мрежи, здравеопазването, образоването, културата, икономическото сближаване и др. в различни региони на държавите членки. Местата на членовете на Комитета са 222 и са разделени както следва: Германия, Франция, Италия и Великобритания – по 27, Испания – 21, Белгия, Холандия, Австрия, Гърция, Португалия, Швеция – по 12, Дания, Финландия и Ирландия – 9 и Люксембург – 6. Членовете на Комитета се назначават с единодушие от Съвета за срок от 4 години и могат да бъдат преназначавани. Измежду членовете се избира председател и ръководство за срок от 2 години. Комитетът разработва и приема собствени процедурни правила, които се утвърждават от Съвета. Комитетът провежда пленарни сесии 4 или 5 пъти годишно. Дейността му е организирана в 8 комисии и 4 подкомисии. Комитетът на регионите заедно с Икономическия и социален комитет използват едно и също седалище и секретариат в Брюксел.

Европейската инвестиционна банка е създадена през 1958 г. като институция и като банка. Капиталът и е над 62 милиарда евро. Банката се ръководи от управителен съвет, СД и Управителен комитет. Управителният съвет се състои от министри, определени от държавите членки. Приема решенията си с мнозинство, но има право с единодушие да приема всякакви решения относно суспендиране на операции на банката или тяхното ликвидиране. Съвета на директорите се състои от 25 директори и 13 заместници. Директорите се назначават от управителния съвет за срок от 5 години. Решенията си Съветът на директорите взима с обикновено мнозинство. За да приеме решения с квалифицирано мнозинство се изисква 17 директори да са гласували “за”. Упр. Комитет се състои от председател и 6 зам. председателя, назначавани от управителния съвет по предложение на Съвета на директорите за срок от 6 години. Комитетът взема решения с мнозинство, когато дава мнения по предложения за вземане на заеми или предоставянето на кредити или гаранции. Заедно с ръководните органи ежегодно от управителния съвет се назначава комитет от 3 члена, който удостоверява, че операциите на банката са надлежно извършени.

Други нови органи на ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ са: Централа за ветеринарна и растителна инспекция и контрол, със седалище Ирландия; Европейската агенция за опазване на околната среда, със седалище в Копенхаген; Европейския център за контрол на наркотиците, със седалище в Лисабон; Европейската агенция за оценка на медицинските продукти и др.