Европейският съд е създаден, за да осигури точното прилагане на принципите и нормите на правото на ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ, както и спазването на законността при тълкуване на разпоредбите на договорите и дейностите на Съюза. Съдът е съставен от 15 съдии, като всяка държава членка е представена от по един съдия. Съдът се подпомага от 9 генерални адвокати. Съдиите и генералните адвокати се назначават за срок от 6 години, като могат да бъдат преназначавани. На всеки 3 години съставът на Съда последователно се променя или се преназначават 7 или 8 съдии. Генералните адвокати също се подменят на 3 години От своя състав съдиите избират председател на съда за срок от 3 год., който може да бъде преизбиран. Съдът назначава секретар на Съда и приема съответните правила за неговата дейност. Съдът може да създава състави от по 3, 5 или 7 съдии.

Съдът и съставите разглеждат дела относно спорове между държавите членки, спорове между ЕВРОПЕЙСКАТА ОБЩНОСТ и държавите членки, спорове между институциите, спорове между ФИЗИЧЕСКИ ЛИЦА  и ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА  с общността и др. Съдебната процедура преминава през 2 етапа – писмен и устен. Право да възбуждат дела имат държавите членки, институциите, както и ФИЗИЧЕСКИ ЛИЦА  и ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА , когато са пряко заинтересовани от предмета на делото. Процедурата обикновено трае 18 месеца. Писменият етап започва с депозирането на писмена молба от ищеца, след което съдът преценява дали е от неговата компетентност и дали е подадена своевременно. Ако съдът установи, че жалбата отговаря на необходимите изисквания, представя я на ответника, който в рамките на 1 мес. от получаването следва да обоснове защитата си. След това на ищеца се предоставя 1 мес. да подготви отговора си. Съгласно процедурата на ответника отново се дава 1 мес. за втори отговор.

Председателят на Съда по всяко време назначава съдия-докладчик, който като разгледа всички документи представя доклад пред Съда, за да може последният да реши дали делото ще се разглежда на пленарно заседание или от един от съставите му. Председателят определя датата на започване на устната процедура. На първото заседание страните излагат аргументите си, представят доказателства, отговарят на питания. На второто гледане генералният адвокат дава мнението си, което включва анализ на фактите и юрид. Аспекти, както и прави предложение за решаването на спора. Решенията се вземат с мнозинство от гласовете на членовете на Съда. Ако гласовете са по-равно, отпада гласът на най-младия съдия. Кворумът за вземане на решение е 7 гласа “за”. Решението се огласява на открито заседание. То е окончателно и не подлежи на обжалване.

Съдът има право да контролира дейността на институциите. Той осъществява контрол върху законосъобразността на актовете, приети от ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ и от Съвета, Комисията. Съдът е компетентен да правораздава по спорове във връзка с обезщетения за вреди, по всеки спор между държавите членки, засягащ предмета на договора за ЕВРОПЕЙСКАТА ОБЩНОСТ и др. Съдът решава разнообразни по своето естество спорове и действа като:

1.       Конституционен, когато е сезиран да отменя актове на Съвета и на Комисията;

2.       Административен, когато отменя неправомерни актове на институциите;

3.       Международен, когато решава спорове, свързани с прилагането на международни договори.

През 1989 г. в съответствие с ЕЕА се създава Първоинстанционен съд към Европейския съд с компетентност да решава определена категория дела на ФИЗИЧЕСКИ ЛИЦА , включително и служители в органите на ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ. Видовете дела се определят от Съвета по предложение на Съда след консултации с ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ. Правителствата на държавите членки по общо съгласие назначават членовете на Първоинст. съд. Съставът му е от 15 съдии, които се назначават за срок от 6 години и се подменят или преназначават всеки 3 години Не се включват генерални адвокати. Съдебната процедура включва процесуалния ред за разглеждане на делата, прилаган в  съд. Решенията взети от Първоинстанционния съд не са окончателни и подлежат на обжалване пред Европейскиясъд. Жалбите се подават в двумесечен срок от съобщаване на решението.