Изпълнителната власт в ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ се осъществява от Комисията. Тя осигурява прилагането на първичното и вторичното право, дава препоръки за изменения, ако тя счита за необходими или ако са предвидени изрично в договорите, както и приема решения и участва в разработването на актове, приемани от Съвета и ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ. Комисията се състои от 20 члена, избрани за срок от 5 години. Тя включва по двама представители на Германия, Испания, Италия, Франция и Великобритания, и по един представител от останалите 10 държави . Съветът може да изменя броя на членовете на Комисията. Членовете се назначават от ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ за срок от 5 годични по предложение на държавите членки, след като е назначен председател на Комисията. Мандатът на член от Комисията може да бъде прекратен с изтичане на срока и при смърт, както и в случай, че подаде оставка или бъде служебно отзован. По молба на Съвета или Комисията от Съда може да бъде отзован член на Комисията, който не отговаря на необходимите условия за изпълнението на функцията или сериозно ги е нарушил. Членовете на Комисията са най-често политици от управляващата партия на държавите членки, бизнесмени и профсъюзни ръководители. При изпълнение на задълженията си те са длъжни да действат в интерес на ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ и да бъдат напълно независими от националните правителства. Председателят на Комисията се назначава за срок от 2 години, който срок автоматично продължава на 4 години. Целият състав на Комисията се одобрява с гласуване от ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ. Комисията сама може да назначи един или двама зам. председатели измежду членовете си. Тя заседава всяка сряда сутрин, а при необходимост и следобед. Решенията се вземат с обикновено мнозинство, като се прилага принципът на колективната отговорност. Комисията разполага с 15000 служители, които работят в 24 генерални дирекции и допълнителни специализиране служби. Седалището на Комисията е в Брюксел, но част от служителите и работят в Люксембург. Ролята на Комисията е насочена в 3 насоки:

1.       Тя е инициатор на законодателния процес в ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ, тъй като той започва с предложение, мотивирано и формулирано от Комисията, с изключение на инициативата по отношение на общата политика на външните отношения и сигурността и в областта на правосъдието и вътрешните работи;

2.       Тя е пазител на договорите и следи за правилното прилагане на законодателството от страните - членки;

3.       Комисията осъществява на практика политиката и е представител на ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ при преговорите с трети страни.

Комисията разработва и приема собствени процедурни правила, с които да гарантира правомерното си действие съгласно нормите на правото на европейския съюз. Заседанията на Комисията са действителни, когато присъства броя на членовете определен в процедурните и правила.