Правото на европейския съюз е оригинален правен хибрид. Тази правна система, за разлика от международното частно право, урежда правоотношенията не само между държавите членки на ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ, но има и пряко действие по отношение на субектите на вътрешно-държавното право – ФИЗИЧЕСКИ ЛИЦА  и ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА . От тук следва, че субектите на правото на ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ са както държавите членки, така и субектите на самите държави  – ФИЗИЧЕСКИ ЛИЦА  и ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА . Държавите са първични субекти, които притежават политико-юридическото свойство държавен суверенитет. ФИЗИЧЕСКИТЕ ЛИЦА  и ЮРИДИЧЕСКИТЕ ЛИЦА , като субекти на правото на ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ притежават правоспособност, дееспособност и могат да носят юридическа отговорност. За разлика от ЮРИДИЧЕСКИТЕ ЛИЦА , субекти на МЧП, споровете на ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА , субекти на правото на ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ се разглеждат от Европейския съд, а не от национален съд посочен в договора.

Правоспособността на ФИЗИЧЕСКИ ЛИЦА  представлява своеобразен феномен, тъй като те не само правни субекти на собствената си държава, но са и граждани на ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ, притежаващи определен обем от права и задължения, като в определени случаи се ползват от правната защита на националните законодателства на всички държавите членки. Например всеки гражданин, на която и да е държава член на ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ, намирайки се на територията на която и да е държава не член на ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ, се ползва от дипломатическа защита от всички диплом. представителства на всички държави членки на ЕС.