ПОЛУЧАВАНЕ НА ДОБАВКА КЪМ ПЕНСИЯТА НА ПРЕЖИВЕЛИЯ СЪПРУГ

чл. 83, 84, 95, т. 4, чл. 98, 101, 117, ал. 1, т. 2 и § 6 от Преходните и заключителни разпоредби на Кодекса за социално осигуряване (КСО)

чл. 33, 49 и 49а от Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж (НПОС)

Кодексът за социално осигуряване (КСО) и Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж (НПОС) регламентират реда и условията за реализиране на правото на пенсионерите да получават добавка от починалия си съпруг (съпруга). Правото на добавка към получаваната пенсия от преживелия съпруг е уредено с разпоредбата на чл. 84 КСО и чл. 49 и 49а НПОС.

Субектът, притежаващ това право е съпругата (съпруга) на починалото осигурено лице.

Целта на настоящата процедура е да посочи реда за определяне правото и вида на отпусканата добавка, нейния размер й, както и документите, необходими за да бъде отпусната такава добавка.

І. Компетентен орган

Органите, които са компетентни да се разпоредят за получаване на добавка от починал съпруг (съпруга), са териториалните поделения на НОИ посредством длъжностните лица, на които е възложено ръководството на пенсионното осигуряване.

ІІ. Условия за придобиване на право на добавка от починал съпруг (съпруга) при условията на чл. 84 КСО

За да има право на добавка към пенсията, преживелият съпруг следва да отговаря на няколко условия:

а) да получава лична или наследствена пенсия, независимо от вида й;

б) да не е сключил нов брак след смъртта на съпруга (съпругата);

в) да не получава наследствена пенсия от същия наследодател.

Добавка от починал съпруг (съпруга) се изплаща към пенсията на лицата, поради което лица, които не получават пенсия, нямат право на тази добавка. Не е от значение дали наследодателят е бил пенсионер преди смъртта си. В случай, че починалият съпруг (съпруга) не е получавал пенсия, добавката се определя от пенсията или от сбора от пенсиите, на които починалият е имал право по реда на чл. 83 КСО.

Добавката по чл. 84 КСО към пенсията на пенсионер, който има повече от един брак, прекратен поради смърт, се определя от пенсията или от сбора от пенсиите на последния починал съпруг (съпруга) с право на пенсия.

Добавката към пенсията на преживелия съпруг не може да се получава заедно с наследствена пенсия от същия наследодател.

ІІІ. Определяне на вида и размера на отпусканата добавка от починал съпруг (съпруга)

1. Определяне на вида и размера на отпусканата добавка от наследодател, който е бил пенсионер

В случай, че починалият съпруг (съпруга) е бил пенсионер, на преживелия съпруг (съпруга) се отпуска добавка в размер 20 на сто само от пенсията или от сбора от пенсиите, които наследодателят е получавал приживе. Не се прави преценка дали наследодателят със смъртта си е придобил право на друг вид пенсия.

При изчисляване на добавката не се вземат предвид изплащаните добавки към пенсията на починалия. Когато наследодателят е получавал повече от една пенсия, добавката се изчислява от всички получавани пенсии при спазване на разпоредбата на чл. 101 КСО.

В случай, че наследодателят е получавал пенсия, която по закон не може да преминава в наследствена, добавката към пенсията на преживелия съпруг се изплаща в размер на 20 на сто от размера на социалната пенсия за старост.

Добавката, определена от инвалидна пенсия на наследодателя, се определя от личната пенсия на починалия, следваща се за загубена работоспособност повече от 90 на сто, независимо от процента загубена работоспособност, която починалото лице е имало приживе.

В случай, че наследодателят е получавал пенсия (пенсии) в размер, ограничен на основание § 6 ПЗР КСО, добавката се изчислява от този ограничен размер. За 2006 г. максималният размер на получаваните една или повече пенсии е 455 лева (§ 6, ал. 1 ПРЗ КСО).

Когато към датата на смъртта починалият съпруг (съпруга) е получавал пенсия в намален размер поради ненавършена изискуема се възраст (например при учителите), добавката се изчислява от следващия се пълен размер на пенсията.

2. Определяне на вида и размера на отпусканата добавка от наследодател, който не е бил пенсионер

В случай, че починалият съпруг (съпруга) не е получавал пенсия, добавката се определя от пенсията или от сбора от пенсиите, на които починалият е имал право по реда на чл. 83 КСО.

Когато починалият съпруг (съпруга) не е получавал пенсия, длъжностното лице по пенсионно осигуряване в териториалното поделение на НОИ преценява правото на добавка от всички видове пенсии, на които същият е придобил право със смъртта си. Без значение е обстоятелството дали в заявлението за отпускане на добавка е посочен конкретен вид пенсия (сбор от пенсии) на наследодателя. На преживелия съпруг (съпруга) се отпуска добавка от най-благоприятната по размер пенсия (сбор от пенсии) на наследодателя. Добавката се отпуска с разпореждане по чл. 98 КСО и се спира на основание чл. 95, т. 4 КСО.

В случай, че не съществуват данни за възнаграждението, което е получавал починалият съпруг (съпруга), добавката се изчислява в размер на 20 на сто от минималния размер за съответния вид пенсия.

ІV. Необходими документи за отпускане на добавка към пенсията на преживелия съпруг

Необходимите документи за отпускането на добавка от починал съпруг (съпруга) са следните:

1. молба-заявление свободен текст или примерен образец, изготвен от НОИ;

2. удостоверение за наследници;

3. декларация, че преживелият съпруг няма сключен нов брак;

4. документи за осигурителен стаж – трудова книжка, осигурителна книжка, удостоверение за трудов стаж за наследодател, който не е бил пенсионер;

5. документи за брутното трудово възнаграждение или доход, върху който са внесени осигурителни вноски за три последователни години от последните 15 години осигурителен стаж по избор на пенсионера преди 1 януари 1997 г., и за брутното трудово възнаграждение или доход, върху които са внесени осигурителни вноски за осигурителния стаж след тази дата до датата на уволнението (за наследодател, който не е бил пенсионер).

Заявлението се подава лично от преживелия съпруг; чрез законен представител; чрез последния осигурител на починалото лице, когато наследодателят не е бил пенсионер; чрез осигурителна каса или чрез упълномощено лице до ТП на НОИ по постоянния адрес на заявителя.

Документите, с които се удостоверява осигурителния стаж и осигурителния доход на наследодателя, следва да бъдат надлежно заверени от съответния работодател. Заверяването става с полагането на печата на осигурителя и подписите на главния счетоводител и ръководителя.

V. Вътрешен ход на процедурата

Посочените по-горе документи се прилагат към заявлението и се подават в териториалното поделение на НОИ по постоянен адрес на заявителя. Съответното длъжностно лице извършва проверка на редовността на документите и изготвя разпореждане, с което се отпуска (отказва) добавка по чл. 84 КСО към пенсията на преживелия съпруг.

За пенсионера се изготвя препис от пенсионното разпореждане за отпуснатата (отказаната) добавка от починал съпруг (съпруга). Пенсионното разпореждане може да се обжалва по административен ред на основание чл. 117, ал. 1, т. 2 КСО в тримесечен срок от получаването му пред ръководителя на съответното ТП на НОИ.

Ръководителя на ТП на НОИ се произнася по жалбата с мотивирано решение в едномесечен срок от получаването й. Със своето решение той може да потвърди разпореждането на длъжностното лице по пенсионно осигуряване или да го отмени и да реши въпроса по същество. Решението на директора се съобщава на заинтересованото лице в седемдневен срок.

Решението на ръководителя на териториалното поделение на НОИ може да се обжалва по съдебен ред в 14-дневен срок от получаването му, пред съответния окръжен съд. Жалбата се подава чрез ръководителя на ТП на НОИ, който е длъжен в седемдневен срок да изпрати пенсионната преписка и жалбата в съда. Решенията на окръжния съд (Софийския градски съд) подлежат на касационно обжалване в 14-дневен срок от съобщаването им по реда на Закона за Върховния административен съд. За делата по жалбите си жалбоподателите не внасят държавна такса.

Правото на добавка от починал съпруг (съпруга) се придобива със смъртта на наследодателя. Началната дата на отпускане на добавката е датата на смъртта за наследодател, който не е бил пенсионер, или първо число на месеца, следващ датата на смъртта за наследодател, който е бил пенсионер, в случай, че е спазен шестмесечният срок по чл. 94, ал. 1 КСО. В случай, че този срок не е спазен началната дата на добавката от починал съпруг (съпруга) е датата на заявлението.

При встъпване в брак, добавката по чл. 84 КСО се прекратява от датата, на която е сключен бракът. Съпругът (съпругата) на безвестно отсъстващ пенсионер или на осигурен, който има право на пенсия, получава добавка по чл. 84 КСО при спазване на условията на чл. 33 и 49 НПОС относно отпускането и възстановяването.

В случай, че преживелият съпруг получава пенсия (сбор от пенсии), в размер по-висок от максималния размер на получаваните една или повече пенси (35 на сто от максималния осигурителен доход за предходната календарна година, определен със Закона за бюджета на ДОО), добавката от починал съпруг (съпруга) се изплаща над този размер.

Заявление за добавка по чл. 84 от КСО - Обр. П-3

Удостоверение за наследници

Удостоверение за осигурителен (трудов) стаж - обр. УП-3

Удостоверение обр. УП-2 за пенсия