Индекс на статията


Съкратено съдебно следствие пред първата инстанция

Взаимствано е от англо-саксонската правна система: Възможност за предварително изслушване за ограничаване на съдебното следствие. Този институт цели ограничаване на процесуално-следствените действия в рамките на съдебното следствие, като се разчита на събраните доказателствени материали от досъдебното производство.
1. Решението за това става или служебно, или по искане на подсъдимия.
2. Основанията за това са в чл. 371 НПК.-виж
3. Ред: Съдът разяснява на подсъдимия правата му, като има задължително участие на защитник, ако се влезе в тази процедура.
    След като се решат въпросите по чл. 372, тези процесуални действия от досъдебно производство няма да бъдат отново извършени.
В случая присъдата ще бъде постановена при условията на чл. 55, НК – многобройно смекчаващи отговорността обстоятелства, без те да са налице. От това се мотивира подсъдимия.

Въпрос  38: Особени правила за разглеждане на дела за престъпления, извършени от непълнолетни

1. Разследването се извършва от специализирано лице – орган на разследването.
2. Задължително участие на защитник.
3. Особени мерки за неотклонение.
4. Особено място на родителя в наказателното производство. Той има права да да участва в някои процесуални действия: Призовава се за предявяването на разследването и са съдебното заседание. Т.е. има особено процесуално положение.
5. Съдебното заседание е при закрити врати.
6. Съставът на съда е винаги със съдебни заседатели. Съдебните заседатели трябва да бъдат учители или възпитатели.
7. Не се допуска частно обвинение.
8. Във всички случаи трябва да се вземат мерки за възпитателното въздействие на наказателния процес.