Индекс на статията


Разглеждане на делото в съда по искане на обвиняемия
 
Това е оригинален български модел. Предвиди се с реформата на стария НПК от 2003 г.- Обвиняемият може да влияе върху развитието на наказателното производство:
1. Трябва да е изтекъл определен срок- 2-годишен за тежки престъпления и 1-годишен в останалите случаи от момента на привличането му като обвиняем.
     Как се стига дотук?
-    Прокурорът може многократно да изменя обвинението.
-    Прокурорът може да не иска да повдига обвинението и да иска да се продължи разследването.
2. След изтичане на срока обвиняемият подава молба до съответния първоинстанционен съд. – Той е длъжен да се произнесе по молбата в 7-дневен срок. Ако са налице предпоставките за това:
3. Съдът връща делото с указание или да бъде внесен обвинителен акт, или да бъде прекратено. Указанието е за извършване на действия, а не е по същество.
4. В рамките на 2- месечен срок прокурорът е длъжен да внесе обвинителен акт или да прекрати делото. Ако не внесе, съдът ще изиска делото и ще го прекрати.
В случай че има допуснато процесуално нарушение, съдът може да върне делото- то трябва да бъде отстранено в 1-мес. срок и делото отново да бъде внесено в съда.
Произнасянето на съда не би трябвало да има такъв формален характер- произнася се само за сроковете. Би трябвало да е по-гъвкава уредбата – да дава напр. допълнителен срок за разследване.