Индекс на статията


Незабавно производство. Бързо производство

В наказателния процес има разлика между особени правила и особени производства. НПК съдържа и двете.
Особените производства са тези, които не съставляват наказателен процес. Свързани са или с наказателна отговорност или със статуса на определено лице за това, че е извършило деяние, което съставлява престъпление; тези особени производства са в гл. 7 НПК.
Особените правила винаги са процесуални правила, които се прилагат в наказателния процес. Тези особени правила могат да бъдат три категории:
    1) Такива, които предвиждат допълнителни процесуални гаранции или допълнителни процесуални институти.  Говорим за обогатена наказателна процедура – типичен пример са особените правила за разглеждане на дела срещу непълнолетни. При тях са предвидени допълнителни гаранции и допълнителни процесуални институти с оглед това, че обвиняемият е непълнолетен.
    2) Предвиждат алтернатива на съществуващите процесуални норми. И в едното, и в другото производство съществуват аналогични процесуални институти. Пример: Особени правила за разглеждане на делата от военни съдилища.
    3) Особени правила, които водят до редуцирането на процесуални институти. При тях липсват процесуални гаранции, част от правата и част от процесуалните стадии, действия. Тези особени правила са дадени у нас в част V НПК – бързо производство, незабавно производство, разглеждане на делото по искане на обвиняемия, съкратено съдебно следствие, освобождаване от наказателна отговорност. с налагане на административно наказание и решаване на делото по споразумение.

  Бързото и незабавното производство: Целта е по-бързо приключване на наказателно производство и влизане на присъдата в сила. У нас почти винаги е имало такова производство в различни форми. Става въпрос за т.нар. очевидни (флагрантни) престъпления – в началния момент има достатъчно основания да считаме, че дадено лице е извършител на престъпление.
    В какво се изразяват особените правила?

І. Бързото производство:
1. Предпоставки – чл. 356, ал. 1. Допуска се само в 4 хипотези:
    1) Лицето е заловено при или непосредствено след извършване на прест.
    2) Върху тялото или дрехите на лицето има явни следи от престъплението.
    3) Лицето се е явило лично пред съответните органи на МВР, разследващия орган или прокурора с признания за извършеното престъпление.
    4) Очевидец посочи лицето, извършило престъплението.
    2. Образуване – Липсва формалното начало за образуване на наказателния процес. Образуването става винаги с първото действие. Липсва и формализацията на  повдигане на обвинението.
    3. Разследване – Срокът на разследването е 7-дневен, за разлика от 2-месечния в общия случай на досъдебно производство. Разследването се предявява без участието на пострадалия.
    4. Действията на прокурора след приключване на разследването – Фиксиран е 7-дневен срок, в който се произнася, а правомощията му са както в другите случаи. Когато делото представлява фактическа или правна сложност разглеждането му може да се извърши по общия ред.
    5. Действия на съдията-докладчик – В 7-дневен срок трябва да бъдат извършени действията му; има същите правомощия. Ако се насрочи делото, веднага се връчва препис от обвинителния акт на обвиняемия. За разлика от общия ред (7-дневен срок), тук обвиняемият има право да направи възражения в 3-дневен срок от връчването на преписа от обвинителния акт.
    6. Разглеждане на делото – Съдът се произнася по принцип с мотиви, но ако делото представлява правна сложност, мотивите могат да бъдат изготвени и след обявяване на присъдата, но не по-късно от 7 дни.
    7. По- кратък срок за подаване на жалбата и протеста- в 7-дневен срок от обявяването на присъдата, а когато изготвянето на мотивите е изготвено- в 15-дневен.
=> Ускоряването тук е в сроковете.

ІІ. Незабавно производство:

    1. Основания – чл. 362 – Две от основанията на бързото производство, но дадени кумулативно: Лицето е заловено при или непосредствено след извършване на престъплението и е посочено от очевидец като извършител на престъплението.
    2. Образуване – Липсва формализация на образуване на производството и повдигане на обвинението. Със съставянето на акта за първото действие по разследването.
    3. Разследване – Срокът на разследването е 3 дни.
    4. Действия на прокурора – като при бързото производство. Срокът тук е незабавно. – Прокурорът се произнася незабавно. Незабавно се съставя обвинителен акт, когато са налице основанията и се внася в съда.
    5. Съдът е длъжен да гледа делото в деня на постъпването му.

И в двете производства не се допуска граждански иск и частен обвинител.