Индекс на статията

 
Производство пред въззивната инстанция за проверка на определенията и разпорежданията

*- определенията - постановяват се от съдебен състав.
  - разпорежданията - постановяват се еднолично.

І. Обща характеристика на това производство:

1. Става въпрос за едно производство, което също се развива и осъществява пред въззивен съд и в което се разглеждат частни жалби и протести, но само срещу определения и разпореждания, които са постановени от І инстанция!
2. Това производство е регламентирано в Гл. 22, а редовното  въззивно производство- в гл. 21. За производството по гл. 22 НПК употребява израза “частен протест” и “частна жалба”. Определението “частен” не означава нищо съдържателно. То се употребява в НПК, за да е ясно, че производството, което трябва да се осъществи, е не редовното въззивно производство, а това по гл. 22.
3. От гл.т. начина, по който могат да се обжалват, определенията се класифицират в три групи:
    1) Определенията, които се атакуват точно както присъдите, по правилата на редовното въззивно производство, посочени в чл. 341, ал. 1.
    2) Определенията, които се атакуват по реда на извънредното въззивно производство по гл. 22 чрез частни жалби и протест. Тук правилото е: На съответното място в НПК самият НПК винаги и изчерпателно сочи, че въпросното определение се атакува с частна жалба / протест по реда на гл. 22. Напр. Чл. 247, ал. 2 ; чл. 251, ал. 4 ; чл. 256, ал. 2 и 4; чл. 270, ал. 4. В чл. 341, ал. 2 се потвърждава казаното дотук.
    3) Всички други определения, извън тези по ал.1 и ал.2 на чл.341, не подлежат на обжалване и протест- чл. 341, ал. 3.
4. Производството по частна жалба / протест е производство, което се рзавива и осъществява преди да е приключило І-инстанционно производство. Т.е. това производство се осъществява в хода на друго висящо производство.- Процедура в процедурата, процес в процеса. Това е нещо изключително и не се отнася за друго производство.
5. Изключителното на това производство е, че съдът, който е постановил своя акт, може сам да го отмени или измени, което е принцип на дейност на органи на изпълнителната власт, но не и на органи на съд. власт. Само в това производство е допуснато едно огромно изключение.
6. Това производство може да се развие и осъществи само пред І инстанция. Единствено в хипотезите, когато съдът не е изменил / отменил определението си, производството ще се пренесе във въззивната инстанция. Оттук може да се направи важен извод, че жалбите и протестите винаги имат деволотивно действие по гл. 21, а частните жалби / протести не винаги имат такова.
7. Частните жалби /протести не винаги имат и суспензивно действие, защото принципът е: Подаването на частна жалба / протест не спира нито производството пред І инстанция, нито спират изпълнението на определението, което е атакувано. Но е вярно, че както І инстанция, така и ВИ могат изрично да постановят такова спиране – чл. 343.
8. Когато І инстанция решава въпроса при подадена частна жалба /протест, го решава в закрито съдебно заседание, а въззивната инстанция има дискреция да прецени закрито или публично съдебно заседание с призоваване на страните.
9. Независимо дали въпросите по частна жалба /протест са решени в І инстанция или от въззивната инстанция, решението е винаги окончателно и е винаги по същество – потвърждава определението/ отменя го или го изменя.

ІІ. Срокове и ред за разглеждане на частна жалба/ протест:

    1. Срокове- чл. 342
    2. Ред за разглеждане – чл. 345- виж закона.