Индекс на статията

 

Приходна администрация

            НАП е създадена със ЗНАП, който урежда статута, устройството, дейността и правомощията на приходните органи. Администрацията е ЮЛ на бюджетна издръжка със седалище град София. Тя представлява специализиран данъчен орган към министъра на финансите. Той има задачата да постановява, обезпечава и събира публичните вземания - данъчни и осигурителни.

            Администрацията се представлява от изпълнителен директор. Функцията и са : постановява публичните вземания за данъци и задължителни осигурителни вноски по основание и размер. Тя събира, обезпечава, събира принудително публични държавни вземания; постановява административни нарушения и налага административни наказания; разглежда жалби срещу нейни органи, срещу актове на тези органи и отказите за издаването им; анализира и обобщава приходната приходната практика; води регистър на лицата подлежащи на регистрация по реда на ДОПК; регистър на лица, които работят по трудово правоотношение, създава и поддържа база данни за тях; осигурява необходимата информация на данъкоплатците; осигурява безплатно отпечатване и разпространение на данъчните декларации; поддържа интернет страницата си.

            Структура

            НАП се състои от централно управление и териториални дирекции. Централното управление (ЦУ) се състои от главни дирекции, отдели и сектори. Важен отдел в ЦУ е Главната дирекция “Инспекторат по контрол и сигурност” – контрол за дейността на органите в дирекцията – т.е. вътрешен контрол в администрацията. ЦУ подпомага дейността на изпълнителния директор.

            Териториалната дирекция се състои от директори отдели и сектори. Основната задача на териториалните дирекции е да установяват и събират публичните вземания. Те извършват същинската дейност по определяне и събиране на приходите.

            Числеността на администрацията по принцип се определя от министерски съвет по предложение на министъра на финансите. Органите на управление са управителен съвет (УС) и изпълнителен директор. УС се състои от министъра на финансите, управителя на НОИ, директори на НЗОК, зам. министъра на финансите (посочен от самия министър) и изпълнителния директор. Председател на УС е министъра на финансите. УС взема решение с квалифицирано мнозинство 2/3 от членовете си.

            Изпълнителният директор внася в УС прогноза и план за приходите за следващата фин. година.

Функциите на УС:

1.       Образува структурата на териториалните звена.

2.       Определя териториалния обхват на дирекцията.

3.       Отписва публичните задължения в размер до 100 лв., ако разноските по събирането надхвърлят сумата.

4.       Осигурява взаимодействието на администрацията с органите на министерски съвет, здравната каса, държавните органи и т.н.

5.       Обмен на информация между тези органи; отчита изпълнението на приходния план; приема стратегически план и годишния отчет за дейността на администрацията.

 

Изпълнителен директор


Назначава се от Министерски съвет по предложение на МФ; възнаграждението му се определя от МС. Освен орган на управление той е и орган по приходите. Подпомага се от зам. директори. Те се назначават от министъра на финансите по предложение на изпълнителния директор. Той е процесуален представител на администрацията пред съда. Изисквания: дееспособност; българско гражданство; висше образование степен „магистър”; 10 години стаж в областта на икономиката, финансите или осигуряването; да не осъждан за умишлени престъпления – чл. 9. Той не може да заема друга платена длъжност.

            Изпълнителния директор организира, контролира и ръководи цялостната дейност на администрацията. Дава задължителни указания по приложения на данъчното законодателство в администрацията. Определя местонахождението на Дирекция по обжалване и управление на изпълнението.

            Той решава и споровете за компетентност; дава становище по международните договори; разпределя и контролира средствата на администрацията; дава становища по промени на данъчното законодателство

 

            Органи по приходите – йерархия от 16 органа:

 

1.       Изпълнителен директор;

2.       Зам. изпълнителни директори;

3.       Териториални директори – заместници;

4.       Директори на дирекции и началници на отдели и сектори;

Служители в ЦУ-чл. 73 ЗНАП:

5.       Държавен – главен експерт – старши експерт – експерт по приходите;

6.       Държавен инспектор – главен инспектор – старши инспектор – инспектор по приходите;

7.       Държавен – главен – старши - публичен изпълнител;


На тези длъжности се назначават дееспособен български гражданин, които не са осъждани не участват в управлението на ЮЛ; не заемат други платени длъжности освен преподавателски; не са общински съветници; не са членове на ЖСК.

            Директорите на териториалните дирекции и служителите в ЦУ се назначават от изпълнителния директор и се отчитат за дейността си пред него. Служителите в териториалните дирекции се назначават от териториалния директор.

           

            Териториален директор


Организира и ръководи териториалната дирекция; организира и ръководи приемането и обработването на данъчните и осигурителните декларации; възлага извършването на ревизии; издава предвидените в ДОПК актове и наказателни постановления; разглежда и изпраща до съответния съд жалбите против актовете на приходната администрация или отказите; осъществява контрол върху дейността на органите и служилите на агенцията.

Органите на НАП имат редица правомощия – чл. 12 ЗНАП. Органите имат и допълнителни права като застраховка, обучение, квалификация. Задължения: да спазват организацията на работата; да пазят професионална тайна.

Всички останали участници в производството са длъжни да оказват съдействие и да предоставят исканата информация.

 


Компетентност


НАП е специализиран държавен орган за установяване, обезпечаване и събиране на публичните вземания с данъчен и осигурителен произход. На други държавни органи не могат да се възлагат подобни компетенции.

 

Йерархия на органите по приходите


Приходният орган е длъжен да изпълнява разпорежданията на горестоящия орган, когато са дадени в писмен вид.

Определени действия могат да бъдат извършени само от лица, които са назначени на съответната длъжност.

Териториалната компетентност трябва да се упражнява в зависимост от данъчните закони. Не могат да се изземат компетенции от горестоящ орган – чл. 7 (3) ДОПК.

Установяването, обезпечаването и събирането на местните данъци се извършва от общинската администрация по реда на ДОПК. Кметът  на общината упражнява правомощията на директора на дирекция ОУИ – Обжалване и управление на изпълнението. Кметът има и административно-наказателна компетентност.