Индекс на статията


Правен режим на данъка при придобиване на имущества

 

ДНИ, придобити по възмезден начин – пряк, имуществен, пропорционален, с еднократно заплащане постъпва в общинския бюджет.

Обект на облагане са и движими вещи придобити по възмезден начин – МПС и други движими вещи, които са били дарени.

Данъчно задължено лице е преобретателят на това имущество. Ако се извършва замяна, данъчно задълженото лице е това което получава имуществото на по-висока стойност. При заплащането е възможно между страните по гражданско правната сделка, да се сключи договор за това кой да плати този данък – този договор обвързва държавата (рядкост). Данъкът може да се плати от прехвърлителят или по равно от двете страни (солидарна отговорност). Ако уговорката е данъкът да се плати от прехвърлителя преобретателят отговаря като поръчител.

Обект на облагане- 5 категории имущества:

1.       Движимо имущество;

2.       Недвижимо имущество;

3.       Ограничени вещни права върху недвижими имоти;

4.       МПС – та;

5.       Опростени задължения.

 

Имущества подлежащи на оценяване:

-                  ако пазарната цена е по-висока от оценката размерът на данъка се определя по пазарната цена, посочена в договора, а не по данъчната оценка;

-                  ако продажната цена е по-ниска, то тогава за оценката се прилага данъчната оценка.

Данъчната ставка не е единна: за възмездно придобиване е 2%, а при дарение зависи от степента на родство между прехвърлителя и преобретателя (0,7% - между братя и сестри, а в останалите случаи – 5%)

Разграничение между ДНИ и данък върху имущества придобити по възмезден начин: ДНИ е данък върху доходите придобити от продажба на недвижими имоти (?).


№30 Данък върху превозните средства

 

-                  Пряк, местен, периодичен

-                  Обект:

1.       Превозни средства регистрирани за движение по пътната мрежа на РБ;

2.       Корабите вписани в регистрите на българските пристанища;

3.       Въздухоплавателни средства вписани в съответния регистър.

Данъчно задължените лица са собствениците на такива превозни средства. Данъчната декларация трябва да се подаде в двумесечен срок от придобиване на такова средство.

При продажба прехвърлителят е задължен до датата на продажбата, а след нея – преобретателят (както и при ДНИ).

При съсобственост данъчната декларация подадена от един от съсобствениците ползва всички.

Размерът на данъка се определя според вида на превозното средство – по конски сили, тонаж и т.н.

Ако превозното средство погине данък не се дължи от датата на погиването, както и ако е откраднато.

Неизползването не е основание за неплащане, на данъка, с изключение на случаите на заличаване от регистъра.